La Cecot presenta un pla d’intervenció immediata en el mercat laboral per acompanyar la reactivació empresarial durant la desescalada i mantenir l’ocupació

El document detalla un seguit de mesures que permeten adequar la reactivació de les empreses en cada moment a les circumstàncies que vagin presentant-se garantint, en paral·lel, una adequada cobertura social per a les persones treballadores.
 • La Cecot planteja l’elaboració d’un nou Codi del Treball adaptat a la realitat de l’actual context del segle XXI, així com un nou marc per la Seguretat Social dins de les mesures de concertació social pel futur immediat incloses al Pla d’acció.
 • L’objectiu del Pla d’acció és donar recolzament a empreses, autònoms i persones treballadores durant els propers mesos perquè es pugui reactivitat l’activitat i recuperar l’ocupació amb celeritat.

La patronal Cecot ha desenvolupat un Pla d’Intervenció en el mercat de treball que requereix d’una reflexió entorn a les intervencions publicoprivades, tant sobre les que s’han dut a terme i com s’han dut a terme durant el període més àlgid de la crisi sanitària, com aquelles mesures que caldria implementar i com s’haurien d’implementar a partir d’ara.

L’aspecte a millorar notablement serà el funcionament de l’Administració Pública en la gestió dels expedients administratius i la gestió de les prestacions socials de les persones treballadores que, al cap i a la fi, són les eines mitjançant les quals empreses i persones treballadores han hagut d’afrontar la nova realitat en que ens ha situat la pandèmia del Covid-19.

“Les gestions mitjançant el SEPE, els terminis de cobrament d’ERTO, el teletreball, la flexibilització de les condicions de treball, i un llarg etcètera ens ha de permetre aprendre i corregir amb celeritat determinats processos per facilitar la represa de l’activitat econòmica empresarial, evitant el tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot.

El Pla d’Acció de la Cecot està elaborat des de l’òptica de la gestió de les persones treballadores, és a dir, des de l’àmbit dels recursos humans de les empreses que es mouran en un marc econòmic molt canviant, en el que alguns subsectors, i això és novetat en aquesta crisi derivada de la COVID-19, començaran la recuperació de l’activitat econòmica empresarial pràcticament des de zero. Cal tenir present que la recuperació de l’activitat econòmica pot ser que no sigui ascendent i sostinguda en el temps, sinó que tingui alts i baixos i, per tant, les empreses s’hauran d’anar adequant en cada moment a les circumstàncies que vagin presentant-se.

I això no serà possible si les persones treballadores no tenen una adequada cobertura social en cada moment.

Des del passat 14 de març el Govern espanyol no ha deixat de desplegar un conjunt de disposicions legals i reglamentàries (el Codi Electrònic que el Butlletí Oficial de l’Estat ha dedicat al Covid-19 ja consta de 1.171 pàgines) amb la finalitat de  combatre el contagi derivat de la pandèmia del Covid-19.

Algunes de les mesures han suposat encerts que han ajudat a que les empreses poguessin reaccionar a temps a les distintes afectacions que suposaven aquelles disposicions legals i reglamentàries a la seva activitat empresarial.

D’aquesta etapa del confinament haurem de treure’n l’experiència que ens permeti millorar el marc legal, i la gestió dels expedients administratius i de les prestacions socials de les persones treballadores en aquesta nova etapa de desescalada i de recuperació de l’activitat econòmica empresarial.

Les propostes que la Cecot detalla en el Pla d’Actuació s’estructuren en base a tres eixos:

1. Actuacions immediates.

Les accions detallades en aquest apartat es proposa que siguin immediates ja que pretenen facilitar la represa de l’activitat econòmica empresarial, evitant el tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball.

2. La construcció d’un marc d’estabilitat pel mercat laboral.

Les empreses necessitaran un marc d’estabilitat, previsible, i en el que els costos laborals totals s’incrementin a mesura que s’incrementi la productivitat de les persones treballadores. És desitjable que les empreses coneguin amb la suficient antelació els paràmetres que conformen els seus costos laborals i, en aquest sentit, s’haurà de reprendre la negociació de convenis col·lectius, d’un nou acord marc de negociació col·lectiva.

3. Les reformes estructurals pel futur immediat.

Els trets característics del nostre actual mercat de treball el diferencien del mercat de treball que hi havia al nostre país encara no fa ni vint anys. Hi ha noves formes de treballar: el treball en col·laboració, el treball a distància, la prestació de serveis per projectes, el treball en xarxa. Totes aquestes noves formes de treballar comporten noves formes d’utilització i organització del temps de treball i això comporta també la necessitat de la desconnexió digital.

Hem canviat la manera de relacionar-nos amb les persones, amb el nostre entorn immediat i això també s’ha traslladar en l’àmbit de convivència del món del treball.

