Actualidad

Us animem a presentar-vos al premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental per a pimes i autònoms dotat amb 15.000€

A la Cecot ens hem compromès en donar-vos a conèixer una iniciativa que pretén contribuir als ODS des del sector empresarial i guardonar aquelles pimes i autònoms que esteu impulsant la innovació, consolidació i difusió de projectes mediambientals i amb impacte social des de la vostra organització.

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA convoquen el Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental per a pimes i autònoms, amb la finalitat d’estimular la innovació, consolidació i difusió de projectes mediambientals i amb impacte social. És per aquest motiu que des de la Cecot, compromesos en la consecució dels objectius de l'agenda 2030 i els ODS, volem donar a conèixer aquesta iniciativa entre les empreses i autònoms associats i encoratjar-vos a presentar candidatura.

El guardó es crea amb l’objectiu de potenciar la innovació i la sostenibilitat en l’àmbit empresarial en resposta a les necessitats actuals per tal de millorar el benestar de les persones i l’estat del medi natural. També pretén reconèixer i fomentar els valors pel respecte al medi ambient a la societat.

BASES DE PARTICIPACIÓ:

A QUI S’ADREÇA
La convocatòria s’adreça a autònoms i petites i mitjanes empreses (fins a 5 milions de facturació) amb seu a Catalunya que estiguin portant a terme alguna iniciativa en l’àmbit de la innovació me- diambiental, tot i que la seva activitat principal no sigui aquesta.

OBJECTE DEL PREMI
Les iniciatives (que poden ser projectes de tecnologia, canvis en els processos de producció, nous productes o serveis) han de perseguir la millora en algun o alguns dels següents àmbits:

· L’energia neta i renovable: innovació en transports sostenibles, reducció de transport rodat, reducció en l’ús de combustible, eficiència energètica, energies renovables, serveis energètics assequibles, etc.

· La producció i consum responsable: innovació en noves formes de producció i consum que no esgotin recursos naturals, inno- vació en producció o consum responsable amb impacte social, reaprofitament de productes i energia, reducció del consum de recursos naturals, reducció del plàstic, creació de productes íntegrament biodegradables o reutilitzables, prevenció del malbaratament alimentari, etc.

· L’acció climàtica: innovació per a la millora de la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals, accions que permetin la reducció de la petjada de carboni de productes, serveis i processos, productes i serveis innovadors i inclusius, climàticament intel·ligents i amb baix nivell d’emissions de carboni, etc.

Han de ser accions que ja estiguin funcionant, amb almenys un any des de la seva posada en marxa.

PROCÉS I TERMINIS DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el Premi, caldrà entrar a la pàgina web de la Fundació Antigues Caixes Catalanes (www.fcaixescatalanes.cat) i omplir el formulari que apareix a l’apartat del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental per a Pimes. La data límit de presentació de projectes és el 14 de febrer de 2020.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la participació i presentació de l’obra cal adreçar un correu electrònic a: premibbvasostenibilitat@fcaixescatalanes.cat

REQUISITS DE LA CANDIDATURA
La candidatura del projecte es realitzarà a través del formulari. A banda de les dades bàsiques, s’haura d’adjuntar la següent in- formació tenint en compte la limitació de caràcters per a cadascun dels apartats. Pel que fa als documents annexes a adjuntar caldrà tenir present el pes màxim especificat.

a) Descripció de l’empresa / organització. Adjunta la memòria d’activitats (opcional)

b) Descripció de la iniciativa:

· Context que va motivar la implantació de la iniciativa
· Fitxa tècnica i breu memòria de la seva implantació
· Caràcter innovador de la iniciativa: Per què es considera innovador el projecte? Aspectes que permetin evidenciar que la iniciativa ofereix funcionalitats millorades a altres alternatives similars.
· Potencial de replicació: Descriure la potencialitat del projecte per poder ser replicat a altres activitats o sectors, i si s’ha fet difusió per compartir el coneixement i l’experiència.
· Aspectes de sostenibilitat de la iniciativa:
 -Beneficis ambientals: Argumentació dels beneficis pel medi ambient que ha reportat la implantació del projecte: reducció de consums, energia o matèries primeres, generació d’emissions, o altres aspectes i impactes ambientals.
-Beneficis socials: Argumentació dels beneficis a nivell social del projecte, per exemple la millora de les oportunitats de treball, repercussió en la comunitat local, etc.
-Beneficis econòmics: Argumentació de la repercussió eco- nòmica del projecte sobre l’entitat o organització, viabilitat econòmica del projecte (retorn de la inversió).
· Contribució als ODS: Identificar de quina manera la iniciativa contribueix a la consecució dels ODS i quins són els més significatius pel projecte:
-Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moder- na per a tots.
-Objectiu 12: Producció i consum responsable.
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
-Objectiu 13: Acció pel clima. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

· Fotografies/Vídeo explicatiu de la iniciativa. Cal enviar-los per WeTransfer a premibbvasostenibilitat@fcaixescatalanes.cat. En el cas de vídeos, preferiblement en format .mov o .mp4 d’un pes màxim de 2 GB.

c) Compromís corporatiu:

· Informació publicada mitjançant qualsevol canal de comunicació (pàgina web, memòria anual, informe de sostenibilitat, etc.) on s’evidenciï el compromís corporatiu amb la sostenibilitat, i en especial les accions en favor del medi ambient. (Facilitar els links, accessos a la informació). (Opcional)
· Certificacions ambientals Facilitar les certificacions.
(Opcional)
· Certificats d’estar al corrent de pagaments d’obligacions tributàries (ATC/AEAT i SS).
· Cada pime/autònom podrà presentar únicament un projecte.

VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES
Entre els criteris de valoració de les candidatures es tindran en compte: criteris tècnics (innovació, viabilitat tècnica i potencial de replicació), criteris de sostenibilitat (beneficis ambientals, socials i econòmics) i criteris estratègics (compromís corporatiu).

PREMIS 
Hi haurà un primer premi que tindrà una dotació de 10.000 euros, i un segon premi de 5.000 euros.

JURAT
El Jurat, compost per persones de reconegut prestigi i experièn- cia en l’àmbit de la sostenibilitat, estarà format per:
· Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
· Joan Enric Ricart, professor de direcció estratègica de l’IESE
· Antoni Abad, president de la CECOT
· Elvira Carles, directora en Fundación Empresa & Clima
· Joan Carles Alba, director del Segment Pimes del BBVA a Catalunya, que actua com a secretari sense vot.

L’organització es reserva el dret d’incorporar altres persones de referència en el marc de la sostenibilitat.

Una comissió tècnica farà una selecció d’un màxim de deu projec- tes que, posteriorment, el jurat avaluarà a partir de la documentació aportada en el moment de la inscripció a la convocatòria. En cas que es consideri oportú, es pot valorar fer una visita a l’empresa o demanar una exposició oral de la iniciativa.

VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT
La decisió del Jurat serà inapel·lable. El veredicte del jurat es donarà a conèixer a l’acte de lliurament del premi que tindrà lloc durant el mes de març de 2020 a Barcelona.

L’organització queda facultada per resoldre qualsevol aspecte no previst a les bases.

Més informació: www.fcaixescatalanes.cat, premibbvasostenibilitat@fcaixescatalanes.cat, fundacio@fcaixescatalanes.cat
Twitter: @fcaixescat
Facebook: www.facebook.com/fcaixescatalanes Telèfon: 93 734 67 36

Capçalera Premi Innovació Sostenibilitat BBVA