Missió

La nostra missió és la de promoure i defensar èticament els interessos de les empreses catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d'acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

Codi Ètic

La missió i principal objectiu del grup Cecot és promoure el desenvolupament econòmic i social en el seu àmbit territorial d’actuació i en concret, donat el seu caràcter de patronal, el dels gremis, empreses i autònoms associats, oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, proposant i defensant aquelles mesures, legislatives o no, que afavoreixin dit desenvolupament.

Perquè això sigui possible, dins al Grup Cecot compartim uns valors encaminats a proporcionar la plena satisfacció de l’associat tenint en compte:

  • L’orientació al soci, a l’usuari i al client.
  • La necessària qualitat dels nostres serveis.
  • El treball en equip, implicació i identificació amb el Grup.
  • La innovació.
  • La sostenibilitat social i la pròpia.

Aquest Codi Ètic del Grup Cecot recull les pautes en què es sustenta el comportament i les activitats de les Entitats i persones que formem el Grup, servint de guia a totes les parts implicades en el Grup, dirigint i orientant les nostres activitats i actuant com a targeta de presentació de la nostra manera de ser i estar davant la societat.

Heus ací els nostres valors, principis i pautes de comportament:

-       Ètica, moral i bon govern: els representants, directius i treballadors que actuem en nom del Grup basarem la nostra conducta en els bons costums i pràctiques, principis, valors i comportaments ètics en què es basa el present codi del Grup.

-       Honestedat i transparència: la nostra conducta vers la societat en general en el marc del diàleg social, amb els nostres interlocutors, administració, socis, clients, proveïdors i empleats serà oberta, permanent, honesta, exemplar, justa i transparent. Tanmateix, el nostre compromís de transparència i honestedat inclou la col·laboració amb les institucions i mitjans de comunicació, oferint una informació veraç i rigorosa. El nostre comportament ha de ser exemple i ens comprometem a mantenir els nostres compromisos i assumir les conseqüències de les nostres conductes i actuacions.

-       Seguirem una política activa anticorrupció: cap treballador, ni directiu ni representant oferirà cap tipus de suborn a ningú, ni acceptarà cap tipus de suborn o incentiu amb la intenció d’obtenir algun tipus d’avantatge.

-       Voluntat de Servei, Altruisme, Generositat, Solidaritat i absència de Conflicte d’interès: les activitats de les entitats que integren el Grup es fonamenten en la seva manca de finalitat lucrativa, característica que implica prioritzar els interessos col·lectius respecte als individuals, actuant en interès i benefici de la societat en general  i en particular dels nostres associats. Els interessos personals dels representats, treballadors, associats i beneficiaris del Grup en cap cas interferiran en els interessos del Grup.

-       Independència: el Grup actuarà de manera independent respecte d’altres entitats i administracions públiques, dirigint les seves activitats a la consecució de les seves finalitats i objectius.

A més dels nostres valors, principis i pautes de comportament, donarem compliment a tota la legislació vigent, respectant totes les lleis i reglaments, en concret:

-       Respecte als drets humans i protecció a l’infant: ens acollim a la Declaració Universal dels Drets Humans  i ens oposem al treball infantil

-       Política mediambiental: ens comprometem a respectar i cuidar el medi ambient en el seu dia a dia, mitjançant l’aplicació de mesures que minimitzin la generació de residus i fer un ús responsable i sostenible dels recursos materials i energètics. Incentivarem als socis, beneficiaris i proveïdors a que tinguin una actitud curosa i respectuosa amb el medi ambient.

-       Confidencialitat i discreció: tractem la informació personal de manera molt curosa, donant compliment a la Llei de Protecció de Dades i al seu Reglament. Els treballadors i col·laboradors del Grup comparteixen els coneixements del mateix. Els treballadors als qui se li confiï informació i documentació confidencial respondran del seu ús i de la seva protecció, abstenint-se d’utilitzar-la en benefici propi o de tercers.

-       Política social, No discriminació, Igualtat d’oportunitats, Treball en Equip, Diversitat,  Respecte i Seguretat: tots els treballadors del Grup són tractats amb igualtat, respecte i se’ls ofereix les mateixes oportunitats.

El Grup Cecot seleccionarà i promocionarà als seus treballadors en funció de les seves capacitats i mèrits, afavorint i fomentant l’accés de la dona a les plantilles de les empreses i entitats així com en els seus òrgans de direcció.

Tenim cura de la qualitat de les condicions de treball, salut i la seguretat dels treballadors del Grup. Treballem contínuament per minimitzar els riscos dels llocs de treball establint eines per avaluar els riscos laborals i consells per prevenir-los, donat compliment a les normatives de seguretat i salut i formant als treballadors.