[ RESUM EXECUTIU DE PROPOSTES ]

ACTUACIONS IMMEDIATES:

 • Manteniment dels ERTO de força major per a tots aquells sectors econòmics en els que persisteixin les causes de força major, amb les especialitats i ajudes establertes en el Reial Decret-llei 8/2020.
 • Derogació de la prohibició d’extingir contracte de treball per causes objectives, en tots els supòsits i no només en aquells casos que concorri risc de fallida.
 • Concreció en les condicions que s’ha de mantenir l’ocupació en els sis mesos posteriors a l’aixecament dels ERTO i concreció de les conseqüències de l’incompliment d’aquest compromís.
 • Reducció dels terminis establerts en l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, per a la tramitació de les modificacions de condicions de treball referides a jornada de treball, horari i sistemes de retribució passant de 15 dies a 7 dies.
 • Reducció dels terminis establerts en l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, per a la tramitació de les inaplicacions de convenis col·lectius, en matèria de jornada de treball, horari i distribució del temps de treball, sistema de remuneració i quantia salarial, etc., de 15 dies a 7 dies.
 • Exoneració de quotes per a les cotitzacions a la Seguretat Social per a les persones treballadores que no prestin serveis efectius per a l’empresa i que estiguin afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació, sigui quina sigui la causa.
 • Bonificacions en les quotes per a les cotitzacions a la Seguretat Social en el supòsit de contractació indefinida de persones treballadores.
 • Moratòria en el pagament de les quotes per a les cotitzacions a la Seguretat Social d’una durada de 8 mesos, fins a 31.12.2020 i per un període de mora de 12 mesos.
 • Programa d’incentius fiscals, a base de deduccions en els impostos del IRPF i de l’Impost de Societats, a tots aquelles empreses que inverteixin en:
  • Noves tecnologies relacionades en les noves formes de prestació de serveis laborals.
  • Plataformes tecnològiques que permetin noves formes de prestació de serveis laborals.
  • Formació professional contínua de les persones treballadores en aquestes noves tecnologies.
  • Inversions en la implantació de noves formes de prestació de serveis laborals.

CONSTRUCCIÓ D’UN MARC D’ESTABILITAT DEL MERCAT DE TREBALL:

 • Increment del SMI del 2021 atenent l’increment de la productivitat de les persones treballadores.
 • Negociació d’un nou Acord Marc de Negociació Col·lectiva per els propers 3 anys, que contempli els següents aspectes:
  • La contractació laboral: definir un marc de referència per els convenis col·lectius referit a la contractació laboral en règim de treball a distància i a les modalitats de contractació temporal, contractes formatius i fix discontinus.
  • El temps de treball: definir un marc de referència per els convenis col·lectius per a gestionar la flexibilitat del temps de treball que permeti l’adaptació dels diferents subsectors als seus cicles econòmics.
  • Les retribucions: definir un marc de referència, tant per a les retribucions fixes, com per a les variables o per objectius. En relació als increments, que aquests estiguin relacionats amb l’increment de productivitat de cada subsector econòmic.
  • La conciliació de la vida laboral i familiar: definir un marc de referència per els convenis col·lectius que permeti la gestió col·lectiva de la concreció del gaudi dels drets derivats de la conciliació en el sí de les empreses dels distints subsectors econòmics.
  • La formació professional: definir un marc de referència per els convenis col·lectius que emmarqui la col·laboració entre empreses i Universitat i Institucions de Formació Professional.
  • La solució extrajudicial de conflictes: definir un marc de referència per els convenis col·lectius que permeti l’impuls de sistemes de solucions extrajudicials de conflictes individuals i col·lectius.
  • La formació contínua dels treballadors.
  • La Responsabilitat Social Corporativa.
 • Manteniment de les Taules de Diàleg Social.

REFORMES ESTRUCTURALS PEL FUTUR IMMEDIAT:

 • El Codi del Treball, del segle XXI:
  • Nova estructura de la contractació laboral que eviti la dualitat entre les dues categories actuals de persones treballadores: les fixes i les eventuals.
  • Regulació de les noves relacions especials de treball: en particular, la prestació laboral en règim de treball a distància.
  • Regulació de l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit laboral.
  • El temps de treball: la seva adequació a les noves formes de treball.
  • La remuneració: els nous sistemes de remuneració i compensació econòmica i no econòmica.
  • L’extinció del contracte de treball: formalitats i costos.
  • L’estructura de la negociació col·lectiva com a eina per l’establiment de les condicions col·lectives de treball.
  • Gestió de la immigració: necessitats del mercat laboral tenint en compte la demografia.
  • Reestructuració dels serveis públics d’ocupació.
 • El Codi de la Seguretat Social, del segle XXI:
  • Igualtat per a totes les persones treballadores: un règim públic únic de Seguretat Social, amb igualtat de cobertures i igualtat d’aportacions econòmiques, segons la seva capacitat econòmica.
  • Sostenibilitat del Sistema Públic de la Seguretat Social: fórmules d’adaptació als canvis demogràfics, als cicles econòmics, i als canvis del mercat de treball.
  • Un Sistema Públic de la Seguretat Social amb un sistema únic de contingències, sens perjudici de les responsabilitats que es derivin en els supòsits d’accidents de treball i malalties professionals, per a totes aquelles persones i entitats que hi tinguin responsabilitats.
  • Un Sistema Públic de la Seguretat Social que constitueixi un sistema d’assegurament i que, per tant, les cotitzacions obligatòries responguin a una prestació efectiva de serveis.

SERVEIS DESTACATS: