Actualidad

S'obre el tràmit d'inscripció prèvia de dos ajuts extraordinaris per la COVID-19 per als autònoms

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica

El DOGC ha publicat l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o perses treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

Termini

El termini per fer el tràmit d'inscripció s'obre el 19 de febrer a les 9:00h i finalitza el 26 de febrer a les 15:00h. L'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament. La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap tràmit més.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris els professionals autònoms que exerceixen una activitat econòmica com a persona física a títol individual mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones.

Requisits

Cal tenir domicili fiscal a Catalunya

El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros

La base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 euros

Cal estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, abans de l'1 de gener de 2021.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud.

 Les bases de la convocatòria estan pendents de publicar-se al DOGC. En quan es publiquen us n'informarem.

Ajuts extraordinaris per a persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació

El DOGC ha publicat l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació, ERTO, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix-discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

 

Termini

El termini per fer la inscripció prèvia d'aquest ajut és del 15 de febrer a les  9:00h fins el 25 de febrer a les 15:00h. La inscripció en aquest registres serà l'únic tràmit necessari per sol·licitar l'ajut. 

Persones beneficiàries

Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisits

Residir a Catalunya

Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu.

Les persones interessades han d'emplenar el formulari disponible a l'espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l'ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.

Les bases de la convocatòria estan pendents de publicar-se al DOGC. En quan es publiquen us informarem.