Cecot Home

La comptabilitat davant l'exigència Fiscal

La comptabilitat té per objecte elaborar i oferir informació per a la presa de decisions, guardant uns principis i normes amb la finalitat que aquesta informació mostri la imatge fidel de la situació patrimonial i financera i del resultat i la seva aplicació.

L'Estat obté els recursos necessaris per al funcionament financer del propi Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Entitats Locals i en general de tots els Organismes, establint els tributs que es gestionen a través de la AEAT. En moltes ocasions prenen la comptabilitat com a base per a aplicar-los.

Encara que el punt de partida és el mateix, les finalitats i interessos no ho són i encara que es comparteixen molts criteris, la veritat és que la normativa fiscal tendeix a imposar el seu criteri, xocant en moltes ocasions amb la normativa comptable.

Aquesta conferència te l’objectiu de veure i comentar alguns dels més importants criteris discrepants i les diferències que es produeixen.

Ponent:
Josep Lluis Giral i Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Expert Comptable Acreditat REC. Tècnic Tributari. Membre del Gabinet d’Estudis de l’APTTCB i membre de la Comissió de Comptabilitat de Gestió ACCID.