La Cecot tindrà una conducta respectuosa, tant dins de l'organització com en el seu entorn. La bona educació i una conducta respectuosa i no discriminatòria són valors de la nostra entitat tant en les relacions internes com les que s'estableixen amb els proveïdors, col·laboradors i socis.

La nostra operativa i gestió es basarà:

-       Eficiència, eficàcia, control, sostenibilitat i ús responsable dels nostres recursos i dels recursos públics: utilitzant de la manera més sostenible i responsable els recursos disponibles amb la voluntat d’assolir els objectius i finalitats del grup amb una major vertebració i estabilitat social. Les entitats del Grup s’esforçaran en obtenir nous recursos i diversificaran els riscos de les seves inversions financeres. La sostenibilitat entesa com a eficiència econòmica, eficàcia empresarial, dedicació, realisme, cohesió social i respecte pel medi ambient és bàsica en la nostra estratègia.

-       Qualitat, innovació, controli revisió periòdica, prevenció del risc i autoavaluació: verificar les activitats i no caure en rutines, incentivant la capacitat de crítica de denúncia i plantejar alternatives i propostes innovadores i creïbles de futur, mitjançant la revisió contínua dels procediments establerts i basats en els valors establerts en el present Codi Ètic.

Amb l’objectiu d’una perspectiva a llarg termini i de cara a mantenir la nostra reputació valorem regularment els riscos als que estem exposats per poder emprendre les accions preventives oportunes. L’activitat de les entitats i el comportament de les persones que formen part del nostre grup i entorn proper estan sotmeses a control permanent.

-       Formació continua i aprenentatge permanent: els representants del Grup promouran el desenvolupament professional i personal dels seus treballadors, mitjançant la millora de la seva formació i preparació. La formació continua motiva als treballadors els quals es senten millor preparats per desenvolupar les seves tasques i per tant es senten més valorats. Una plantilla ben formada incideix directament en un major rendiment i productivitat.

-       Objectivitat en la relació amb els proveïdors: els proveïdors són indispensables perquè les entitats que integren el Grup Cecot puguin assolir els seus objectius. Per aquest motiu tenim establerts uns criteris clars per determinar qui pot ser proveïdor del Grup. Els criteris de contractació es realitzaran de conformitat als principis d’objectivitat, imparcialitat, qualitat i cost. S’establiran procediments de revisió que permetin tenir la certesa que els proveïdors respecten la missió i els valors i ètica del Grup Cecot.

-       La imatge i la reputació del Grup: el Grup és conscient de la bona reputació d’aquest en la societat i de la importància de mantenir aquesta imatge, símbol de confiança tant interna com externa, en referència a socis, beneficiaris, proveïdors i administracions. En el supòsit que algun membre del Grup hagi de representar per qualsevol mitjà al Grup serà necessària l’autorització de l’òrgan competent.

El Grup Cecot és titular d’una pluralitat de marques i respecta meticulosament la propietat intel·lectual d’altres entitats i empreses.

El Grup Cecot fa públic a partir de la data de signatura el present Codi Ètic entre els treballadors, socis, directius, proveïdors i administració propers a la seva gestió. En tot procés d’acollida d’un nou treballador o col·laborador  per alguna de les entitats integrants del Grup se li facilitarà un exemplar imprès del present Codi Ètic, el qual també es pot consultar mitjançant la pàgina web de cadascuna de les entitats integrants del Grup Cecot, és a dir, la Cecot, la Fundació Cecot Formació, la Fundació Cecot Innovació i la Fundació Cecot Persona i Treball.

Esperem que els nostres socis, beneficiaris, treballadors, professionals, proveïdors, col·laboradors i totes aquelles persones que es relacionin amb nosaltres tinguin en compte els principis en que es basa la nostra ètica i que ho tinguin present en les seves actuacions, establint-se aquest codi com un model de comportament i actuació. De la mateixa manera volem fomentar entre els nostres proveïdors, socis i clients la implantació de Codis Ètics i Programes de Compliment Normatiu Corporatiu (Corporate Compliance).

Terrassa, a 2 de novembre de 2016

Informació normativa

1. Estatuts

Estatuts 2019

2. Número de registre de l’entitat

Número de registre: 967900043 
Registre: Departament d’Empresa i Ocupació – Secció Relacions Laborals 
Última actualització: 21/12/2012 

3. Normativa d’aplicació

Informació econòmica

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Sol·licitud d'accés

La Llei de Transparència permet als ciutadans exercir el dret d’accés a la informació pública, en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa continguda en aquest portal.

Teniu a la vostra disposició la possibilitat d’exercir aquest dret, dins dels límits previstos legalment, mitjançant els formularis definits per l’administració a http://transparencia.gencat.cat/ca/acces-a-la-informacio-publica/