La Cecot demana l’aplicació de mesures efectives per guanyar en competitivitat fiscal i poder garantir la viabilitat de les pimes del sector industrial

La principal conclusió que s’extreu del tercer Baròmetre Industrial de la Cecot és que l’activitat industrial a Espanya, i principalment la manufacturera, continua sense recuperar el nivell d’activitat pre-pandèmia i es ratifica l’alentiment del darrer semestre previst en l’anterior Baròmetre.

 

 • Respecte als factors que limiten la producció, el més crític és la poca demanda, que a l’octubre marca el màxim del període. S’observa un increment de la limitació del factor de mà d’obra, però encara amb una intensitat inferior als factors més crítics com la cartera de comandes negativa o l’estancament del nivell d’estocs.

 

 • La Competitivitat Fiscal és un altre factor que afecta a l’activitat del sector industrial. Els tributs que graven la nostra economia i les administracions públiques que els gestionen (estatal, autonòmica i municipal) no sempre estan adequadament orientats a impulsar el sector industrial.

 

 • Xavier Panés:En aquest Baròmetre incorporem un Apunt sobre competitivitat fiscal des de la perspectiva industrial que han elaborat des del Club Cecot Financer i Fiscal i del que se’n desprèn la necessitat de continuar demanant als governants una mirada més precisa i adaptada a l’hora de dissenyar polítiques econòmiques i legislacions que tinguin en compte les particularitats sectorials i la diversitat de les empreses industrials”.

 

 • Panés: “a la Cecot hem estat, i continuem sent, molt crítics amb l’altíssima pressió fiscal que suporten les empreses catalanes i que ens porta a una evident pèrdua de competitivitat, això ja ho hem traslladat a la Generalitat. Però també és cert que una part de l’increment d’aquesta pressió ve generada pel greu problema de finançament crònic que tenim a Catalunya. Un problema del que creiem que se’n parla, seriosament, poc. Necessitem un nou marc de finançament”.

 

El tercer Baròmetre Industrial de la Cecot de 2023 ratifica l’alentiment de l’activitat industrial per al segon semestre de l’any que projectava l’anterior Baròmetre i sosté l’impacte que l'increment dels preus de béns, serveis i costos laborals està tenint sobre la viabilitat econòmica de les pimes del sector.

Malgrat tot, gran part de les empreses industrials associades a la Cecot creuen que tancaran l’exercici 2023 millor del que inicialment havien previst, tenint en compte que  l’increment de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) es manté per sobre dels preus d’abans de pandèmia (30 punts durant el tercer trimestre) i que el nivell de la cartera de comandes continua sent baix, mantenint-se com una de les majors preocupacions del teixit productiu en aquest tercer trimestre.

El Baròmetre Industrial, amb caràcter trimestral, està dissenyat com una nova eina de seguiment dels principals indicadors que mesuren l’activitat industrial a nivell estatal i compara alguns indicadors d’activitat industrial a l’àmbit europeu i altres economies mundials. Amb aquest Baròmetre la Cecot pren el pols a l’activitat industrial per, posteriorment, aportar mesures i propostes que acompanyin les indústries en processos de creixement i consolidació, tenint en compte els ODS.

 

Principals dades i conclusions del Baròmetre industrial 3r Trimestre

 • Segons les dades analitzades per l’expert Sebastià García, coordinador de l’informe, els resultats del tercer Baròmetre Industrial ratifiquen la situació complicada que travessen les petites i mitjanes empreses industrials a Espanya i, conseqüentment, a Catalunya ja previstes al Baròmetre del segon trimestre. L'informe destaca diversos factors que posen en perill la viabilitat econòmica d'aquest sector clau de l'economia nacional, sobretot tenint en compte el darrer semestre de l’any.

 

 • L’evolució del PIB espanyol durant el tercer trimestre del 2023 manté la tendència de creixement lenta de l’economia Espanyola, essent el trimestre amb el creixement més lent de l’any i, pel que fa al PIB Industrial, el sector creix molt menys que els serveis, arribant a una situació que s’apropa al creixement 0.

 

 • L’Índex de Producció Industrial també mostra una tendència baixista respecte al segon trimestre de l’any, i es situa en negatiu. I el Clima Industrial projecta pitjors resultats que els corresponents al segon trimestre, essent especialment preocupant el nivell de cartera de comandes i el manteniment del nivell d’estocs, la qual cosa porta a concloure que el nivell d’activitat està sent insuficient per absorbir els nivells d’estocs previs. Tanmateix, el factor més limitant de la producció continua sent la manca de demanda, seguit per la disponibilitat de matèries primeres (però amb tendència a millorar) i la dificultat de manca de mà d’obra qualificada que va prenent importància els darrers mesos. En el cas del sector de béns intermedis el Clima Industrial manté la tendència negativa i en el sector de béns de consum empitjora el comportament dels darrers mesos.

 

 • Pel que fa a l’Índex de Preus Industrials (IPRI), aquest augmenta respecte als mesos del segon trimestre, i es manté 30 punts per sobre dels preus d’abans de pandèmia.

 

 • Finalment, a l’àmbit europeu el Clima Industrial es manté en un nivell de feblesa intens, encarant un darrer trimestre de l’any amb nivells de contracció importants i sostinguts.

 

“I aquest és un indicador clau per actuar amb urgència si tenim en compte que, tant la Comissió Europea, com els diferents Governs han realitzat diferents manifestacions públiques al llarg de l’any sobre la importància de tenir un sector industrial fort en els nostres models econòmics”, ha afirmat el president de la Cecot. “Revertir aquesta tendència que ens estan projectant les dades sobre alentiment i reducció de l’activitat industrial no és fàcil, ni ràpid però com més temps passi abans d’implementar mesures més complicat ho tindrem per millorar la situació”.

 

En aquest sentit, i més enllà de reiterar les propostes que la Cecot ja ha realitzat en les publicacions dels anteriors Baròmetres, l’entitat ha volgut posar l’èmfasi en aquest tercer trimestre sobre el factor de la competitivitat fiscal per les empreses industrials i ha incorporat un Annex amb un APUNT SOBRE COMPETITIVITAT FISCAL DES DE LA PERSPECTIVA INDUSTRIAL desenvolupat pel Club Cecot Financer Fiscal.

 

 • L’APUNT parteix de la base que la Competitivitat Fiscal impacta en el sector industrial i que els tributs que graven la nostra economia i les administracions públiques que els gestionen no sempre estan adequadament orientats a impulsar aquest sector. Cal abordar un seguit d’aspectes de la nostra Competitivitat Fiscal que han de servir per millorar la productivitat de les indústries.

 

 • El document exposa que Catalunya és una de les Comunitats de l’Estat amb un nombre més elevat de tributs. A banda dels tributs de caràcter estatal (IRPF, IS, IVA, IP o ISD, entre altres) la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat una sèrie de tributs propis per desenvolupar polítiques de caràcter ambiental o de funció social. Tot i que representen menys de l’1,5% dels ingressos de la Generalitat, la seva gestió sovint es traspassa a les empreses.

 

 • L’APUNT exemplifica la càrrega generada pel recent Impost d'Envasos de Plàstic no Reutilitzables, d’àmbit estatal, qüestionant si realment canvia el comportament del consumidor o simplement augmenta la pressió fiscal sobre la indústria.

 

 • Es destaca també la discriminació fiscal entre el sector industrial i la "nova economia", especialment en impostos com el de Activitats Econòmiques (IAE), que no considera la productivitat real. També es menciona la competència fiscal entre Comunitats Autònomes en impostos com el de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP-AJD), així com les disparitats en Impost de Patrimoni (IP) i Successions i Donacions (ISD).

 

 • I, finalment, el document posa l’èmfasi en la híper regulació normativa en les administracions locals i autonòmiques per a projectes industrials, especialment en l'obtenció de Llicències d'Activitats, on la demora en l'aprovació d'aquestes llicències afecta negativament la competitivitat industrial en retardar la implementació de nous projectes.

 

 • “L'activitat industrial és estratègica i les administracions públiques han de fomentar-la, reduint càrregues tributàries, evitant la competència fiscal, simplificant processos i promovent la inversió industrial en un entorn global competitiu”, conclou Mario Blasco, president del Club Cecot Financer Fiscal.

 

“A la Cecot hem estat, i continuem sent, molt crítics amb l’altíssima pressió fiscal que suporten les empreses catalanes i que ens porta a una evident pèrdua de competitivitat, això ja ho hem traslladat a la Generalitat i ho hem comentat en més d’una reunió”, explica Xavier Panés, “però també és cert que una part de l’increment d’aquesta pressió ve generada pel greu problema de finançament crònic que tenim a Catalunya. Un problema del que creiem que se’n parla, seriosament, poc. Necessitem un nou marc de finançament, perquè el finançament injust i la infrainversió té efectes negatius per al conjunt de la ciutadania del país i posa en risc la supervivència de les nostres empreses, que son elements cabdals per al desenvolupament de la nostra societat del benestar. I no ens referim únicament a l’impacte positiu per Catalunya perquè, a diferència d’un model com el règim foral, nosaltres sí estem per continuar mantenint el principi de solidaritat interterritorial. Ara bé, aquest principi no pot posar en risc la viabilitat del qui genera i aporta els recursos per al conjunt. És un tema de justícia”.

Una altra de les demandes reiterades, per part del president de la Cecot, ha estat la de posar el focus de les mesures a les pimes industrials que estan operant ja des del nostre territori, “vull remarcar que reindustrialitzar no ha de ser només captar un gran volum d’inversió estrangera, que també, sinó que ha de posar-se el focus sobre les empreses que ja tenim i ajudar-les a créixer”.

“I cenyint-me a l’àmbit autonòmic, vull trencar una llança pública en favor de les actuacions que ha dut a terme del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, per tal que la indústria, l’any 2030, representi el 25% del PIB català”, argumenta Panés i concreta les actuacions en la mobilització de 45,7 milions d’euros en ajuts per a projectes d’inversions en l’àmbit industrial, fonamentalment per crear oportunitats al servei de la reindustrialització en aquelles empreses que estan apostant per la transformació verda i digital. “Li reconeixem al Departament d’Empresa les passes endavant en aquest sentit i també la mobilització de recursos, mitjançant l’ICAEN en ajuts per l’estalvi i l’eficiència energètica en la indústria”, afirma el president de la Cecot. “Ara bé, hem de ser capaços d’ajudar-les també en l’aspecte de la competitivitat fiscal tal i com exposa l’Apunt elaborat pel Club Financer Fiscal de la Cecot en aquest tercer Baròmetre Industrial”.

Des de la Cecot, es demana una mirada més precisa i adaptada per part dels governants per dissenyar polítiques econòmiques i legislacions que tinguin en compte les particularitats sectorials i la diversitat de les empreses industrials. Les mesures adoptades han de protegir i fomentar la competitivitat de les pimes, evitant generar desestabilització i erosió del teixit industrial.

“I recordo que la indústria catalana ha demostrat sobradament una capacitat de resiliència enorme davant les dues crisis que encara les està impactant. Però és important posar sobre la taula que aquesta capacitat de resiliència comença a donar símptomes d’esgotament i cal actuar”, conclou Panés.

A més, en relació amb les dificultats de les empreses per fer front als compromisos crediticis generats pels ICO Covid, des de la Cecot s’insta a revisar els termes i condicions de retorn, tenint en compte l'escenari econòmic actual, amb l'objectiu de preservar la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes empreses industrials.

 

Descarregueu aquí el Baròmetre Industrial de la Cecot | 3r T2023.