Actualidad

El Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus COVID-19.

L'estat d'alarma es declara a tot el territori nacional per una durada de quinze dies naturals i entre d'altres mesures contempla les que detallem a continuació.

La limitació de la llibertat de circulació de les persones, durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. 

c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial. 

d) Retorn a el lloc de residència habitual. 

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. 

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances. 

g) per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització d'aquestes activitats o per al proveïment en benzineres o estacions de servei.
Pel que fa a les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració, i altres adicionals, entre d'altres mesures:
Es suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
Es suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.
La permanència als establiments comercials els quals l'obertura estigui permesa ha de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.
En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de al menys un metre per tal d'evitar possibles contagis.
D'altra banda, es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.
Podeu consultar el text íntegre clicant aquí. 

ASSESSOREU-VOS EN TOT MOMENT MITJANÇANT: