La Cecot i l’Ajuntament de Terrassa cooperaran per impulsar el Vallès Solar al territori

El plantejament d’un Vallès Solar es fonamenta en la necessitat d’accelerar els processos de transició energètica entre les empreses i en l’establiment d’aliances per cooperar en el disseny i planificació de ciutats i comunitats més sostenibles.
  • L’assoliment del projecte suposarà una reducció d'emissions de CO2 en 35.000 tones a l'any.

El president de la Cecot, Antoni Abad, i el Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa, Carles Caballero, han signat avui un conveni marc de cooperació per impulsar el Vallès Solar a la ciutat.

El conveni té per objecte emmarcar i establir una línia de col·laboració publicoprivada entre l’Ajuntament i la Cecot per treballar conjuntament en el desenvolupament sostenible del sector empresarial, per la descarbonització de l’economia del municipi,  concebent el territori com una comunitat energètica i preparant l’entorn per afrontar un model de mobilitat més sostenible.

Segons Abad, “aquesta cooperació amb l’Ajuntament de Terrassa és important per impulsar amb èxit la transició energètica en les empreses del territori. Més enllà de promoure l’electrificació de l’economia, des de la Cecot pretenem fomentar l’estalvi energètic entre les empreses ja que el cost de l’electricitat és un factor clau per la seva competitivitat i en determinats sectors fins i tot pot resultar un element crític per la continuïtat de l’activitat productiva. Amb el Vallès Solar les empreses passaran de només ser consumidores a ser generadores i consumidores d’energia provinent de fonts renovables”.  

Per al regidor  de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, “a banda dels estalvis econòmics que actualment s’obtenen amb l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, tant a l’empresa com als habitatges que disposen d’aquestes instal·lacions, i de la voluntat de l’Equip de Govern a recolzar qualsevol iniciativa que impulsi l’activitat econòmica a la ciutat, la prioritat de l’Ajuntament és sobretot fer front a l’emergència climàtica i reduir les emissions de CO associades al consum d’energia. La Revolució Verda que estem impulsant necessita un compromís molt ferm per l’eficiència energètica, les energies renovables i la mobilitat sostenible”.

 

El marc de cooperació d’ambdues entitats, es concreta en actuacions conjuntes dirigides a:

  • Conscienciar el teixit empresarial del municipi de la necessitat d’afrontar la transició energètica i  promoure, conjuntament, que les empreses millorin la seva eficiència energètica, apostin per l’autoconsum elèctric i s’incorporin al mercat local energètic o a les iniciatives de caire col·laboratiu que vagin en aquesta direcció.
  • Participar junts en els àmbits de seguiment supramunicipal que s’estableixin per definir objectius, desenvolupar iniciatives i analitzar els resultats obtinguts pels projectes relacionats amb la transició energètica de les empreses que es duguin a terme en el municipi.
  • Analitzar, revisar i adaptar de forma consensuada les ordenances i tràmits municipals per facilitar les llicències d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en cobertes industrials, torres de càrrega per vehicles elèctrics, marquesines fotovoltaiques, i altres infraestructures que promoguin la sostenibilitat energètica a les empreses.
  • Definir i promoure conjuntament l’aplicació de bonificacions fiscals que estimulin a les empreses del municipi a instal·lar cobertes fotovoltaiques per l’autoconsum d’energia elèctrica i altres mesures d’estalvi energètic.
  • Treballar en col·laboració publicoprivada pel disseny i la creació de comunitats energètiques empresarials que permetin a les empreses que les conformin generar, consumir, emmagatzemar i compartir l’energia renovable, creant una activitat econòmica energèticament eficient.

Per fer efectiva la transició energètica a les empreses i acompanyar-les en els processos i tasques que els siguin necessaris per superar aquest repte, la Cecot compta amb una Oficina de Transició Energètica per reduir la petjada de carboni des d’on pretén impulsar i acompanyar al sector empresarial i fer front als reptes i l’impacte del canvi climàtic.

 

Què és el projecte Vallès Solar?

Vallès Solar vol promoure en els propers anys la instal·lació d’1M de m2 de plaques fotovoltaiques en cobertes d’empreses, naus i magatzems a tot el Vallès amb una inversió estimada de prop de 100M d’euros, assolint una reducció anual de 35.000 tones d’emissions de CO2 i una potència de 72 MW també amb caràcter anual.

Es tracta d’un projecte a mig i llarg termini amb l’horitzó posat en l’agenda 2030 de les Nacions Unides

Terrassa compta amb divuit PAEs que allotgen mil vuit-centes empreses amb naus que poden albergar a les seves teulades una quantitat important de m2 de plaques solars que facilitarien a les empreses generar-se la seva pròpia energia elèctrica i compartir-la amb empreses veïnes, impulsant la creació de mercats energètics locals, de km0, que reduiran el cost de la factura elèctrica d’una banda i impactaran en la descarbonització de l’economia productiva. “La nostra tasca serà, fonamentalment, la d’assessorar a les empreses que vulguin plantejar-se l’autogeneració i, en paral·lel, elaborar un bon estudi de gestió energètica per a Terrassa en base a les dades recollides pels assessors. El big data ens ha d’ajudar en aquest aspecte”, confirma Abad.

Aquesta acció té vinculació directe amb els objectius de desenvolupament sostenible número 9, 12, 13 i 17 ja que va orientada a modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves respectives capacitats (9.4); aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals (12.2); millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta preventiva (13.3); millorar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible (17.14); millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament (17.16); fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les aliances (17.17).

Fotografia durant la presentació del conveni als mitjans de comunicació