Actualidad

S'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

El termini de presentació està previst des del 31 de juliol fins al 30 de setembre i les entitats beneficiàries són les microempreses i les persones treballadores autònomes i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma.

La situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 deixa en una posició especialment vulnerable a les microempreses i a les persones treballadores autònomes, ja que, en molts casos, han vist reduït el seu volum de negoci i aquesta situació els pot avocar a acomiadaments no desitjats i a rescissions de contractes no previstes.

La Resolució TSF/1858/2020 té per objecte obrir la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de les subvencions per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

Actuació subvencionable
 

L’actuació subvencionable és el manteniment l'ocupació de les persones treballadores contractades en les microempreses i per part de persones treballadores autònomes.

Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i l'hagin mantingut durant el període de suspensió de l'activitat empresarial provocada per l'estat d'alarma.

Així mateix, ha d'existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l'entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

A efectes de determinar la quantia de l'ajut, es comptabilitzarà un màxim de 3 persones de la plantilla, per entitat beneficiària.

Per tal que l'actuació sigui subvencionable, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.

Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les entitats beneficiàries les han pogut substituir com si no, seran considerades plantilla a efectes de compliment de l'objecte de la subvenció.

Els supòsits en què la relació contractual s'extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador i per fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció o per expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l'objecte de la subvenció.

L'entitat beneficiaria, haurà d'identificar les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar-se l'estat d'alarma, i acreditar la seva permanència un cop exhaurit el termini de dotze mesos, d'acord amb les condicions previstes a l'apartat anterior.

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

S'entendrà com a suspensió d'activitat els supòsits següents:

- La suspensió de l'obertura de tots aquells establiments indicats a l'article 10 i l'Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l'afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.

O bé,

- La suspensió d'activitat a conseqüència d'haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d'acord amb la normativa vigent, l'activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any la comparació s'haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA o inscripció.

Quantia

La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul..

En la determinació de la quantia s'ha pres com a referència una quantia equivalent al 50% del Salari Mínim Interprofessional per a sis mesos, més un 31,4% de despeses de cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'entitat o persona contractant, d'acord amb l'informe tècnic elaborat al respecte.

Un cop executada l'actuació, en el cas de no complir el compromís previst a l'article 2.4 d'aquesta Resolució, es reduirà la quantia de l'ajut en la mateixa proporció al nombre de dies globals de tota la plantilla en què no s'ha mantingut aquest compromís.

Termini

El termini de presentació està previst a partir del 31 de juliol i fins al 30 de setembre ambdós inclosos.

A continuació us enllacem una infografia que resumeix l’ajut:

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Pla-de-reactivacio/Microempreses.jpg