Notas de Prensa

El percentatge de dones autònomes creix un 11,8% a Catalunya els darrers deu anys i el 85% situen principalment la seva activitat professional en el sector dels serveis

L’Organització d’Autònoms de Catalunya ha impulsat dos informes amb el propòsit d’obtenir un primer document d’aproximació al col·lectiu professional de les persones autònomes en clau de perspectiva de gènere
  • Marta Sánchez: “per poder plantejar mesures i propostes de millora adaptades a l’heterogeneïtat amb què es desenvolupa el nostre col·lectiu, necessitàvem un punt de partida, una radiografia actual del teixit autònom que, sobretot, ens permetés analitzar-lo des d’una perspectiva de gènere”.  
  • “Penseu que les accions per l’impuls de la conciliació vigents com la flexibilitat en l’entrada i la sortida del lloc de treball, les bosses d’hores, la implantació de les tasques per objectius o l’adaptació dels torns de treball no són aplicables al col·lectiu d’autònoms. Només tenen sentit per als treballadors i treballadores per compte d’altre”.  
  • A Catalunya, malgrat que en els darrers 10 anys el percentatge de dones autònomes ha crescut un 11,8%, davant d’un 4,1% en el cas dels homes, el col·lectiu autònom continua format majoritàriament per homes (63,1%) i l’estudi posa de manifest que la bretxa econòmica de gènere també és present en el col·lectiu d’autònoms.

 

L’Autcat, Organització d’Autònoms de Catalunya, ha impulsat l’elaboració de dos informes amb l’objectiu d’analitzar la situació i evolució de les dones en el marc del treball autònom català.

“Ens vam adonar que no hi ha prou literatura i documentació elaborada amb relació al context en què es desenvolupa el col·lectiu autònom, que ens permetés definir mesures i propostes de millora o rebatre algunes consideracions que s’han instal·lat a l’imaginari col·lectiu, però que s’allunyen de la realitat dels autònoms”, explica Marta Sánchez, membre de la junta directiva de l’Autcat durant la presentació dels informes, en roda de premsa, que ha anat a càrrec dels assessors en igualtat de la Cecot, Laia Sabater Ortigosa i Pere Ejarque Guillamat, i de la tècnica d’orientació laboral, Alba Rosa Lorente.

Els informes El col·lectiu autònom des de la perspectiva de gènere i el de Temps de treball i conciliació en les persones autònomeshan estat elaborats per l’equip tècnic i d’assessorament de l’Oficina d’Igualtat de la Cecot, amb el suport del Departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de grup Caixa d’Enginyers Banca Cooperativa.

 

Principals conclusions

A Catalunya, el col·lectiu autònom representa el 14,7% dels professionals respecte del total de persones ocupades.

Partint de la base que, a 30 d’agost d’aquest any, a Catalunya hi havia un total de 557.425 persones treballadores autònomes, de les quals 354.130 eren homes (64%) i 203.295 dones (36%), els informes de l’Autcat s’han orientat a tenir coneixement de la realitat de les dones treballadores autònomes i aflorar-lo per tal de promoure iniciatives que permetin reduir les desigualtats per raó de gènere, donar visibilitat al paper de les dones en aquells sectors, professions i ocupacions que són poc presents. 

  • Les principals conclusions de l’Informe sobre el col·lectiu autònom des de la perspectiva de gènere són les següents:

Bretxa econòmica de gènere: Les dones autònomes perceben menys ingressos que els homes autònoms, indicant la presència d'una bretxa econòmica de gènere dins d'aquest col·lectiu.

Poca presència de joves: Hi ha una manca de persones joves en l'àmbit dels autònoms, atribuïda al desconeixement de les opcions d’autonomia, les dificultats associades i la manca d'ajudes econòmiques. Es proposa iniciatives d'informació i ajudes específiques per abordar aquesta qüestió.

Distribució de sectors professionals: Les dones autònomes se centren principalment en el sector dels serveis, relacionat amb estereotips de gènere i la distribució tradicional del treball.

Motius per fer-se autònoms: Les dones justifiquen més sovint la seva decisió d’autonomia com a única opció, mentre que els homes busquen més la llibertat i autonomia per emprendre.

Desigualtats en el desenvolupament professional per raó de gènere: Les dones experimenten més obstacles en el seu desenvolupament professional, incloent la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar, dificultats per accedir als lideratges i també diferències salarials.

“Les desigualtats per raó de gènere que veiem en el col·lectiu d’autònoms son les mateixes que veiem en altres àmbits i entorns professionals i que en interpel·la a un impuls social global per canviar la situació”, ha explicat la portaveu d’Autcat, Marta Sánchez, “és una situació que requereix de canvis estructurals, culturals i socials en profunditat i que els hem d’abordar des de tots els prismes possibles. I des del col·lectiu d’autònoms també i per això estem avui aquí per destacar la importància d'incorporar aquestes percepcions personals en futures iniciatives i polítiques per abordar de manera completa i eficaç les necessitats del col·lectiu autònom des de la perspectiva de gènere”. “Els informes han evidenciat que la situació entre autònoms i persones assalariades a nivell de corresponsabilitat i conciliació és similar. I és un tema que va molt més enllà de la feina perquè mentre les dones continuïn tenint més càrregues a nivell social i cultural, tant se val si treballes com autònoma o per altre, la situació es perpetua. Com deia abans, el canvi ha de venir de manera transversal i genèrica, ha de ser social, també per als autònoms”.

 

  • Les principals conclusions de l’Informe sobre el temps de treball i conciliació en les persones autònomes són les següents:

Els últims anys l’organització dels temps de treball ha passat a ocupar un espai central en el dia a dia de les empreses i de les persones treballadores, proliferant iniciatives que aborden aquesta temàtica com la flexibilitat en l’entrada i la sortida del lloc de treball, les bosses d’hores, la implantació de les tasques per objectius o l’adaptació dels torns de treball, entre d’altres, han tingut i tenen un recorregut constatable al si de les empreses.

Malauradament, en la majoria de casos, les mesures que s’han pogut incorporar en les empreses amb personal assalariat no s’adapten a la realitat del col·lectiu autònom. Des de sempre, les persones autònomes, fruit de la seva enorme diversitat (tipologia, sector professional, tasques que desenvolupen, etc.) es mouen en paràmetres diferents de la resta de persones treballadores. També és el cas de l’organització dels seus temps de treball.

Les reflexions de diversos autònoms recollides al segon informe destaquen diversos aspectes relacionats amb la conciliació entre la vida laboral i personal, així com la corresponsabilitat, en el context dels professionals autònoms.

Corresponsabilitat i conciliació: La conciliació entre la vida laboral i personal és considerada indispensable, i aquesta realització està vinculada a la corresponsabilitat entre dones i homes. La coorganització eficaç de temps de treball és vista com un aspecte indissociable d'aquesta conciliació.

Paper de les empreses: Les empreses juguen un paper clau en el foment de la corresponsabilitat, tant mitjançant l'organització dels temps de treball com amb la implementació de mesures concretes per facilitar aquesta corresponsabilitat.

Diversitat de professionals autònoms: Es destaca la gran diversitat entre els professionals autònoms en termes de tipologia (individual o societària), sector d'activitat, activitat específica, temps dedicat a l'activitat, situació personal i familiar, i abast territorial d'actuació.

Diferències amb persones treballadores per compte d'altres: La manera com els professionals autònoms aborden l'organització dels temps de treball és notablement diferent de la dels treballadors per compte d'altres.

Deficiències en accions existents: Es destaca que les accions existents per impulsar la conciliació en el col·lectiu de persones treballadores per compte d'altres no són aplicables directament al context dels professionals autònoms.

Importància de recollir motivacions i trajectòries: Entendre les motivacions i trajectòries dels professionals autònoms és fonamental per comprendre les seves circumstàncies laborals i per establir un marc per a la gestió dels temps de treball, la conciliació i la corresponsabilitat.

Experiències individuals com a guia: Conèixer les experiències individuals en la gestió dels temps de treball, conciliació i corresponsabilitat dels professionals autònoms és crucial per desenvolupar accions específiques que responguin a les seves necessitats i característiques.

“En aquest àmbit de la gestió dels temps de treball, des de l’Autcat apel·lem tant a administracions, com a legisladors, com a la societat en general, a conèixer i comprendre les circumstàncies laborals del col·lectiu autònom perquè siguin conscients que les necessitats difereixen i que no hi ha un model genèric eficaç de gestió del temps”, conclou Sánchez.

A partir d’aquests informes, l’Autcat té previstes tres sessions de treball amb autònoms de diferents territoris de Catalunya per poder recollir altres reflexions i incrementar la base de coneixement col·lectiu que els permeti elaborar propostes de millora que s’adaptin a les necessitats reals del teixit professional, amb el màxim consens possible.

Presentació informes col·lectiu autònom des de la perspectiva de gènere - Autcat