Representants de col·lectius industrials exposen al director general d’Indústria les conseqüències de les mesures per la sequera i demanen interlocució directa

Francesc Roca: “És crucial que les administracions considerin les necessitats dels sectors industrials i tinguin en compte la seva opinió, mentre implementen mesures per gestionar l'ús de l'aigua tant a curt termini com de manera sostenible en el temps, per mitigar els impactes negatius de les restriccions en el subministrament d'aigua al sector industrial”.
  • El director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Oriol Alcoba, va rebre ahir una delegació de representants de col·lectius industrials com l’Institut Industrial-Gremi Tèxtil i del Gremi Químic de la Cecot, encapçalada per Xavier Panés, per traslladar l’impacte d’algunes de les mesures per la sequera en les empreses industrials catalanes.  
  • Els representants empresarials han lliurat a Oriol Alcoba un document amb propostes, des del punt de vista de les empreses industrials, perquè l’administració les tingui en compte en la seva gestió en el marc de la sequera.  

 

Terrassa, 8 de març del 2024 - Ahir dijous una delegació empresarial composada per Xavier Panés, president de la Cecot i membre de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, Francesc Roca, vicepresident de la Cecot i president de l’Institut Industrial-Gremi Tèxtil, els també membres del Gremi Tèxtil Eusebi Cima, Ramon Caus, Bet Fonollosa, Marcos Guasch, el membre del Gremi Químic, Francesc Escribano i el director de l’Oficina per la Transició Energètica de la Cecot, Josep Casas es van reunir amb el director i el subdirector general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Oriol Alcoba i Jordi Carbonell a la seu d’Indústria.  

L’objecte de la reunió ha estat el de traslladar a Alcoba, de manera directa, les preocupacions i dubtes que les empreses industrials han expressat en el marc de les reunions de les juntes dels col·lectius empresarials com el tèxtil, el químic, metal·lúrgic, entre altres, així com lliurar al director general d’Indústria algunes propostes per pal·liar l’impacte de les mesures que la Generalitat està implementant per gestionar el recurs hídric en situació de sequera, sobre tot en aquelles empreses que ja han implementat en el temps mesures d’optimització i reutilització d’aigua en els seus processos productius. “És crucial que les administracions considerin les necessitats dels sectors industrials i tinguin en compte la seva opinió, mentre implementen mesures per gestionar l'ús de l'aigua tant a curt termini com de manera sostenible en el temps, per mitigar els impactes negatius de les restriccions en el subministrament d'aigua al sector industrial”, explica Francesc Roca, president de l’Institut Industrial-Gremi Tèxtil i vicepresident de la Cecot.  

Entre les conseqüències de la sequera en el sector industrial exposades per la delegació empresarial destaquem:

 

COSTOS OPERATIUS MÉS ALTS: Les empreses s’estan trobant amb increments dels seus costos operatius a causa de la necessitat d'implementar tecnologies de conservació o recuperació de l’aigua, o inversions no previstes en tecnologies més eficients en l'ús de l'aigua. Cal tenir en compte que per moltes activitats dins els sectors industrials l’aigua és una matèria primera amb un pes molt important en les despeses operatives d’aquestes, que també impactarà a la resta de cadenes de valor i en conseqüència als consumidors finals.  

REDUCCIONS DE CONSUM DIFÍCILS D’ASSOLIR: Es dona la paradoxa que les empreses que consumeixen més aigua són les que ja han fet millor els deures pel que fa a la reducció del consum i reaprofitament d'aquest recurs, pel que són les que tenen menys marge de millora a l'hora de complir amb les reduccions imposades pel Govern sense patir una caiguda proporcional a la reducció que se'ls demana, el 25%, en la seva productivitat. Aquesta paradoxa hauria de ser tinguda en compte a l'hora de definir quina reducció de consum hauria de patir cada empresa, de no ser així la mesura podria ser totalment arbitrària.  

INCREMENT DELS IMPOSTOS PER LES EMPRESES: A causa de l'endarreriment històric en les inversions en infraestructures per resoldre el dèficit hídric que patim des de fa molts anys, ara s'anuncien increments d'impostos sobre l'ús de l'aigua que afectaran la competitivitat de les empreses catalanes que no oblidem estan competint en mercats estatals i internacionals amb empreses que no pateixen aquesta situació.  

L'altra problemàtica amb la qual s'enfronten les empreses consumidores d'aigua és que la reducció dels volums d'aigua utilitzada en els processos provocarà que l'aigua abocada estigui més contaminada, per la qual cosa les empreses es veuran penalitzades encara amb més impostos.  

DISMINUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Les restriccions en el subministrament d'aigua limitaran la capacitat de producció de les empreses, per tant, una reducció en els seus ingressos i guanys. Aquesta reducció significarà en molts casos posar en risc la viabilitat de moltes empreses en diversos sectors, com el tèxtil, el químic o l’alimentació entre d’altres. Que hagi de tancar, per exemple, empreses del ram de l’aigua del sector tèxtil, vol dir també que la resta d’empreses del sector que, d’una forma o altra, es veuran perjudicades tant a nivell de costos com de capacitat de producció i en conseqüència de volum de negoci.  

IMPACTE EN LA QUALITAT DEL PRODUCTE: La qualitat d'alguns productes es pot veure afectada si s'utilitzen alternatives de menor qualitat en lloc d'aigua neta i potable en els processos de producció. Això representaria una pèrdua de competitivitat afegida per les empreses catalanes afectades per aquesta mesura en enfront de altres que no es vegin afectades per aquesta problemàtica.  

GREUGE COMPARATIU PER LES EMPRESES CATALANES: Les empreses amb seu a Catalunya que es vegin afectades per les restriccions en l’ús de l’aigua, patiran un greuge comparatiu respecte les empreses d’altres territoris que no tenen aquest problema, veient incrementats els seus costos, reduïda la seva capacitat productiva i minvada la seva viabilitat fins al punt d’haver de tancar, ja que en aquests territoris propers s’ha fet una millor gestió d’aquest recurs i de les seves infraestructures, o simplement no pateixen tant els efectes de la sequera. És molt fàcil fer tancar una empresa industrial i molt costós i difícil recuperar-la.  

EL PAPER DELS ORGANISMES RESPONSABLES: L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua. L’ACA ha de garantir l’abastament, la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat en origen, present i futura, a més del sanejament de les aigües residuals i la protecció i conservació de les masses d’aigua i dels ecosistemes associats. Lamentablement pel que fa al sector empresarial en general i a l’industrial en particular, l’ACA no ha complert amb les seves principals obligacions, planificar per garantir l’abastament d’aigua també del sector empresarial, que en conseqüència veu aquesta agència com un organisme merament fiscalitzador i sancionador.

Per abordar aquestes preocupacions, les empreses hem de poder demanar a les administracions mesures i polítiques que promoguin tant la gestió sostenible de l'aigua i l'ús eficient dels recursos hídrics, com la protecció de l’activitat empresarial i els llocs de treball que en depenen.

 

Els representants empresarials també han proposat al director general d’Indústria algunes accions per pal·liar els efectes i que les administracions haurien de considerar:  

TENIR EN COMPTE L’OPINIÓ DELS REPRESENTANTS EMPRESARIALS: Les administracions implicades haurien de tenir en compte i fer participar els representants empresarials de les mesures i decisions que es prenguin en l’àmbit de l’aigua, tant de forma conjuntural per afrontar la crisi que estem patint, com de forma estructural per no haver-nos de trobar en un futur en una situació similar.  

INCENTIUS FISCALS: Oferir incentius fiscals perquè les empreses inverteixin en tecnologies i pràctiques que redueixin el seu consum d'aigua i promoguin la reutilització i el reciclatge de l'aigua.  

AJUDES A LES EMPRESES: Posar sobre la taula una partida d’ajudes per assegurar el manteniment d’aquelles empreses que per culpa de les restriccions no puguin continuar la seva activitat o la redueixin molt significativament.  

FACILITAR ELS ERTO PREVISTOS A L’ARTICLE 47.1 DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS: En el cas de les empreses que donada la persistència de la crisi de subministrament es veiessin obligades a aturar la seva activitat, l’administració hauria de facilitar processos d’ERTO per causa de la sequera o per força major obligades per les decisions preses per les autoritats en relació amb la sequera, com es va fer en el cas de la pandèmia de la COVID.  

DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA: Facilitar que, de conformitat amb l’article 34.2 de l’Estatut dels Treballadors (ET) mitjançant conveni col·lectiu o bé per acord entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, que les indústries que vegin afectades la seva activitat per la situació actual de sequera, puguin establir una distribució irregular de la jornada laboral dels seus treballadors al llarg de l’any.  

ACCELERAR LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA: Realitzar les inversions bàsiques necessàries en infraestructura hídrica per millorar la disponibilitat i la qualitat de l'aigua, en el menor termini possible, a les zones més afectades per les restriccions al sector industrial, com per exemple el Vallès. Garantir un subministrament adequat tant per les empreses com per la comunitat en general.  

La trobada s’ha caracteritzat per haver desenvolupat un diàleg fluid, cordial i constructiu en tot moment per ambdues parts i, davant d’aquestes propostes, el director general ha afirmat ser totalment conscient de la problemàtica en que es troben les empreses industrials però que la situació d’emergència que patim, malauradament, demana sacrificis a tothom. Malgrat tot, des de la direcció general d’Indústria es mostren receptius a qualsevol proposta que pugui venir del sector empresarial i a atendre les problemàtiques que els puguin fer arribar els empresaris.  

Alcoba ha avançat als representants empresarials que les properes setmanes sortirà una convocatòria d'ajudes per inversions en millora de processos productius, que podrà finançar inversions en la millora del consum d'aigua a les empreses amb una intensitat de finançament de fins el 20% de la inversió.