Actualitat

Nova modificació de les bases del paquet d’ajuts adreçat als centres d'estètica

El passat 6 de novembre us informàvem que el Departament d’Empresa i Coneixement havia publicat les bases dels nous ajuts per a centres d'estètica i bellesa afectats per tancamentarran les darreres mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Avui el DOGC publica una modificació de les bases en els següents termes:

1. Afegir a la base 5 de l'annex 1 un apartat 9 amb el següent redactat:

Les persones titulars de centres d'estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció en el  marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020 seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per l'import establerts en aquestes, sense que sigui necessari que torni a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria.

En el cas que alguna de les persones esmentades no estiguin interessades en rebre l'ajut podran presentar el seu desistiment mitjançant una petició genèrica a través de la plataforma "Tràmits gencat" o través del Canal Empresa.

2. Modificar la base 6.1 de l'annex 1, que queda redactada de la manera següent:

El procediment de concessió dels ajuts extraordinaris regulats en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament dels ajuts serà l'ordre cronològic de les sol·licituds fins l'exhauriment del pressupost.

En el cas de titulars de centres d'estètica i bellesa, l'ordre de concessió s'iniciarà pels sol·licitants que no han rebut cap subvenció en el marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions publicada al DOGC del 27 d'octubre de 2020, per odre cronològic i a continuació aquells a que fa referència la base 5.9.

3. Modificar la base 1.5 de l'annex 2 sobre la quantia de la subvenció que queda redactat de la següent manera:

-Centres d'estètica i bellesa, aportació única de 1.500 euros.

Més informació clicant aquí .

Us mantindrem informats quan es publiqui la convocatòria al DOGC.