La Cecot recolza i concreta algunes de les esmenes presentades al Govern aquesta setmana per part de Foment del Treball

L’organització empresarial va complementar les esmenes amb una nota de detall sobre aspectes com ara que l’ampliació de la moratòria sigui de 6 a 9 mesos en el cas de les cotitzacions a la SS o ampliar l’aplaçament del pagament de deutes d’abril al juliol.
 • La Cecot va donar total recolzament a la proposta d’esmenes presentades aquesta setmana per Foment en relació a diferents RDL  com el 8, el 9 i l’11/2020 de mesures urgents extraordinàries i de mesures complementàries per fer front a l’impacte de la COVID-19.

La Cecot avala i recolza la relació d’esmenes que Foment del Treball ha presentat en relació a la normativa que integra alguns dels Reials Decrets Llei aprovats pel Govern d’Espanya durant la pandèmia de coronavirus i que aquesta setmana es debaten en el marc del Congrés dels Diputats.  

Amb l’objectiu de complementar i detallar algunes de les esmenes de Foment, la Cecot ha realitzat una nota de detall per concretar determinats aspectes recollits en els articles dels Reials Decrets Llei següents:

NOTA A LES ESMENES PREPARADES PER FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

1.- AL REIAL DECRET-LLEI 4/2020, DE 18 DE FEBRER, PEL QUE ES DEROGA L’ACOMIADAMENT OBJECTIU PER FALTES D’ASSITÈNCIA AL TREBALL.
Es presenta una esmena única que és de supressió i el que es demana en que continuï plenament vigent l’article 52.d) de l’Estatut dels Treballadors i que, per tant, continuï sent possible l’acomiadament objectiu per absentisme.

2.- AL REIAL DECRET-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE L’IMPACTE DE LA COVID-19.
Es presenten esmenes de modificació de redacció i de supressió dels següents articles, amb les següents finalitats:

 • Art. 6.- El Dret d’adaptació de l’horari i de reducció de jornada.
  • Es pretén que el dret a l’adaptació de l’horari es limiti a la distribució de la jornada i no a “qualsevol altra aspecte de les condicions de treball”, ja que aquesta expressió ho pot abraçar pràcticament tot.
  • Concretar en quina situació jurídica queda la persona treballadora que ens demani una reducció de jornada del 100%: en situació d’excedència forçosa.
  • En el supòsit de variació de les condicions de gaudi de mesures de conciliació, sobretot en els supòsits de reducció de jornada, que aquesta sol·licitud de variació de condicions no sigui automàtica i, per tant, eliminant que la sol·licitud tingui la presumpció de que està justificada.
 • Art. 17.- Prestació extraordinària per cessament d’activitat.
  • Es pretén que els consellers i administradors de les societat de capital tinguin accés a aquesta prestació extraordinària.
 • Art. 22.- Mesures excepcionals ERTOS força major.
  • Es pretén ampliar el concepte de força major als supòsits en els que desapareix la demanda per falta de clients (força major indirecte).
 • Art. 23.- Mesures excepcionals ERTOS per altres causes.
  • Es pretén que on hi ha RLT, encara que hi hagi centres de treball on no n’hi hagi, la RLT tingui legitimitat per a negociar per a tots els centres de treball.
  • Eliminar del text la possibilitat de que s’hagi de negociar amb els sindicats més representatius en el sector, quan no hi hagi RLT a l’empresa.
 • Art. 24.- Exoneració de quotes en les cotitzacions a la Seguretat Social.
  • Aquesta esmena és de supressió i pretén eliminar els dos percentatges d’exoneració de quotes segons la plantilla de l’empresa. Es reclama que per a totes l’exoneració sigui del 100%.
 • Art. 25.- Mesures excepcionals en la prestació d’atur.
  • Es pretén aclarir els topalls de la prestació de l’atur, tant els màxims con els mínims, perquè quedin tal i com estan regulats en condicions normal i d’acord amb la situació familiar de la persona treballadora.
 • Art. 34.- Mesures en matèria de contractació pública.
  • SENSE COMENTARIS. 
 • Disp. Addicional Sexta.- Manteniment ocupació 6 mesos.
  • Clarificar que suposa el manteniment de l’ocupació, no computar determinades extincions de contracte a aquests efectes i exonerar d’aquesta obligació quan les empreses hagin de reduir plantilles per raons econòmiques negatives derivades del impacte del COVID-19.
 • Disposició Final Dècima.- Vigència de les mesures.
  • Es pretén l’allargament de les mesures dels articles 22, 23 i 24 més enllà de l’actual previsió d’un mes desprès que hagi finalitzat la durada de l’estat d’alarma, ja que la represa de l’activitat econòmica serà escalonada i progressiva.

