Història

La Cecot som una associació empresarial multisectorial, constituïda l'any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat d'autònoms, microempreses, pimes i grans empreses. Tanmateix, la història de la Cecot és la conseqüència de segles de dinamisme econòmic anteriors al 78. Coneixeu els nostres orígens!! 

Cronologia

1873

Institut Industrial de Terrassa

1886

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

1899

Mútua de Terrassa

1901

Fundació Busquets

1903

Escola d'Enginyeria tècnica i d'Enginyeria superior

1906

Acondicionamiento Tarrasense (Leitat)

1920

Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa

1942

Portada d'aigües del riu Llobregat a Terrassa

1963

Museu Provincial Tèxtil

1978

Constitució de la Cecot | S'uneixen l'Institut Industrial Tèxtil i la Unió Comercial i Industrial

La Cecot dóna continuïtat a entitats gremials de gran prestigi en la societat catalana des de fa molts anys.

El 1401 es creà el Gremi Tèxtil Medieval, que agrupava, mitjançant diferents seccions industrials, la major part de l'activitat tèxtil de la comarca. El 24 d'octubre de 1873 es funda l'Institut Industrial, que dóna continuïtat a aquest gremi.

Paral·lelament, l'any 1912, es crea la Unió Comercial i Industrial, federació de gremis independents agrupats per branques d'activitat, que agrupa la major part de les activitats comercials i industrials, excepte l'activitat tèxtil.

A partir de 1975, la situació política, social i econòmica va desvetllar en alguns empresaris la necessitat de posar al dia les estructures empresarials, incidint en la necessitat d'agrupar els empresaris, a més de sectorialment, globalment.

Aquesta necessitat d'integració va arribar a totes dues entitats, cosa que va fer reestructurar els serveis, l'organització i el finançament de la federació gremial. La reflexió sobre aquest tema va impulsar l'Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial a concertar una mútua integració.

El 15 de març de 1978 es va crear un document entre els presidents de l'Institut Industrial i el de la Unió Comercial i Industrial, juntament amb els membres de les corresponents juntes com a compromissaris i mandataris, en el qual s'acorda constituir la Cecot, amb la finalitat de promoure i defensar els interessos de les empreses tant industrials, comercials, com de serveis.

L'àmbit d'influència i d'actuació de la Cecot li ve determinat pels col·lectius empresarials que integra o estan vinculats, la major part d'ells operen dins del territori català.

La tasca que desenvolupa la Cecot és la d’ajudar autònoms, microempreses, i pimes a mantenir la primera posició per davant de la resta, i la d’aportar allò que li és propi: la representació davant les institucions, els agents socials i la societat en general per defensar els seus interessos i projectar la seva visió de futur, i proporcionar els serveis que permetin a les empreses estar en disposició de competir, si més no en les mateixes condicions que les capdavanteres.

El futur de les empreses, a dia d’avui, s’escriu en clau de creixement, flexibilitat, innovació, qualitat i internacionalització, i la responsabilitat de la Cecot és fer entendre a la societat la importància que les empreses assoleixin aquests reptes perquè millori la seva qualitat de vida a alhora proveir-les de tot allò que necessiten per aconseguir-ho.