Misión

Nuestra misión es la de promover y defender éticamente los intereses de las empresas catalanas ofreciendo un servicio innovador y de calidad en respuesta a sus necesidades presentes y futuras, de acuerdo con el desarrollo social, natural y económico de su entorno. 

Código Ètico

Este Código Ético del Grupo Cecot recoge las pautas en las que se sustenta el comportamiento y las actividades de las Entidades y personas que formamos el Grupo, sirviendo de guía a todas las partes implicadas en el Grupo, dirigiendo y orientando nuestras actividades y actuando como targeta de presentación de nuestra manera de ser y estar ante la sociedad. 

Información normativa

1. Estatutos (Versión en CAT)

1.1 - Títol I – Denominació, objecte, àmbit i durada
1.2 - Títol II – Membres integrants
1.3 - Títol III – Drets i deures dels membres
1.4 - Títol IV – Òrgans de govern
1.5 - Títol V – Organització i funcionament
1.6 - Títol VI – Règim econòmic
1.7 - Títol VII – Modificació dels estatuts i dissolució
1.8 - Títol VIII – Reglament de règim interior

1.1 - Títol I – Denominació, objecte, àmbit i durada

Títol I - Denominació, objecte, àmbit i durada

Article 1.- La Cecot és una Associació sense afany de lucre que fou constituïda el 6 d'abril de 1978 com a entitat multisectorial de coordinació, representació, gestió, foment i defensa dels interessos generals i comuns de les empreses i organitzacions empresarials que voluntàriament s'adhereixin a la mateixa, dins de l'àmbit de Catalunya. Té caràcter independent de qualsevol Administració Pública, de qualsevol associació política o de qualsevol altra de caràcter aliè als interessos per ella representats.

L'Associació es constitueix emparant-se en l’article 22 de la Constitució Espanyola; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació; la Llei 19/1977, d'1 d'abril reguladora del dret d'associació sindical, així com el Reial Decret 873/1977, de 22 d'abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a l'empara de les esmentades lleis, i disposicions complementàries i concordants. Dins aquest marc jurídic es regirà pels presents Estatuts, la seva Reglamentació i demés normes i acords que s'adopten a la seva empara.

L'Associació gaudirà de plena capacitat jurídica i per obrar per al compliment de les seves finalitats.

Article 2.- L'Associació tindrà una durada de caràcter indefinit, sense perjudici de les causes de dissolució previstes en els Estatuts o a la Llei.

Article 3.- El domicili de la Cecot és a Terrassa, Carrer Sant Pau núm. 6.

Objectius i finalitats

Article 4.- La Cecot es proposa com a finalitats fonamentals:

1.   Col·laborar en el desenvolupament econòmic i en el progrés i cohesió social de Catalunya per mitjà del foment, promoció i assistència a la iniciativa privada empresarial.

2.   Desenvolupar l'esperit de solidaritat entre els seus membres, en benefici de interès general.

Per això, la Cecot desenvoluparà les següents funcions:

a)   Representar, gestionar i defensar els interessos de les empreses i les entitats associades, en els seus aspectes generals i comuns, especialment en relació amb les Administracions Públiques i entitats sindicals.

b)   Fomentar l'associacionisme empresarial promocionant l’afiliació de les empreses.

c)   Fomentar els vincles i la col·laboració entre les empreses i les entitats associades.

d)   Elaborar estudis, publicacions, conferències i activitats sobre temes econòmics i socials que poden ser d'utilitat per a les empreses i les entitats associades.

e)   Participar en la tasca de formació i reciclatge de totes les persones vinculades a l'àmbit empresarial.

f)    Elaborar recomanacions sobre política salarial i laboral.

g)   Tenir cura de l'organització i la prestació de serveis que poden ser d'utilitat a les empreses i les entitats associades i a l'activitat econòmica general.

h)   Fomentar la col·laboració i els contactes amb entitats de naturalesa o finalitats similars o anàlogues, en ordre a una millor defensa representació dels interessos de totes elles.

i)     Fomentar la solidaritat dels afiliats proporcionant i creant àmbits de relació empresarial.

j)    Elaborar programes, projectes i serveis que beneficiïn, a través d'economies d'escala, a les empreses representades.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Totes aquestes funcions les podrà fer per sí mateixa o mitjançant convenis i col·laboracions amb altres Entitats.

