Paritat entre els 7.500 alumnes formats el 2017 per Cecot Formació

Les àrees de logística i compres, i de tecnologies informatives han generat més interès entre els homes que entre les dones. En el cas de l’àrea de logística els alumnes han suposat un 82%.
Dels prop de 7.500 alumnes que han passat per les aules de Cecot Formació durant el 2017 un 55% han estat dones i un 45% homes.

El balanç de les activitats desenvolupades per l’equip de professionals i docents de Cecot Formació durant l’any 2017, han obtingut una valoració mitjana de 8,68 sobre 10 per part dels prop de set mil cinc-centes alumnes que s’han format a les seves aules o en els centres productius de les empreses. El servei de formació de la patronal ha dut a terme 848 accions formatives en el darrer exercici que han computat un total de 46.966 hores lectives.

El servei de formació de la Cecot ha definit un perfil mig d’usuari entre els alumnes que han participat en els seus plans de formació en el darrer any i que es correspon amb una dona, en actiu, i una mitjana d’edat de 43 anys.

En base als plans sota els que Cecot Formació organitza la seva oferta es desprèn que del total d’alumnes formats el 2017, el 32% han realitzat formació finançada per l’empresa, el 52,02% han estat dones i el 47,98% homes. Les edats entre les persones d’aquest tipus de formació privada es concentra entre els majors de 25 anys i menors de 45 amb un 53% del total d’alumnes, els majors de 45 anys suposen el 45% i els menors de 25 anys només representen un 3% en aquest tipus de formació.

En el pla de formació bonificada, que és aquella que l’empresa assumeix en part o en la seva totalitat perquè els seus col·laboradors puguin actualitzar-se o formar-se en base a les necessitats de formació detectades, la distribució entre homes i dones s’apropa a una paritat percentual: el 50,26% han estat dones i el 49,74% han estat homes. Aquest pla engloba el 22% de la totalitat d’alumnes formats durant el 2017 per Cecot Formació. En aquest cas, el 55% dels alumnes està en una franja d’edat de més de 25 anys i de menys de 45 anys, el 43% té més de 45 anys i només l’1% és menor de 25 anys.

Un 22% d’alumnes totals formats el 2017 ho han fet amb bonificació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). FUNDAE és la fundació que recull els fons aportats per empreses i treballadors, provinents de la seva cotització a la seguretat social, que els agrupa i que posteriorment els distribueix. En aquest punt cal destacar la queixa elevada per part de la Cecot al Síndic de Greuges i que aquest va derivar a la Defensora del Pueblo en relació als fons de formació no executats pel Ministeri d’Ocupació des del 2015 per a la realització d’aquestes formacions. Tant empreses com treballadors han aportat a aquests fons quanties que entre el 2015 i el 2017 han generat un romanent superior als 2.000M d’euros que el Govern no ha retornat al sistema per la formació professional continuada, sent un fons finalista. A les aules de formació desenvolupada sota  la FUNDAE és on els percentatges entre dones (68%) i homes (32%) s’han distanciat més. Pel que fa a les franges d’edat, un 48% dels alumnes d’aquest pla tenen més de 25 i menys de 45 anys, un 46% té més de 45 anys i els menors de 25 anys suposen el 6% del total.

Finalment, el percentatge de persones en situació d’atur que s’han format mitjançant Cecot Formació suposa el 22% del total. En aquest pla de de treball, el 52% són dones i el 48% són homes. La distribució dels alumnes en base a la franja d’edat d’aquest col·lectiu és força diferent a la dels tres plans anteriors. En aquest cas els alumnes menors de 25 anys suposen el 26%, les persones de més de 25 i menys de 45 anys representen el 40% d’alumnes i el 34% restant tenen més de 45 anys.

 

Distribució per àrees de formació

De totes les àrees de formació en les que s’han programat accions formatives durant el 2017, independentment del pla sota el que l’alumne/a realitzés la formació, en destaquen quatre àrees que engloben el 60% dels alumnes formats: àrea de recursos humans (20%), àrea d’idiomes (19%), àrea economicofinancera i fiscal (11%) i àrea de màrqueting i comercial (11%).

Tot i que els percentatges tendeixen a ser paritaris en la major part d’àrees formatives, el percentatge de les dones sol estar lleugerament per sobre a excepció de la formació privada de l’àrea de màrqueting i comercial on el 51% dels alumnes ha estat homes. També en el cas de la formació bonificada de l’àrea de recursos humans els homes han suposat el 53% dels alumnes.   

Cal destacar que les àrees formatives on la distribució entre homes i dones és inversa a la dinàmica general del 2017 han estat l’àrea de tecnologies informatives (8%) i l’àrea de logística i compres (7%). En aquestes àrees el percentatge d’homes entre els alumnes és superior en tots els plans formatius (privats, bonificats, subvencionats o en situació d’atur) al de dones que s’han format en elles. En el cas de tecnologies informatives la distribució ha estat de 50,4% en el cas dels homes. A l’àrea de logística i compres és on la diferència de gèneres és més acusada ja que el 82% dels alumnes ha estat homes. Únicament en el pla FUNDAE de l’àrea de tecnologies informatives el percentatge de dones supera al d’homes on la proporció ha estat del 84% de dones i d’un 26% d’homes.