3.- AL REIAL DECRET-LLEI 9/2020, DE 27 DE MARÇ, DE MESURES COMPLEMENTÀRIES PER PALIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19.

Es presenten esmenes de modificació de redacció i de supressió dels següents articles, amb les següents finalitats:

 • Art. 2.- Mesures extraordinàries de protecció de l’ocupació.
  • Aquesta esmena és de supressió i pretén eliminar la prohibició dels acomiadaments objectius per causes de força major, o econòmiques, productives, tècniques o organitzatives durant l’estat d’alarma
 • Art. 3.- Mesures extraordinàries agilització tramitació prestacions atur.
  • Es pretén que la persona treballadora no hagi de fer cap tràmit en les oficines del SEPE, ni tal sols, com a demandant d’ocupació al SOC.
  • També es pretén que amb la declaració responsable de l’empresa es pugui tramitar la prestació d’atur col·lectiva dels treballadors.
 • Art. 5.- Interrupció durada contractes temporals.
  • Es pretén que si la causa de la temporalitat dels contractes ha desaparegut a la finalització de l’aplicació del ERTO de força major, es pugui finalitzar el contracte temporal, malgrat la interrupció del còmput de la durada del mateix.
 • Disposició Addicional Primera.- Durada ERTOS força major.
  • Es pretén que en els ERTOS de força major, la seva durada pugui anar més enllà de la durada de l’estat d’alarma i es permeti la desafectació dels treballadors de forma esglaonada. 
 • Disposició Addicional Segona.- Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes.
  • Es pretén eliminar d’aquesta disposició la possibilitat de sancionar a les empreses per sol·licitar “mesures que no resultin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que invoqui l’empresa” per l’arbitrarietat que això suposa.

4.- AL REIAL DECRET-LLEI 4/2020, DE 29 DE MARÇ, PEL QUE ES REGULA EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE.

Es presenten esmenes de modificació de redacció i de supressió dels següents articles, amb les següents finalitats:

 • Art. 2.- Permís retribuït.
  • Es pretén que quan el calendari laboral no permeti la recuperació de les hores no treballades, l’empresa es pugui compensar els salaris d’aquestes hores no recuperades per la via de la compensació econòmica en impostos.
 • Art. 3.- Recuperació de les hores de treball no prestades.
  • Es pretén que el període de referencia per a la recuperació de les hores sigui fins el 31.12.2021.
  • Es pretén dues noves vies de compensació quan no es puguin recuperar les hores perdudes: via impostos i via descompte en la liquidació del treballador quan aquest causi baixa de l’empresa.

5.- REIAL DECRET-LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUE D’ADOPTEN MESURES COMPLEMENTÀRIES.

Es presenten esmenes de modificació de redacció i de supressió dels següents articles, amb les següents finalitats:

 • Art. 34.- Moratòria cotitzacions Seguretat Social.
  • Es pretén ampliar la durada de la moratòria de 6 a 9 mesos.
 • Art. 35.- Aplaçament pagament deutes Seguretat Social.
  • Es pretén ampliar el període de les quotes aplaçades perquè sigui d’abril a juliol de 2020 (no a juny, com reflecteix el text).
 • Disposició Addicional Sèptima.- Fons de la Formació Professional.
  • Aquesta esmena és de supressió i es pretén que no es desafectin aquests fons de la seva finalitat: la formació professional.
 • Disposició Addicional Catorzena.- Manteniment de l’ocupació en el sector cultural.
  • Es pretén incorporar al text legal els criteris emesos per la Dirección General de Trabajo en relació al manteniment de l’ocupació.
 • Disposició Addicional Dinovena.- Agilització processal.
  • Es pretén avançar el pla d’agilització dels procediments judicials a l’entrada el vigor de la llei i no a la finalització de l’estat d’alarma, amb la finalitat d’avançar aquest pla d’agilització i evitar el col·lapse dels jutjats.

6.- REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA.

Es presenten esmenes de modificació de redacció i de supressió dels següents articles, amb les següents finalitats:

 • Disposició Final Primera.- Assimilació com accident de treball de determinades situacions.
  • Es pretén que l’assimilació com accident de treball es restringeixi a les prestacions econòmiques derivades de la prestació d’incapacitat temporal i res més.

Terrassa, 20 d’abril de 2020

 

SERVEIS DESTACATS: