Notes de Premsa

Cinc-centes empreses del sector de l’Audiovisual de Catalunya i de la resta de l’Estat signen un manifest amb mesures per evitar la destrucció de llocs de treball

El sector de l’Audiovisual ha estat un dels primers en patir els efectes de l’aturada de l’activitat i serà dels últims a sortir-ne.
  • L’activitat d’aquestes empreses està basada en el lloguer d’audiovisuals i la dotació del personal tècnic necessari per a la realització d’esdeveniments i reunions com congressos, fires, esdeveniments lúdics i espectacles.
  • Les mesures plantejades pel Govern d’Espanya no s’ajusten a les necessitats específiques del sector i mitjançant el manifest defineixen propostes concretes que permetrien la continuïtat de les empreses i mantenir ocupació.

 

Més de 500 empreses del sector de l'Audiovisual de Catalunya i de la resta de l'Estat han signat un manifest on proposen mesures al Govern d'Espanya i la Generalitat per evitar la destrucció de llocs de feina i que es posi en risc el conjunt d'empreses del sector. Aquestes empreses no poden exercir la seva activitat a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19. El manifest l'han signat les associacions APAC, AAI, AEPEA, AFIAL, AGATEC, ANITEC, APROAV i el CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. L'activitat d'aquestes empreses està basada en el lloguer d'audiovisuals i la dotació del personal tècnic necessari per a la realització d'esdeveniments i reunions com congressos, fires, esdeveniments lúdics i espectacles.

El sector de l'Audiovisual ha estat un dels primers a patir els efectes de l'aturada de l'activitat, des de l'inici de la crisi s'han cancel·lat la totalitat de les activitats previstes, i serà dels últims a sortir-ne. La conseqüència directa d'aquesta situació és que el sector quedarà molt malmès, ja que la previsió és la de mantenir el distanciament social durant molts mesos.

Les mesures que planteja el Govern d'Espanya no són clares i no s'ajusten a les necessitats específiques del sector. Per això proposen les següents mesures que sí serien eficaces per a la indústria:

1. Mentre es mantingui la situació derivada de la COVID-19, que es puguin mantenir o prorrogar-se els ERTO per causa major, ja que en el sector la finalització de l'estat d'alarma no permetrà l'inici de les activitats. És necessari que es puguin concatenar amb terminis de resolució d'urgència (5 dies) els ERTO sol·licitats per causes tècniques, organitzatives i de producció perquè les empreses puguin fer una incorporació progressiva de la plantilla. A més, per garantir el manteniment dels llocs de treball caldria una bonificació del 100% de les cotitzacions socials també pera als supòsits dels ERTO derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. Es proposa que tinguin el mateix tractament que els declarats per causes de força major.

2. Garantir l'ajornament de totes les obligacions tributàries i la presentació del primer trimestre amb el segon (fins al 20 de juliol de 2020) i l'ajornament dels deutes tributaris en un termini més ampli del previst en les mesures excepcionals adoptades.

3. Permetre el cessament d'activitat per a tots els treballadors autònoms que hagin vist reduïda la seva activitat en més d'un 30% de facturació, respecte als 6 mesos anteriors.

4. Agilitzar els tràmits previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic per a la certificació d'obra o aprovació de servei realitzat.

5. Permetre un accés àgil i efectiu al crèdit, amb garantia del 100% de l'Estat amb efecte retroactiu respecte als préstecs ja sol·licitats i fins i tot concedits.

6. El sector d'activitat té especificitats importants pel que fa a la seva ubicació als diferents epígrafs del CNAE-2009 i l'IAE, ja que en molts casos no s'apliquen els epígrafs 9001 a 9004 per falta de regulació específica del sector, cosa que fa que moltes de les empreses hagin d'aplicar convenis col·lectius com els de siderometal·lúrgic, comerç del metall, construcció o d'altres. Per això, demanen que la simplificació i reducció dels tràmits i els requisits per a l'obtenció d'ajuts es faci extensiu a totes les empreses que acreditin per qualsevol medi admès en dret tenir una vinculació directa o indirecta amb el sector de Cultura, el de Turisme o la celebració d'Esdeveniments que consideren emmarcats en el sector industrial, de manera que la seva aplicació no quedi restringida a epígrafs concrets de CNAEs, o altres classificacions econòmiques, que podrien suposar l'exclusió d'ajudes de moltes empreses del sector.

 

Sobre APAC

APAC, Associació Catalana de Professionals de l'Audiovisual és una entitat d'àmbit català i amb seu a Terrassa, formada per empreses que desenvolupen activitats directament o indirectament relacionades amb el sector audiovisual. És el resultat de la iniciativa que van tenir, fa més de 25 anys, empresaris i professionals del món de l'audiovisual amb la finalitat d'unificar criteris i actuar com a organisme negociador per obtenir òptims acords.

Té com a objectiu prioritari la defensa dels interessos professionals dels seus associats, així com l'oferta de serveis de valor afegit. Formen part de l'APAC més de 100 pimes dedicades al sector audiovisual: vídeo, so i il·luminació.

SERVEIS DESTACATS: