Actualidad

Tractament en l'IRPF de les prestacions als autònoms motivades per la COVID-19

Us informem que amb data 22/01/2021, la Direcció General de Tributs ha emès la consulta vinculant V0071-21, on conclou que la prestació extraordinària a favor dels treballadors autònoms establerta en l’art. 17 del RDLlei 8/2020, de 17 de març (prestació CATA COVID-19), té el mateix caràcter que la prestació ordinària per cessament d’activitat i, per tant, la qualifica com a rendiment del treball, tributant per aquest concepte, i no com a activitat econòmica.

 

Encara que només parla de la primera de les prestacions a favor dels autònoms, podem fer l’extrapolació per la resta de prestacions rebudes de la Seguretat Social durant tot el període que portem de pandèmia, i considerar-les, de la mateixa manera, com a rendiments del treball.

 

Pel que es refereix a les cotitzacions relacionades amb aquestes prestacions, tant pels casos en que s’hagin pagat les quotes i desprès s’hagin abonat, com per aquelles que directament no s’hagin pagat, s’estableix que no tindran incidència en l’IRPF, ni com a ingrés ni com a despesa deduïble, i no s’hauran de tenir en compte a l’hora de determinar el rendiment de l’activitat econòmica.