1.2 - Títol II – Membres integrants

Títol II – Membres integrants

Article 5.- Poden ésser membres de la Cecot les associacions, les federacions i les organitzacions empresarials, llurs objectius siguin compatibles amb els propis de la Cecot. Successivament les associacions, les federacions i les organitzacions empresarials seran anomenades "els associats" o "els socis".

Article 6.- L'adhesió dels socis es formalitza a través de la signatura d'un conveni que implica l'acceptació expressa per part del sol·licitant, dels presents Estatuts, el seu Reglament i de quantes decisions puguin ser preses vàlidament pels òrgans directius.

Els socis constaran a la base de dades de registre d'associats.

Article 7.- Els socis de la Cecot podran causar baixa de la mateixa:

1.   Per renúncia del soci.

2.   Per separació acordada per l'Assemblea de la Cecot amb motiu d'actuacions contràries als Estatuts i Reglament de la Cecot.

1.3 - Títol III – Drets i deures dels membres

Títol III - Drets i deures dels membres

Article 8.- Els membres de la Cecot que es trobin al corrent de les seves obligacions de qualsevol natura, tindran els següents drets:

1.   Proposar i escollir candidats per ocupar càrrecs de govern, sempre per mitjà de votació lliure i secreta.

2.   Ésser informats oportunament de les actuacions de la Cecot i de les qüestions que els afecten.

3.   Utilitzar els serveis de la Cecot, en la manera que reglamentàriament o per conveni s'estableixi.

4.   Expressar lliurement llurs opinions relacionades amb els assumptes que directament els afectin o figurin en l'ordre del dia de les reunions, i formular propostes i peticions als òrgans de Govern, sempre que no vagin en contra dels presents Estatuts i de les normes de general observança.

5.   Exercir les accions i recursos que calguin en defensa dels seus drets associatius i instar a la Cecot a que interposi les accions i recursos adients per a la defensa dels interessos de la representació que tingui encomanada.

6.   Participar en les votacions i formació d'acords dels òrgans de govern dels que en formin part.

Article 9.- Són deures dels membres de la Cecot, els següents:

1.   Participar en l'elecció de representants en els diferents òrgans de govern.

2.   Complir els acords adoptats per l'òrgan competent en cada cas i ajustar la seva actuació a les lleis i als presents Estatuts.

3.   Vetllar que els membres de la seva organització que hagin estat escollits per ocupar càrrecs directius, actuïn amb la responsabilitat i diligència necessària.

4.   Respectar la lliure manifestació d'opinions i no entorpir directa o indirectament les activitats de l'Entitat.

5.   Facilitar informació solvent i responsable sobre les qüestions que no siguin de naturalesa reservada, quan els sigui requerida pels òrgans de govern de la Cecot.

6.   Satisfer les quotes establertes per conveni per contribuir al manteniment econòmic de la Cecot.

Article 10.- Els socis de la Cecot podran crear diferents comissions de treball les quals representaran interessos empresarials determinats. Les comissions de treball seran presidides per un membre del Comitè Executiu.

1.4 - Títol IV – Òrgans de govern

Títol IV – Òrgans de govern

Article 11.- Són òrgans de govern de l'Entitat: l'Assemblea, la Junta Directiva, la Presidència i el Comitè Executiu.

De l’Assemblea

Article 12.- L'assemblea general de la Cecot està integrada per:

· Els membres que integren la Junta Directiva de l'entitat, a excepció dels vocals consultors.

· Les associacions, federacions i organitzacions empresarials. Cadascuna de les associacions o gremis associats a l'entitat tindran un representat i un vot.

En funció del número d'associats que tinguin adscrits els gremis i les associacions s'incrementarà el número de representants i el seu dret a vot, d'acord amb els criteris establerts al reglament de règim intern.

Per raons històriques, l'Institut Industrial de Terrassa i la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa gaudiran d'una quota de sobre representació per cada una d'elles, del 10% dels membres que integrin l'assemblea de la Cecot. El citat percentatge serà arrodonit sempre per excés.

Article 13.- L'Assemblea és competent per tractar i pronunciar-se sobre qualsevol assumpte que afecti a la Cecot i d'una manera exclusiva seran de la seva competència les següents atribucions:

1. Aprovar i modificar els presents Estatuts.

2. Aprovar els programes i plans d'actuació de l'Entitat.

3. Escollir al President.

4. Ratificar l'admissió de nous membres, determinant, el nombre de vocals a l'Assemblea que corresponen a cada entitat integrada.

5. Fixar i controlar els criteris amb els que hauran de desenvolupar les seves accions els òrgans executius de la Cecot.

6. Aprovar els pressupostos i els comptes anuals, que seran sotmesos a auditoria comptable voluntària.

7. Aprovar la memòria anual d'activitats.

8. Aprovar el Reglament de Règim Intern.

9. Acordar l'afiliació de l'Entitat a altres organitzacions empresarials, així com qualsevol altre acord d'integració o coordinació.

10. Acordar la dissolució i la forma de liquidació de la Cecot, en el seu cas, amb la majoria qualificada prevista en els Estatuts.

11. Aprovar la constitució o participació de la Cecot en qualsevol tipus d'entitat jurídica.

12. Proposar la modificació de l'ordre del dia de l'assemblea en el cas que es donin les circumstàncies del paràgraf segon de l’article 26 dels presents estatuts.

De la Junta Directiva

Article 14.- La Junta Directiva és l'òrgan que supleix a l'Assemblea en els períodes entre sessions. Els càrrecs dels membres que integren la Junta Directiva tindran una durada de 4 anys, reelegibles per períodes equivalents. Estarà composada per:

· El President.

· Els membres del Comitè Executiu, que com a màxim seran 15.

· Un representant per cada soci afiliat a la Cecot que hagi firmat un conveni amb la Cecot en el que s'atorgui el dret de representació.

· Els Vocals Consultors, els quals tindran dret a veu però no a vot.

Els drets d'increment de representació establerts a favor de l’Institut Industrial de Terrassa i la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa seran també d'aplicació en la presa d'acords de les reunions de la Junta Directiva de la Cecot.

Article 15.- Els càrrecs de la Junta Directiva seran gratuïts, encara que tindran dret al reemborsament de les despeses que degudament justificades ocasioni el desenvolupament de les seves funcions, sense que les quantitats percebudes per aquest concepte puguin excedir dels límits previstos en la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per ser considerades dietes exceptuades de gravamen.

Els membres de la Junta Directiva podran percebre de la Cecot retribucions per la prestació de serveis, inclosos els prestats en el marc d'una relació de caràcter laboral, diferents dels que implica el desenvolupament de les funcions que els hi corresponen com a membres de la Junta Directiva.

Article 16.- Són competències de la Junta Directiva, entre d'altres, les següents:

1. Fer efectius els acords de l'Assemblea.

2. Proposar a l'Assemblea les quotes que els membres hauran de satisfer.

3. Elaborar la memòria anual d'activitats, que serà sotmesa a l'aprovació de l'Assemblea.

4. Elaborar els pressupostos i els comptes anuals, que seran sotmesos a l’aprovació de l'Assemblea.

5. Ratificar, si s'escau, les gestions del Comitè Executiu.

6. Aprovar el nomenament i remoció del/la Secretari/a General de l'Entitat, a proposta del Comitè Executiu.

7. Substituir a l'Assemblea en els períodes entre sessions, especialment per a la interposició de tota classe de recursos en nom de l'Entitat.

8. Les que siguin assignades o delegades per l'Assemblea, tret de les que esdevinguin indelegables en base a aquests Estatuts o a la legislació aplicable.

9. Conèixer mitjançant ells representant/s de cada Entitat adherida a la Cecot, el desenvolupament de les activitats pròpies de cadascuna d'elles.

10. Acordar l'admissió de nous socis fins la ratificació de l'Assemblea.

11. Distribuir els càrrecs de la Junta directiva a proposta del President.

De la Presidència

Article 17.- El President/a de la Cecot, que ho serà alhora de l'Assemblea, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu, serà escollit per l'Assemblea d'entre els seus membres, mitjançant sufragi lliure i secret. La durada del seu manament serà de quatre anys, reelegible. El procés electoral vindrà regulat pel reglament de règim intern.

Article 18.- El President/a o qui estatutàriament el substitueixi tindrà les següents competències:

1.   Presidir l'Assemblea, la Junta Directiva i el Comitè Executiu, dirigir els debats i l'ordre de les reunions i executar els seus acords.

2.   Representar davant de tercers a la Cecot, podent efectuar tota classe d'actes d'administració dins del marc de l'objecte social, estant facultat a tal efecte per celebrar tota classe d'actes o negocis jurídics, signant els documents pertinents, en exercici de les esmentades facultats d'administració i ordenant els pagaments de l'Entitat.

3.   En especial, representar a la Cecot en tots aquells actes, personacions i relacions de tot ordre i jurisdicció on hi hagi d'intervenir aquesta davant els Jutjats, Tribunals i Organismes de les Administracions Públiques, signant els documents necessaris, sempre dins del marc de les facultats d'administració compreses dins l'objecte de l'Entitat.

4.   Convocar les reunions de l'Assemblea, la Junta Directiva i el Comitè Executiu.

5.   Delegar funcions en el vicepresident.

6.   Supervisar, orientar i controlar l'organització interna de la Cecot per poder complir les seves finalitats.

7.   Supervisar i controlar la Secretaria General.

8.   Nomenar els vocals consultors de la Junta Directiva.

Article 19.- En cas de quedar vacant la Presidència, el Vicepresident farà les funcions de President, convocant en el més breu termini possible una Assemblea per procedir a l'elecció d'un nou President. El Vicepresident col·laborarà amb el President en les seves tasques i especialment en les funcions que el delegui.

Del Comitè Executiu

Article 20.- El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de govern, gestió, administració direcció de l'Entitat, i estarà format pel President, un Vicepresident, un Secretari i un màxim de 15 vocals nomenats pel President.

L'elecció del Vicepresident haurà de recaure en un membre de la Junta Directiva. El Secretari serà el Secretari General de l'Entitat.

Article 21.- Seran funcions del Comitè Executiu les següents:

1. Planificar i dirigir les activitats de la Cecot.

2. Presentar a la Junta Directiva els pressupostos, balanços i liquidacions de comptes per a la seva aprovació per l'Assemblea.

3. Establir els serveis tècnics, d'estudis, assessorament, assistència i demés que es considerin adients, a través dels quals s'exerciran les activitats de la Cecot.

4. La constitució de comissions assessores i la determinació de la seva composició i competències.

5. Proposar a la Junta Directiva el nomenament o remoció del Secretari General de la Cecot.

6. Adoptar acords de la competència de l'Assemblea o de la Junta Directiva en casos d'extrema urgència que no poden esperar a la seva corresponent convocatòria. En aquests casos simultàniament haurà d'ésser acordada la convocatòria de l'òrgan de què es tracti per ratificació dels esmentats acords. Sense aquesta convocatòria no tindran validesa, ni tant sols provisionalment.

7. Vetllar pel compliment dels acords dels altres òrgans de govern de l'Entitat.

8. Controlar i fiscalitzar la comptabilitat i totes les activitats de la Cecot, així com vetllar pel normal funcionament dels seus serveis.

9. Acordar la celebració de negocis jurídics davant de tercers, en l'àmbit de la mera administració, així com les actuacions judicials o extrajudicials que consideri convenients en defensa dels drets i interessos de la Cecot.

10. Les que poden ser-li delegades per l'Assemblea o per la Junta Directiva.

11. Totes aquelles facultats que no hagin estat expressament atribuïdes a d'altres òrgans de govern.

1.5 - Títol V – Organització i funcionament

1.5 - Títol V – Organització i funcionament

Article 22.- Secretaria General        

La direcció del funcionament tècnic i administratiu dels serveis de la Cecot, així com la seva organització interna, serà desenvolupada per un/a Secretari/a General que alhora farà les funcions de Secretari dels òrgans de govern de l'Entitat, als que assistirà amb veu però sense vot. En cas d'absència del Secretari General, el propi òrgan escollirà qui el substitueixi a la reunió.

El seu nomenament correspon a la Junta Directiva a proposta del Comitè Executiu i disposarà dels poders necessaris en ordre a la gestió executiva de la Cecot.

Article 23.- L'Assemblea es reunirà obligatòriament una vegada a l'any en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, podrà reunir-se tantes vegades com ho sol·liciti per escrit la tercera part dels seus membres, o bé quan ho decideixi el President o la Junta Directiva.

Article 24.- La Junta Directiva es reunirà obligatòriament, com a mínim, un cop al trimestre en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari quan així ho sol·licitin el seu President o una tercera part dels seus membres, per mitjà de qualsevol medi per escrit que permeti notificar fefaentment, com per exemple, l'e-mail, la carta certificada, burofax, etc.

La convocatòria la farà el President amb 7 dies d'antelació, com a mínim, de la data fixada per a la reunió.

Article 25.- El Comitè Executiu es reunirà mensualment, com a mínim, i tantes vegades com sigui necessari, prèvia convocatòria pel President o a sol·licitud de la tercera part dels seus components.

Article 26.- El President convocarà als membres de l'Assemblea sempre que sigui possible, amb 15 dies d'antelació, com a mínim, a la data fixada per a la reunió, per mitjà de qualsevol medi per escrit que permeti notificar fefaentment als interessats, com per exemple, l'e-mail, la carta certificada, burofax, etc.

A la convocatòria hi constarà l'Ordre del dia, obert i provisional, al que s'hi podran afegir d'altres assumptes que seran proposats per escrit abans de les setanta-dues hores anteriors a la reunió, per un nombre de membres de l’Assemblea que representin, com a mínim, una tercera part dels seus components. Les esmentades propostes seran incorporades a l'ordre del dia definitiu, que serà comunicat als convocats amb la màxima antelació possible. També es farà constar en la convocatòria el dia, l'hora i el lloc de la reunió en primera i en segona convocatòria.

Article 27.- En primera convocatòria serà requerida la presència, com a mínim, de la meitat més un dels membres de l'Assemblea. En segona convocatòria, la reunió serà celebrada amb els qui hi siguin presents. Així, serà entès sense perjudici dels supòsits en els que pels Estatuts o la Llei sigui necessari un quòrum especial. En tot cas, seràprecisa l'assistència del President i del Secretari o dels qui els substitueixin.

Entre la primera i la segona convocatòria haurà de passar un mínim de quinze minuts.

Article 28.- A partir de la convocatòria, els membres de l'òrgan de govern del que es tracti tindran tota la documentació necessària per al desenvolupament de la reunió, a la Secretaria General de la Cecot.

Article 29.- La representació en els òrgans de govern només podrà ser delegada per cada reunió concreta en un altre membre del mateix òrgan, mitjançant carta adreçada al President.

Article 30.- No obstant, s'entendrà vàlidament constituïda l'Assemblea o la Junta Directiva quan trobant-se personalment o degudament representats tots els seus components, acordin i acceptin per unanimitat, celebrar la reunió. En aquest cas no estaran limitats per cap ordre del dia.

Article 31.- Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents o degudament representats, tret els suposats en que per aquests Estatuts o per la Llei sigui preceptiva una majoria superior. En cas d'empat, el President tindrà vot de qualitat o diriment.

