La Cecot considera erroni tractar els confinaments per Covid19 com una baixa laboral ja que no incapacita per desenvolupar les tasques del lloc de treball

Les baixes per ILT requereixen, legalment, que la persona estigui impossibilitada per al treball que ha de realitzar i que rebi assistència sanitària de la Seguretat Social.
  • Fa dies que l’administració catalana avisa del col·lapse dels CAP per tramitar baixes i altes laborals per Covid19, així com dels símptomes més lleus que està tenint la variant Omicron. 
  • Bosch: “hem d’entendre que la gestió de les ILT impacta directament sobre la vessant organitzativa de les empreses i la seva capacitat productiva. I la situació actual de col·lapse administratiu està afegint uns sobre costos econòmics innecessaris, que gestionada correctament, es poden optimitzar”.

L'increment de les baixes de treballadors registrades a les empreses com a conseqüència de la nova onada de contagis per Covid19 està suposant un gran problema administratiu davant les dificultats que les persones treballadores troben per obtenir l'alta mèdica, a causa de la congestió que pateix l'atenció primària. La decisió presa en relació a concedir baixes telefòniques en base a auto-test d'antígens ha estat suposant un problema afegit de gestió de les altes, que sí que s'han d'obtenir de manera presencial als centres de salut.

Així doncs, més enllà de demanar l’escurçament del període de baixa en persones sense simptomatologiaper ajudar a l’activitat productiva i la reactivació econòmica de les empreses, la Cecot recorda que el concepte legal d’Incapacitat Temporal que tenim a l’article 169.1.a) de la LGSS diu:

1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:

a)    Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación".

Si tenim en compte aquest article, “queda clar que una cosa és que la persona treballadora, per evitar un contagi, s'hagi d'estar a casa, i una altra de molt diferent, és que aquesta persona estigui incapacitada (mèdicament) per exercir les funcions del seu lloc de treball”, argumenta Pep Bosch, assessor laboral de la Cecot. I és que la incapacitat laboral transitòria és un tema que la Cecot ha demanat replantejar de manera global en més d’una ocasió per tal que l’empresa pugui tenir el dret a comprovar que les baixes mèdiques s’ajusten als criteris de justificació de l’absència al treball. “Recordem que les IT suposen a l’empresa tant un cost econòmic com organitzatiu i necessita disposar d’informació per poder programar i planificar l’activitat productiva i el desenvolupament de les tasques dels llocs de treball. És per això que considerem important que l’empresa pugui realitzar aquesta comprovació des d’un primer moment i pugui preveure la reorganització de tasques de la persona que està de baixa”, recorda Bosch.

Per poder fer la comprovació que la baixa mèdica s’ajusta als criteris de justificació d’absència al treball, l’empresa hauria de poder comptar amb diferents vies o mecanismes de gestió més enllà de la Seguretat Social com ho poden ser les Mútues d’accidents o la sanitat privada. “Les empreses contracten les assegurances a les mútues d’accidents, assumeixen les primes de risc i les actualitzacions econòmiques d’aquest risc i, tanmateix, ni tenen possibilitat de control o seguiment de la baixa, i a més han d’assumir elles, no les mútues o la SS,  el finançament dels primers dies de baixa. En una situació com l’actual, no és de rebut”.

És per això que la Cecot planteja que la prestació per IT es realitzi íntegrament a càrrec de l’asseguradora, eliminant el cost a càrrec de l’empresa dels primers dies de la baixa, així com permetre que l’empresa deixi de cotitzar a la SS en aquests períodes de suspensió del contracte de treball on no hi ha una prestació de serveis per part de la persona treballadora de baixa.

SERVEIS RELACIONATS: