Actualitat

COVID-19 | Ajut extraordinari de 2000 euros per autònoms

Us informem que avui s’han publicat les mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses que estableixen un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros.

Us informem que avui s’han publicat les mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses que estableixen un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

Persones beneficiàries
 

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Requisits

Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

Atorgament, pagament i compatibilitat

Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19.
Aquest ajut també es compatible amb estar en alta al règim general de la seguretat social contractat per compte aliena, així com també és compatible l'alta en els seus règims integrats, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 3. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.

Aquesta prestació extraordinària, atenent l'objecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Sol·licitud i acreditació dels requisits

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.

La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s'ha de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.

L'òrgan instructor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, fa un pla de verificació posterior que pot comportar la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així se sol·licita.

Aplicació pressupostària i finançament

L'import màxim corresponent al pagament d'aquestes subvencions, per a l'exercici 2020, és de 20.000.000,00 euros i s'imputa a la partida pressupostària BE14 D/470000190/331.

Les convocatòries d'aquestes subvencions per a exercicis futurs s'han de fer d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de l'exercici corresponent. En aquest cas, el requisit d) de l'article 3, corresponent al rendiment net anual de l'any anterior, ha de ser d'un import màxim de 17.500 euros, o la part proporcional que correspongui.

L'import màxim destinat a aquesta línia d'ajut es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan concedent.

Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria

La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar les resolucions de convocatòria d'aquestes subvencions per a l'any 2020, i, si escau, per a exercicis futurs. La convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de l'ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.

La Sub-direcció General de Relacions Laborals i Treball Autònom i Qualitat en el Treball és l'òrgan instructor d'aquesta convocatòria, amb la col·laboració de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i la persona titular de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral és qui ha de resoldre la convocatòria.

El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci administratiu, sens perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.
Podeu consultar les preguntes freqüents en aquest enllaç.

Us mantindrem informats tan aviat es publiqui la convocatòria.