La Cecot, primera organització empresarial en oferir un servei de gestió del temps i corresponsabilitat per pimes amb perspectiva de gènere

L’Oficina d’Igualtat de la Cecot ha posat en marxa un servei pioner en el marc de les organitzacions empresarials per acompanyar les pimes a posar en marxa mesures i eines orientades a afavorir la conciliació de la vida personal i laboral de les plantilles, mitjançant una distribució més racional del temps de treball.
  • Amb les “Càpsules del temps” i el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, la Cecot inicia una campanya de sensibilització entre les pimes que aborda aspectes com el treball per objectius, la reducció de les hores de jornada laboral de 6 a 8, amb manteniment de salari, o l’acolliment per igual, entre homes i dones, de permisos laborals per necessitats familiars.  
  • Sabater: “a l’Oficina estem detectant major interès per part de les empreses en aspectes com la reducció de les hores de jornada o l’elaboració dels Plans d’Igualtat, més enllà d’aquelles que tenen l’obligatorietat de fer-ho, i ho valorem molt positivament. És important recordar que, com en qualsevol àmbit, cada pime té una realitat particular i unes casuístiques pròpies on no es poden aplicar fórmules magistrals. És aquí on serveis com el nostre son el reactiu per posar-les en marxa amb certa celeritat”.

 

L’equip tècnic de l’Oficina d’Igualtat de la Cecot ha presentat aquest matí un servei pioner en el marc de les organitzacions empresarials destinat a sensibilitzar i, sobre tot, acompanyar les pimes per posar en marxa mesures i eines orientades a afavorir la conciliació de la vida personal i laboral de les plantilles, mitjançant una distribució més racional del temps de treball.

Les empreses cada vegada van prenent més consciència dels beneficis d’una organització més flexible i d'una distribució més racional del temps de treball que comporta, entre d’altres, un aprofitament del talent de tot el seu personal i una millora de la seva competitivitat, gràcies a una major implicació i compromís de totes les persones treballadores amb l’organització, ajustant ambdues parts a les seves necessitats.

“Ajudar les empreses a afavorir la conciliació de la vida personal i laboral és un dels objectius que tenim des de la Cecot”, explica Pere Ejarque Guillamat, assessor de l’Oficina d’Igualtat de la Cecot, “perquè una organització més racional del temps facilita la igualtat de dones i homes, a la vegada que beneficia directament les persones treballadores i les empreses”.

Laia Sabater Ortigosa, assessora de l’Oficina d’Igualtat, ha confirmat que “a l’Oficina, més enllà de les empreses que ho tenen d’obligat compliment per llei,  estem detectant un interès creixent entre les pimes en relació a la implantació de plans d’igualtat o la reducció de les hores de jornada laboral, mantenint el salari, per posar dos exemples coneguts”. Malgrat aquest interès creixent, Sabater considera que cal continuar fent passes en aquesta línia i “des de l’Oficina d’Igualtat tenim el propòsit d’ajudar les pimes a fer-ho efectiu i posar-ho en pràctica, tenint en consideració les particularitats de cada empresa”.

El servei de gestió del temps i corresponsabilitat per pimes s’estructura en un espai d’assessorament en línia, una guia de bones pràctiques perquè les empreses tinguin referents a l'hora de millorar la seva organització interna “i un total d’onze càpsules que hem anomenat Càpsules del Temps que consisteixen en onze vídeos breus, de durada aproximada de 2 minuts, per sensibilitzar les empreses sobre pràctiques d'organització del temps de treball i de corresponsabilitat”, ha explicat la tècnica d’Orientació Professional de la Cecot, Alba Rosa Lorente. “Totes les càpsules introdueixen un concepte, com pot ser el de la bossa d’hores, el dels horaris d’entrades i sortides o el de torns, i després expliquen un cas pràctic d’implementació i com beneficia a persones treballadores i a l’empresa”.

Sensibilització, pedagogia, casos pràctics i l’acompanyament personalitzat son les variables amb que es desenvolupa aquest nou servei de la Cecot. “Vol dir que totes les empreses poden implementar totes les mesures de gestió del temps que proposem? Probablement no. I encara que les puguin aplicar, s’haurà de tenir en compte les dinàmiques i característiques de cada empresa i de cada sector d’activitat”, detalla Ejarque, “però el que sí estem segurs és que qualsevol empresa pot establir propostes que vagin dirigides a millorar la conciliació i fer una distribució més racionalitzada dels temps de treball. Nosaltres estem aquí per ajudar les pimes a que ho facin possible”.

La Cecot representa fonamentalment teixit pime i aquestes empreses sovint compten amb uns recursos interns molt ajustats com per poder integrar en els seus processos productius, i en el seu dia a dia, accions de millora social. Per això l’entitat, mitjançant l’equip tècnic de l’Oficina d’Igualtat, esdevé una eina, un instrument al servei d’aquestes empreses per ajudar-les a fer passes endavant cap als objectius de desenvolupament sostenible.

Enllaç a les Càpsules del Temps.

Enllaç a l’àrea de gestió del temps de treball.