Actualidad

S'obre la sol·licitud dels ajuts extraordinaris per a autònoms

Us informem que tal i com es recull a la Resolució TSF/2799/2020per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.
Import de l'ajut i terminis per sol·licitar-lo
Es tracta d'un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que es pot sol·licitar a partir del proper 9 de novembre a les 9h i fins a l'exhauriment del crèdit disponible o com a màxim fins a les 15h del desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.
El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva i es resol fins exhaurir el crèdit. Es resoldran els expedients per ordre cronològic d'entrada.
Presentació únicament telemàtica
El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible al web de Canal Empresa i un cop omplert s'ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari i per a una única activitat econòmica, ja sigui com a persona física, sòcia d'una microempresa o d'una cooperativa.
Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica. Concretament s'admeten:

Els sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a l'espai Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat) o a través de l'espai Àrea privada del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Persones beneficiàries
 Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Requisits

Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

Aplicació pressupostària i finançament

L'import màxim corresponent al pagament d'aquestes subvencions, per a l'exercici 2020, és de 20.000.000,00 euros i s'imputa a la partida pressupostària BE14 D/470000190/331.

Les convocatòries d'aquestes subvencions per a exercicis futurs s'han de fer d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de l'exercici corresponent. En aquest cas, el requisit d) de l'article 3, corresponent al rendiment net anual de l'any anterior, ha de ser d'un import màxim de 17.500 euros, o la part proporcional que correspongui.

L'import màxim destinat a aquesta línia d'ajut es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan concedent.
Us facilitem un resum en un tríptic difós per la Generalitat.