Actualitat

Acord de comerç y cooperació entre la UE i el Regne Unit

El passat 24 de desembre, després d'intenses negociacions, la Unió Europea i el Regne Unit van aconseguir l'Acord de Comerç i Cooperacióque regularà les relacions futures entre ambdues parts.
L'Acord serà d'aplicació provisional a partir d'l'1 de gener de 2021, ja que està pendent de ratificació tant per part de la UE com del Regne Unit.
L'Acord cobreix el comerç de béns i serveis, però també altres àrees d'interès, com la inversió, la competència, els ajuts estatals, la transparència fiscal, el transport aeri i per carretera, l'energia i la sostenibilitat, la pesca, la protecció de dades, i la coordinació de la seguretat social.
Finalment, l'Acord permet la participació contínua del Regne Unit en diversos programes emblemàtics de la UE per al període 2021-2027, subjecte a una contribució financera del Regne Unit al pressupost de la UE.
Pel que fa a el comerç de mercaderies s'eliminen els aranzels per als productes originaris de les dues parts. D'aquesta manera no hi haurà aranzels a les importacions que es produeixin en el Regne Unit i a la UE sempre que les mercaderies compleixin les regles d'origen establertes en l'Acord.
En conseqüència, perquè les matèries tèxtils gaudeixin de tracte preferencial i, per tant, les exportacions al Regne Unit no tinguin aranzels cal que les nostres matèries siguin originàries de la UE.

Més informació.