La Cecot demana als ajuntaments Plans Locals per reactivar l’economia dels municipis i proposa mesures concretes per dur-los a terme

La Cecot considera imprescindible que els ajuntaments facin front al pagament a proveïdors de manera urgent. Una mesura adoptada per set municipis vallesans entre els que malauradament, no es troben cap de les dues cocapitals: ni Terrassa, ni Sabadell.
 •  L’únic consistori que ha elaborat un Pla de Xoc en sentit estricte és l’Ajuntament de Rubí, que ha previst destinar 600.000€ per impulsar mesures a l’activitat econòmica.  
 • La Cecot posa en valor la rapidesa d’actuació dels diferents consistoris, fonamentalment amb mesures destinades a l’ajornament del pagament dels impostos locals, principalment IBI, 43,5% dels ajuntaments i IVTM, 78,33%. 

El passat 18 de març la Cecot va demanar per carta als ajuntaments catalans la implementació de cinc mesures per ajudar el teixit empresarial català. Des de llavors, l’entitat ha analitzat les mesures que han aprovat els diferents ajuntaments de la comarca per pal·liar els efectes de la COVID-19 en el sector productiu. Principalment en els autònoms i les pimes.

En conjunt, la Cecot posa en valor la rapidesa d’actuació dels diferents consistoris, si bé destaquen les mesures que tenen com a finalitat l’ajornament del pagament dels impostos locals, principalment l’Impost de Bens Immobles (IBI) el 43,5% dels municipis i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) el 78,3%. També l’exempció d’algunes taxes, com la taxa de residus, on el 26,1% dels ajuntament han optat per l’exempció mentre duri l’estat d’alarma i el 21,7% per l’ajornament de pagament.

En sentit estricte, només un ajuntament de la comarca ha elaborat un pla de xoc, concretament, l’Ajuntament de Rubí ha previst destinar 600.000€ per impulsar mesures de suport a l'activitat econòmica. Destinaran 250.000€ per ajudar a autònoms, comerços i pimes a fer front a les despeses derivades de la davallada de l’activitat. També preveuen destinar 300.000€ per rellançar l’activitat econòmica incentivant la demanda interna de les empreses i els comerços del municipi. La resta del pla es destina a bonificar els pagament de tributs i taxes.  

Set municipis de la comarca han establert entre les seves prioritats fer front al pagament a proveïdors de manera ràpida. Son els municipis de Badia, Castellar, Polinyà, Rellinars, Rubí, Sant Llorenç Savall i Ullastrell. Però, per a la Cecot és incomprensible que no estiguin en aquesta relació els ajuntaments de Terrassa i Sabadell, les dues cocapitals, que representen entre els dos municipis el 47% de la població. I encara és més incomprensible quan l’Ajuntament de Sabadell, d’acord amb la informació facilitada pels socis, té factures pendents de pagament del 2019.  

Per a la Cecot, els municipis haurien de posar-se a l’avantguarda de la reactivació econòmica elaborant plans de caràcter municipal que incloguin les mesures següents:  

 • Abonament immediat o, al menys, agilització per a la reducció de termini de pagament als seus proveïdors de les factures pendents i les que rebin, sense esgotar els terminis que fixa la Llei de Morositat.  
 • Agilització de tràmits administratius i simplificació d'obligacions.  
 • Creació d'exempcions i bonificacions en les taxes i impostos municipals de caràcter empresarial o, si s'escau, aplicació de beneficis fins al màxim legal permès, (IAE, construccions i instal·lacions, llicències urbanístiques, ocupació de sòl, ocupació via pública, terrasses, etc. ) a aquelles empreses (tant societats com a autònoms) que s'han vist obligades a tancar els seus establiments o la seva activitat en aplicació de Reial Decret 463/2020 que va decretar l'estat d'alarma, i pròrrogues posteriors, així com a les empreses i autònoms que han patit una reducció de la seva facturació en relació als mateixos mesos de l'any passat i que, indirectament, també han quedat afectats per l’impacte de la COVID-19.  
 • Exempció del pagament de l'IAE o la bonificació per l'import corresponent al període de reducció de l’activitat empresarial.  
 • Bonificació de l'95% en l'IAE a establiments hotelers.  
 • Reducció d'ofici del 50% de les taxes de per l’ocupació de la via pública amb terrasses.  
 • Reducció d'ofici del 50% de l’Impost Vehicles de Tracció Mecànica.  
 • Reducció del 50% de l'Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) durant el 2020 per fomentar la inversió i evitar la paralització de el sector.  
 • Bonificació de l'IBI durant l'any 2020, per a les empreses i autònoms que siguin titulars i propietaris de l'establiment. Aquesta mesura també s’hauria d’aplicar als arrendadors en el cas que el negoci estigui en lloguer i si apliquen reduccions en l'import de lloguer o moratòria en el pagament, amb motiu de l'estat d'alarma, per l'import corresponent a el període de temps en què aquestes mesures de reducció o moratòria es perllonguin (segons RDL 11/2020).  
 • Bonificació de l'95% en l'IBI a establiments hotelers.  
 • Reducció d'ofici de el 50% de les taxes de subministrament d'aigua potable i clavegueram, de la recollida domiciliària d'escombraries i de l’Impost Vehicles de Tracció Mecànica i dels guals.  
 • Es considera convenient incrementar les bonificacions indicades en funció de la justificació del manteniment del nombre d'empleats que aportin les empreses i fraccionar i ajornar de manera automàtica el pagament, sense recàrrec i interessos, per a tots els pagaments tributaris a realitzar per les empreses que hagin patit caiguda en els seus ingressos per la COVID-19.

SERVEIS DESTACATS: