Actualitat

Formem part activa de l'Assemblea Urbana de Catalunya

L'assamblea elaborarà l'Agenda Urbana de Catalunya per afrontar els reptes tecnològics, ambientals, energètics i de cohesió social.
Antoni Abad, president de la Cecot, ha signat el compromís de la nostra organització empresarial amb la Declaració per l'Agenda Urbana de Catalunya que fonamentalment cerca l'assoliment d'un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible des de tres dimensions: la social, l'ambiental i l'econòmica.

Des de la Cecot hem demanat reiteradament a les administracions el treballar de manera conjunta, agents econòmics, socials i els diferents nivells de l'administració pública sobre temes estructurals que han d'ajudar-nos al progrés econòmic i a l'apoderament de la societat. L'Assemblea Urbana de Catalunya, que persegueix diagnosticar, analitzar, discutir, debatre, proposar i, finalment, validar l'orientació de les polítiques urbanes pels propers anys és una bona oportunitat per fer efectiu aquest lideratge col·laboratiu i co-participat que sovint hem reivindicat.

El 2016 l’ONU aprova la Nova Agenda Urbana (NAU) on s’inspira l’Agenda Urbana de Catalunya que s’estableix com la guia per al desenvolupament sostenible de les ciutats en les properes dècades. El seu objectiu és superar els problemes endèmics creats per l’explosió urbana del segle passat amb el creixement de les ciutats basat en el consum de sòl i en un urbanisme expansiu. 

El 74% dels habitants en la Unió Europea viu en un territori amb un dens entramat de ciutats mitjanes i petites amb una potent àrea metropolitana que estén la seva influència més enllà dels seus límits físics generant riquesa i ocupació.

A Catalunya les 8 comarques amb economies no agràries generen el 77,66% del PIB català (2015), on 8 de cada 10 habitants viuen en les ciutats, els reptes de les quals són l’accés a l’habitatge, la desigualtat, la seguretat o la cohesió social i l’accés als serveis bàsics.

Per això cal un altre model urbà que doni resposta a la realitat actual de les noves tendències: 

  • La revolució tecnològica: comerç electrònic, increment de la mobilitat associada al seu transport, mobilitat autònoma i connectada, smart cities, ús de drons i realitat ampliada.
  • Els nous impactes ambientals: efecte illa de calor a les ciutats, regressió del litoral, canvi climàtic, contaminació, sobirania alimentària o arribada de refugiats climàtic.
  • El canvi del model energètic: vehicles elèctrics i necessitats de les infraestructures associades, instal·lacions d’energia solar o fotovoltaica.

L’Agenda Urbana de Catalunya serà un acord estratègic de país per dissenyar els hàbitats urbans del futur tenint en compte aquests impactes. Representa, per tant, una oportunitat per a la modernització del país i una contribució a la sostenibilitat del planeta ja que intervenen tots els actors que influeixen sobre el territori.

Tindrà 6 eixos temàtics:

  1. Hàbitats urbans saludables: aquest eix proposarà accions per garantir entorns saludables, amb un servei de sanejament i subministrament d’aigua adequat, un aire net, i la producció i consum d’energies no basades en combustibles fòssils.
  2. Benestar de les persones: amb l’objectiu de garantir ciutats segures, diverses, inclusives i amb espais col·lectius que permetin la interacció entre els ciutadans.
  3. Qualitat urbana: l’agenda vol aconseguir ciutats que garanteixen l’accés a l’habitatge, que siguin compactes, mixtes i amb una densitat de població adequada per permetre la proximitat als béns i serveis, amb accés al transport i amb uns espais públics de qualitat.
  4. Prosperitat econòmica: per cercar un model turístic sostenible, explorar nous models productius amb alt valor afegit (start-ups, biotecnologia), promocionar els clústers de coneixement i l’economia verda i circular.
  5. Dimensió territorial: per millorar la gestió dels riscos associats al canvi climàtic i incrementar la capacitat d’adaptació als seus efectes tant dels sistemes naturals com dels sectors socioeconòmics. Aquest punt inclou ciutats ben connectades amb els seus territoris i impulsar els corredors biològics i les infraestructures verdes, la protecció d’àrees estratègiques, la sobirania alimentària o la protecció de sòls amb valor agrícola.
  6. Bon govern: l’Agenda aposta per revisar el finançament dels governs locals i la distribució dels recursos financers, fomentar la participació dels ciutadans en la presa de decisions, millorar el control de la despesa pública i garantir la descentralització i la subsidiarietat.

El Govern aposta per un procés d’elaboració basat en un ampli consens, estratègic en les seves conclusions i vinculant per a totes les administracions i per aconseguir ho s’ha impulsat la creació de l’Assemblea Urbana de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat que redactarà i validarà l’Agenda abans que el Govern l’aprovi.

El procés d’elaboració de l’Agenda Urbana se sotmetrà a tres fases de participació ciutadana: 1) diagnosi de la situació actual oberta a les aportacions de la ciutadania i dels experts; 2) elaboració -per part dels grup de treball de l’Assemblea- d’un document de mesures generals i estratègies obert a la ciutadania; 3) elaboració d’un document final amb les actuacions concretes que en resulti, validat per l’Assemblea, aprovat pel Consell Executiu del Govern i sotmès a informació pública. La previsió és aprovar l’Agenda el 2020.

Per garantir que els acords continguts a l’Agenda Urbana s’apliquin, s’elaboraran indicadors de seguiment de la seva aplicació i l’Assemblea funcionarà com a òrgan de control. A més, s’elaboraran informes periòdics de valoració.

FONT: Generalitat de Catalunya / http://agendaurbanacatalunya.cat/ 

Imatge Agenda Urbana de Catalunya