Actualidad

COVID-19 | Noves mesures per als autònoms en matèria de prestació extraordinària per cessament de l’activitat

El passat 27 de juny es publicava al BOE el RDL 24/2020, de 26 de juny, en el qual, entre d’altres, s’adoptaven mesures per els autònoms, en matèria de la prestació extraordinària de cessament de l’activitat.

 

  1. LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT DE L’ACTIVITAT PELS TREBALLADORS PER COMPTE PRÒPIA.

Els treballadors autònoms que a 30/06/2020 estiguessin cobrant la prestació extraordinària de cessament d’activitat, podran sol·licitar la prestació de cessament d’activitat (ha perdut l’adjectiu d’extraordinària) si compleix amb els requisits establerts en l’article 330.1 de la LGSS en les seves lletres a),b),d) i e) i addicionalment acrediti la següent circumstància (que substitueix el requisit de la lletra c) de l’article 330.1 de la LGSS):
 

  • Reducció en la facturació del 3r trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació al mateix període de 2019.
  • No haver obtingut durant el 3r trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Com és lògic, hi haurà un reconeixement provisional de la prestació, donat que aquesta està prevista pel període de juliol, agost i setembre i, per tant, els requisits no se sabrà si es compleixen com a molt d’hora l’ 01/10/2020.
D’altra banda també es preveu totun sistema de comprovació, renúncia i retorn de la prestació si finalment l’autònom acaba superant les xifres de facturació i rendiment establertes en la norma.

Els treballadors autònoms que sol·licitin aquesta prestació de cessament de l’activitat no podran gaudir de l’exoneració de quotes de la Seguretat Social a què fem referència l’apartat 3.

En resum, un sistema complex per a la prestació del cessament d’activitat per persones treballadores per compte pròpia que sempre demanen simplificació i senzillesa administrativa i no pas complexitat burocràtica.

 

  1. LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT DE L’ACTIVITAT PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE TEMPORADA.

S’habilita aquesta prestació extraordinària (aquí sí que no desapareix d’adjectiu) pels treballadors autònoms de temporada, amb els requisits que estableix el propi article 10, en el seu número 2 de la norma comentada, i amb una quantia equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat a que es dediqui l’autònom.

Aquesta prestació es podrà demanar amb efectes de l’01/06/2020 i tindrà una durada màxima de quatre mesos.

Mentre es cobri aquesta prestació extraordinària, no hi haurà obligació de cotitzar a la Seguretat Social.

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte aliena i amb qualsevol altre prestació de la Seguretat Social, llevat que l’interessat la vingués cobrant amb anterioritat i fos compatible amb l’activitat que dugués a terme el treballador autònom.

També en aquesta ocasió hi ha tot un sistema de comprovació, renúncia i retorn de la prestació si finalment l’autònom acaba superant les xifres de facturació i rendiment establertes en la norma.

 

  1. LES COTITZACIONS AL RÈGIM D’AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL.

Els treballadors autònoms que a 30/06/2020 estiguin en situació d’alta en el Règim d’Autònoms de la Seguretat Social i vinguessin perceben, en l’esmentada data, la prestació extraordinària de cessament de l’activitat, gaudiran d’una exempció de quotes a la
Seguretat Social, durant els tres mesos següents:
 

  • Mes de juliol: 100%.
  • Mes d’agost: 50%.
  • Mes de setembre: 25%.

Aquesta exempció de quotes és incompatible amb la percepció de la prestació extraordinària de cessament d’activitat.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

AUTCAT
Sra. Cristina Andreu
Tel. 937361108 | autcat@cecot.org