Article 32.- De totes les reunions dels òrgans es redactarà una acta, en la que seran reflectits els acords adoptats, els percentatges d'aprovació, la llista d'assistents, el dia i hora de la reunió i l'aprovació de l'acta anterior. Aquestes actes es signaran pel President i el Secretari. Les certificacions d'aquestes actes s'emetran pel Secretari o qui el substitueixi amb el vistiplau del President o qui el substitueixi.

1.6 - Títol VI – Règim econòmic

1.6 - Títol VI – Règim econòmic

Article 33.- Els recursos econòmics de la Cecot estaran integrats per:

1.   Les quotes que aportin els membres de la Cecot.

2.   Les donacions i llegats a favor de la Cecot.

3.   Les subvencions públiques o privades que rebi la Cecot.

4.   L'import que resulti de les compravendes dels béns de la seva titularitat.

5.   Qualsevol altre recurs obtingut amb adequació a les disposicions legals i preceptes estatutaris.

Article 34.- El Comitè Executiu adoptarà les mesures adequades perquè tots els associats puguin conèixer la situació econòmica de la Cecot.

Els afiliats podran conèixer en qualsevol moment, tota la documentació de l'associació relativa a la seva situació econòmica, amb sol·licitud prèvia adreçada a la Junta Directiva.

Article 35.- Els recursos econòmics de la Cecot, així com el seu patrimoni, es destinaran al compliment de les seves finalitats.

1.7 - Títol VII – Modificació dels estatuts i dissolució

1.7 - Títol VII – Modificació dels estatuts i dissolució

Article 36.- La modificació dels Estatuts de l'Entitat solament podrà ésser acordada per l'Assemblea, a proposta de la Junta Directiva o d'un nombre de membres de l'Assemblea superior a la seva tercera part, i requerirà el vot favorable de dues terceres parts dels membres assistents a l'Assemblea.

Article 37.- L'Assemblea és l'únic òrgan facultat per acordar la dissolució o la fusió de la Cecot, essent requerit a aquest efecte el vot de les tres quartes parts dels membres de la mateixa.

La proposta de dissolució o fusió podrà ésser formulada per la Junta Directiva o un nombre de membres de l'Assemblea que com a mínim constitueixi la meitat més un dels seus integrants.

Article 38.- L'Assemblea que tracti la modificació dels Estatuts requerirà, com a mínim, l'assistència de la meitat més un dels seus membres. La que tracti de la dissolució o de la fusió de l'Entitat requerirà, com a mínim, l'assistència de les tres quartes parts dels seus membres, i el vot favorable de dues terceres parts dels membres assistents a l'Assemblea.

Article 39.- En cas de dissolució la Junta Directiva es constituirà en Comissió Liquidadora de la Cecot que procedirà al compliment de les obligacions pendents i destinarà el possible romanent a favor d'entitats amb finalitats similars o coincidents amb els objectius de la Cecot.

Article 40.- En cas de fusió, les condicions en què es dugui a terme seran les que s'hagin fixat en l'acord.

1.8 - Títol VIII – Reglament de règim interior

1.8 - Títol VIII – Reglament de règim interior

Article 41.- Totes les qüestions no previstes de manera expressa en els presents Estatuts poden ésser regulades en el Reglament de Règim Intern, que haurà d'ésser aprovat per l'Assemblea.

Aquest Reglament no podrà contenir cap estipulació que es trobi en contradicció amb els presents Estatuts, i podrà ésser modificat per l'Assemblea.

2. Número de registro de la entidad

Número de registro: 967900043 
Registro: Departament d’Empresa i Ocupació – Secció Relacions Laborals 
Última actualitzación: 21/12/2012 

3. Normativa de aplicación

Información organizativa

Solicitud de acceso

La Ley de Transparencia permite a los ciudadanos ejercer el derecho de acceso a la información pública, en aquellos ámbitos que no estén cubiertos por la parte de publicidad activa contenida en este portal.

Teneis a vuestra disposición la posibilidad de ejercer este derecho, dentro de los límites previstos legalmente, mediante los formularios definidos por la administración en http://transparencia.gencat.cat/ca/acces-a-la-informacio-publica/