Cecot ha lliurat un plec d’esmenes a la CNMC per evitar el greuge econòmic entre indústries a Espanya en el canvi de tarifa elèctrica que està proposant

• Dilluns 16 de setembre finalitzava el termini de presentació d’al·legacions al projecte de la circular de la CNMC per establir la metodologia de càlcul dels peatges i de transport i distribució de l’electricitat.
  • Abad: “El mes de juliol, juntament amb diferents entitats empresarials vam reclamar al president de la CNMC que corregís amb urgència la discriminació tarifària de les empreses connectades fins a 25kV i el projecte de circular de la CNMC no ho recull. Tal i com està ara es manté el trencament de la unitat de mercat a Espanya”.
  • El cost anual d'aquesta situació supera els 300 milions d'euros anuals i afecta a més de 3.200 empreses radicades a Catalunya a més de a d'altres en diferents CCAA.
  • Pel que fa al model per la transició energètica, la metodologia proposada per la CNMC per al càlcul dels peatges de transport i distribució ha sorprès el sector empresarial pime que la considera conservadora, ja que dona més pes al terme fixe que al variable, allunyant-se de la mitjana europea i perjudicant la sostenibilitat i la competitivitat empresarial.

La patronal Cecot va fer arribar ahir al Consell de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, un plec d’esmenes al projecte de Circular de la CNMC per la que s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.

Des de que a l’any 2014 el Ministeri d’Energia de l’executiu d’aquell moment decidís treure a la CNMC les competències per fixar els peatges de la llum i del gas, la patronal Cecot ha estat reivindicant i defensant sistemàticament el retorn de la gestió a mans de la CNMC com a òrgan regulador independent. L’actual Govern, a dictamen de la Comissió Europea, va retornar les competències a la CNMC el mes de gener. És per la defensa que la Cecot fa de la CNMC com a òrgan regulador legitimat per l’establiment dels peatges elèctrics que ha fet arribar un document d’al·legacions que “pretenen millorar la proposta de la CNMC”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot, “veiem en aquesta proposta una oportunitat per apropar-nos als models europeus, sense pors ni reserves”. Abad afegeix que “els peatges elèctrics han estat i continuen sent un cavall de batalla per les organitzacions empresarials com la nostra. Juntament amb altres associacions hem denunciat en més d’una ocasió i a diferents instàncies de l’administració, locals, estatals i europees, que l’arbitrarietat en el preu de l’electricitat  és un tret directe a la línia de flotació de les empreses i perjudica greument la seva competitivitat”.

 

El projecte de circular de la CNMC desatén les demandes del sector productiu en relació al sobre cost injustificat de tarifa per a les empreses connectades a xarxes fins a 25kV

El passat mes de juliol la patronal Cecot, la Confederació Catalana de la Fusta, CEDAC, Retailcat, Federació Empresarial del Metall, AEPCRO, Centre Metal·lúrgic, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, Institut Industrial de Terrassa i la Unió Empresarial Metal·lúrgica van fet arribar una carta al president de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, José Maria Marín Quemada, on li van donar a conèixer el que ja venien denunciant des de l'any 2014 arrel del Reial decret 1054/2014, les actuacions del Govern d'Espanya en relació a l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques. A la carta les entitats reclamaven a Marín que corregís de manera urgent i immediata la discriminació tarifària de les empreses connectades fins a 25kV ja que la situació actual no respon a la realitat de les instal·lacions ni als costos que repercuteixen sobre el sistema. La decisió tarifària sobre la connexió fins a 25kV és totalment arbitrària i per si mateix discriminatòria, a més de permetre subvencions creuades en diferents nivells de tensió, atempta directament la competència.

Des de fa anys existeix una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses catalanes han de suportar en la seva activitat, principalment industrial, sense que s'hagi implementat cap mesura correctora per part del Govern. El cost anual d'aquesta injusta situació supera els 300 milions d'euros anuals i que afecta a més de 3.200 empreses radicades a Catalunya. I no només passa a Catalunya, hi ha empreses en altres regions d’Espanya que també es veuen afectades sense cap raó objectiva per al greuge. “No té sentit que el mateix cost d’inversió i reconeixement del mateix cost de manteniment de les xarxes de 24kV i 36kV tingui un tractament tarifari diferent en funció de la xarxa on està connectat cada usuari. En el cas dels usuaris connectats a xarxes de fins a 25kV estan pagant un sobre cost addicional de prop d’un 50% sense motiu tècnic que ho avali”, explica Abad.

Tot i la demanda continuada d’ajustar el preu dels peatges de distribució elèctrica de les empreses manufactureres (connectades fins a 25KV) a criteris tècnics i objectius, la circular preparada per la CNMC per als canvis de tarifes desatén totalment la petició d’una bona part del sector productiu industrial i d’aquí que una de les esmenes presentades sigui la d’afegir un tram més als nivells de tensió de l’estructura tarifària, que contemplés la tensió entre 24 i 36kV o, alternativament rebaixar el nivell de tensió NT2 fins els 24kV.

 

Esmenes per un model de tarifes elèctriques a Espanya equiparables a les de la mitjana europea

La determinació de l’estructura de peatges és fonamental per dos motius bàsics: d’una banda defineix el preu final de l’energia per al consumidor (amb el que es contribueix a l’objectiu d’accessibilitat de tota política energètica); d’altra banda, dona senyals econòmiques per la presa de decisions dels diferents agents (generació, transport, distribució i consum) a l’hora de plantejar les inversions necessàries per garantir la qualitat i seguretat de subministrament i aconseguir els objectius de la transició energètica (PNIEC).

En aquest sentit, i amb l’ànim de donar una millor resposta als reptes de la transició energètica del sistema elèctric espanyol, des de la Cecot es valora positivament el fet d’establir una metodologia per establir tarifes en comptes de deixar-ho a l’arbitrarietat del moment o els agents.  Tanmateix, en el document d’esmenes, l’organització empresarial demana a la CNMC que aquesta metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució hauria de prioritzar el terme variable del cost total respecte del terme fix per tal d’afavorir la descarbonització recuperant els percentatges anteriors a les pujades de 2012-2015. Abans de 2012 el percentatge del terme fix sobre el total de la tarifa era d’un 25% aproximadament per a un consumidor mig. En l’actual proposta de la CNMC el pes del terme fix dels peatges de xarxa s’establirà per a un consumidor mig d’una tarifa 2.0A, per posar un exemple, en un 91% deixant un marge irrisori per l’incentiu de mesures d’eficiència energètica (el 9%) que suposa el terme variable.

Si comparem les tarifes a nivell internacional, Espanya està per sobre de la mitja europea i l’alt pes del terme fix la fa ser una anomalia, a més aquest terme fix, en el conjunt de la factura per a un consumidor domèstic tipus, està molt per sobre de la mitjana Europea.

Aquest elevat pes del terme fix també redueix l’estalvi econòmic que implicaria l’estalvi energètic i, en aquest sentit, des de la Cecot es considera que la tarifa elèctrica hauria d’incentivar la implementació de mesures d’eficiència energètica, desplegament de l’autoconsum o el vehicle elèctric. Si un consumidor paga un preu alt simplement pel fet d’estar connectat (terme fix) i no veu que el cost del subministrament no és sensible als consums que efectua, perd tot l’incentiu i la motivació a aplicar mesures per reduir el consum.

“En definitiva, que si el que es vol és incentivar la transició energètica i les mesures del PNIEC seria convenient reduir el terme fix i incrementar el variable”, resumeix Abad. D’altra banda, l’establiment d’un terme de potència elevat fa difícil que l’economia passi de la descarbonització cap a les renovables elèctriques (i no elèctriques). Si no existís un límit fixat per la potència que es contracta, es podrien crear veritables comunitats energètiques, agrupant tots els consums, compartint la generació i l’autogestió de manera localitzada i amb criteri de proximitat.

 

Resum de les esmenes presentades al projecte de Circular de la CNMC per part de la Cecot

Generació: descarbonització i penetració de renovables elèctriques i no elèctriques. De les dues modalitats que es plantegen: model centralitzat i model distribuït, la Cecot considera que el segon permet fluxos bidireccionals d’energia a la xarxa, donant opció als consumidors entre escollir generació centralitzada o generació local propera al punt de subministrament.

Xarxes:  integració de generació renovable a diferents nivells de tensió amb una correcta operació del sistema a partir, entre d’altres, d’integrar tecnologies de digitalització que permetin a la demanda, participar de mercats de balanç i congestions locals.

Consum: promoure eficiència en el consum i l’electrificació de l’economia (vehicle elèctric, emmagatzematge, climatització i consum tèrmic industrial), així com el desenvolupament de la figura del consumidor actiu en els mercats de l’energia.