Baix seguiment de la vaga general del #8M entre les empreses associades a la Cecot

El seguiment de la vaga ha estat majoritàriament entre les treballadores de les administracions públiques i molt baix entre les dones treballadores del sector privat.
  • La patronal Cecot comparteix i assumeix amb els sindicats el rebuig, que ha de ser de tota la societat, a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones i el rebuig a la violència masclista.
  • Les dones representen, de mitja, el 32% de la plantilla entre les empreses associades enquestades. Un 4% s’ha acollit a la vaga general, ja sigui de manera total o parcial. Entre el 68% de plantilla que representen els homes, el seguiment de la vaga ha estat nul.
  • El 28% de les empreses participants al sondeig expliciten dificultats per accedir als centres de treball amb motiu del bloqueig de carreteres i els talls de serveis de transport.

 

Fruit d’un dispositiu de seguiment i suport a les empreses en aquesta jornada de vaga general i mobilitzacions per la igualtat entre homes i dones, la Cecot confirma que fins les 12.30 h d’avui la incidència a les empreses ha estat d’un 0% entre els homes i d’un 4% entre les dones.

Del total d’empreses que han donat resposta al sondeig, el percentatge de plantilla que representen les dones és un 32% i d’aquestes, un 2% han fet un seguiment total de la vaga (aturada de 24 hores) i un altre 2% ha fet un seguiment parcial de la mateixa (aturades de 2 hores). Pel que fa al 68% de plantilla conformada per homes, el 0% s’ha acollit al dret de vaga.

La major part d’empreses enquestades són pimes del sector privat. El 55% tenen igual o menys de 10 treballadors i només el 5,5% tenen igual o més de 100 treballadors.

Del sector serveis (49% del total de la mostra), el 36% de les empreses afirma haver tingut dificultats per accedir als llocs de treball. En aquest sector la mitja de la plantilla femenina suposa el 31% entre les empreses enquestades, d’aquestes l’1% confirma haver realitzat l’aturada de 24 hores i un 3% ha fet un seguiment parcial de la vaga.

Pel que fa al comerç (9% del total de la mostra) el 25% de les empreses afirma haver tingut dificultats per accedir als llocs de treball. En aquest sector la mitja de la plantilla femenina suposa el 54% entre les empreses enquestades, d’aquestes 0% confirma haver realitzat l’aturada de 24 hores i un 1,12% ha fet un seguiment parcial de la vaga.

Pel que fa a la indústria (26% del total de la mostra), el 13% de les empreses afirma haver tingut dificultats per accedir als llocs de treball. En aquest sector la mitja de la plantilla femenina suposa el 26% entre les empreses enquestades, d’aquestes 4% confirma haver realitzat l’aturada de 24 hores i un 2% ha fet un seguiment parcial de la vaga.

En el sector de la construcció associat (16% del total de la mostra) no hi ha seguiment de la vaga general però sí que un 28% s’han vist afectades pels talls de carreteres. En aquest sector la mitja de la plantilla femenina suposa el 17% entre les empreses enquestades.

Són dades extretes del sondeig telefònic i via correu electrònic a una mostra aleatòria d’empreses associades.

 

Posicionament patronal

Des de la Cecot es creu que la cronificació de l’atur femení i el baix resultat de les polítiques d’igualtat de gènere impulsades fins el moment, suposen una rèmora i un desaprofitament de talent que no ens podem permetre com a societat.

La Cecot comparteix i assumeix amb els sindicats aquest rebuig, que entén que ha de ser un rebuig de tota la societat, a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones i el rebuig a la violència masclista. Tanmateix, la patronal catalana ja es va pronunciar a principis de setmana que no creu que una vaga general sigui un instrument òptim i efectiu per aportar solucions reals, ni tan sols ajudarà a resoldre les situacions de desigualtat i de discriminació. I després d’avui caldrà continuar treballant conjuntament amb tots els altres agents socials per aportar les seves propostes fruit del diàleg social. Els resultats en el seguiment de la vaga entre les dones del sector privat que representa la Cecot ha estat molt baix, un 4% dins d’una mitja del 32% de plantilla femenina, i un de cada tres treballadors s’ha vist afectat pels talls de carreteres i serveis de transport per accedir als seus llocs de treball.

Cal dir que la legislació en matèria d’igualtat salarial és extensa i regula amb molta concreció la base per aquesta igualtat, tant a nivell estatal, europeu, com internacional. La legislació ha avançat amb més celeritat que la mateixa societat, ja que, tot i la regulació existent es continuen produint factors com ara el fet que les dones ocupin més llocs de treball en sectors menys valorats on, per tradició o perquè continuen predominant els estereotips femenins, els homes no hi han entrat, com ara el dels serveis de neteja, serveis domèstics, serveis administratius o els relacionats amb l’educació. Un altre factor és l’escassa presència de dones en llocs de direcció, que implica que no tinguin accés a les retribucions corresponents que solen ser més elevades en el mercat de treball. I un tercer factor social que afecta a la desigualtat salarial és el fet de la conciliació de la vida familiar i laboral: continua sent més freqüent entre les dones renunciar a la seva carrera professional per cura de fills o familiars. Tots aquests factors impacten en els salaris de les dones i en el seu desenvolupament professional. 

La Cecot entén l’impacte i la repercussió pública que cerquen els sindicats i altres col·lectius de la societat per donar visibilitat a unes reivindicacions que, com ja s’ha dit, són legítimes i que l’entitat coincideix amb que s’han d’acabar assolint com a reptes socials que són, però hi ha altres tipus de mobilitzacions o accions socials, com alternativa a una vaga general, que es poden desenvolupar sense impactar sobre l’activitat econòmica i empresarial que intenta estabilitzar-se després d’un període marcat per la incertesa política.