La Cecot alerta de l'alentiment de l’activitat industrial i demana l’aplicació de mesures efectives per garantir la viabilitat de les pimes del sector

L’increment dels preus de béns, serveis i costos laborals el 2022 ha estat el major dels darrers 25 anys. Aquest increment ha deixat les pimes industrials amb uns Excedents Bruts d'Explotació molt reduïts o fins i tot negatius, posant en risc la seva viabilitat econòmica i la seva capacitat per fer front al retorn del finançament extern rebut, com els ICO Covid.
  •  La principal conclusió que s’extreu del segon Baròmetre Industrial de la Cecot és que l’activitat industrial, i principalment la manufacturera, encara no ha recuperat el nivell d’activitat prepandèmia i preveu un alentiment per al pròxim semestre, tenint en compte la caiguda del Clima Industrial.  
  • Xavier Panés:Des de la Cecot demanem una mirada més precisa i adaptada, per part dels governants, per dissenyar polítiques econòmiques i legislacions que tinguin en compte les particularitats sectorials i la diversitat de les empreses industrials. Les mesures adoptades han de protegir i fomentar la competitivitat de les pimes”.  
  • Panés: “Entenem que adaptar polítiques a l’heterogeneïtat d’empreses industrials és un repte per a les administracions, però cal fugir dels reduccionismes en l’elaboració de polítiques econòmiques si volem efectivitat. Per això, proposarem al o la ministra d’indústria del nou Govern estatal, un pla de xoc integral que faci efectiva la sobirania industrial”.

 

La Cecot ha presentat avui, en roda de premsa, els resultats del segon Baròmetre Industrial de 2023 que posa de manifest l’alentiment de l’activitat industrial per al segon semestre de l’any i alerta sobre l’impacte que l'increment dels preus de béns, serveis i costos laborals ha tingut en les pimes industrials, amb uns Excedents Bruts d'Explotació molt reduïts o fins i tot negatius, posant en risc la seva viabilitat econòmica.  

“Per primera vegada en molt temps, els tres factors que generen el Clima Industrial són negatius. I les expectatives de les empreses quant a la previsió de gestió de les seves carteres de comandes es repeteixen a la baixa, amb el perill que esdevingui estructural”, explica Sebastià García, coautor del Baròmetre Industrial de la Cecot, “l’any 2022 l’increment de preus de les matèries primeres va assolir rècord històric dels darrers 25 anys, tota una generació d’industrials no havia vist mai un increment com aquest. De cada 100 € que ingressa una empresa industrial, 78 € es destinen a compres de matèries primeres, subministraments, assegurances, etc.; uns 13 € es destinen a personal; i cal ser conscients que l’any 2019, els 9 € restants servien per tornar finançament sol·licitat, amortitzar inversions, retribuir els propietaris i satisfer els impostos. Com no disposem de dades actuals, al baròmetre hem fet una simulació contemplant una pujada del 10% del cost d’adquisició dels béns i serveis a 17 subsectors industrials, inclosa l’energia. El resultat que projecta és que set subsectors entren en Excedent Brut d’Explotació negatiu, tres subsectors es situen a zero i 8 es queden per sota del 5% dels ingressos. Tenint en compte que l’Excedent Brut d’Explotació ens indica la capacitat de l’empresa de tornar el finançament aliè, si una empresa té un Excedent 0 o negatiu, vol dir que no té capacitat de fer front als compromisos de pagament del finançament rebut, com els ICO Covid, i molt menys de retribuir els fons propis”.  

El Baròmetre Industrial, amb caràcter trimestral, està dissenyat com una nova eina de seguiment dels principals indicadors que mesuren l’activitat industrial. Amb aquest Baròmetre la Cecot pren el pols a l’activitat industrial per, posteriorment, aportar mesures i propostes que acompanyin les indústries catalanes en processos de creixement i consolidació, tenint en compte els ODS.

La presentació de les dades del Baròmetre industrial de la Cecot ha anat a càrrec del president de la Cecot, Xavier Panés, el secretari general, Oriol Alba, l’assessor en Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat de la Cecot, Sebastià García i ha comptat amb la participació del director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Oriol Alcoba.  

“A hores d’ara no cal repetir-nos que, tant la Comissió Europea, com els diferents Governs ja han manifestat la importància de tenir un sector industrial fort en els nostres models econòmics. Des de Cecot ho celebrem, donat que ja fa anys que ho reivindiquem”, ha afirmat el president de la Cecot, “ara bé, el que demanem és passar a l’acció i tothom podria dir les principals mesures per fer-ho, perquè ho hem repetit sistemàticament. Necessitem sól industrial, simplificació administrativa, una fiscalitat adaptada a pimes, potenciar la transferència de coneixements universitat-empresa o estabilitat política. Ens cal un pla de xoc amb mesures, pressupost i fites concretes”.  Una segona demanda, per part de Panés, ha estat la de posar el focus de les mesures a les pimes industrials que estan operant ja des del nostre territori, “vull remarcar que reindustrialitzar no ha de ser només captar un gran volum d’inversió estrangera, que també, sinó que ha de posar-se el focus sobre les empreses que ja tenim i ajudar-les a créixer”.  

Per la seva part, el director general d’indústria, Oriol Alcoba, ha coincidit amb Panés en la necessitat d’un context d’estabilitat a l’hora de plantejar polítiques industrials, “són polítiques que no tenen una translació ràpida o directa i, per tant, qualsevol plantejament en l’àmbit industrial té uns tempos més llargs que requereixen d’un context d’estabilitat” política, econòmica, jurídic-normativa... “A més de l’estabilitat, per poder dibuixar qualsevol política industrial, és necessari basar-se en evidències i dades objectives i l’exercici que la Cecot ha fet avui amb aquest Baròmetre industrial, de transformar dades i indicadors de fonts oficials en coneixement, és important. Suposa una primera passa complementària als informes que ja desenvolupem des del departament d’indústria, així des d’altres entitats”, ha afegit Alcoba, qui ha conclòs que el tercer factor per definir una política industrial és que contempli objectius clars i mesurables. I s’ha referit al Pacte Nacional per a la Indústria, amb una dotació de més de 3.000 M d’euros, com l’eina i el marc on implementar mesures efectives per impulsar la indústria al país.  

“Aquí hem defensat sempre que el teixit industrial aporta innovació i recerca com a base de la productivitat econòmica, unes balances comercials més equilibrades, llocs de treball de més qualificació i millor remunerats que, en definitiva, contribueixen a un major benestar i cohesió social al país”. De fet, les economies industrials són les que han mostrat una major fortalesa per afrontar les crisis. “I la indústria catalana ha demostrat sobradament una capacitat de resiliència enorme davant les dues crisis que encara les està impactant. Però és important posar sobre la taula que aquesta capacitat de resiliència comença a donar símptomes d’esgotament i cal actuar”, conclou Panés.

 

Principals dades i conclusions del Baròmetre industrial 2n Trimestre

Segons les dades analitzades per l’expert Sebastià García, els resultats del segon Baròmetre Industrial posen de manifest la situació complicada que travessen les petites i mitjanes empreses industrials de Catalunya i Espanya. L'informe destaca diversos factors que posen en perill la viabilitat econòmica d'aquest sector clau de l'economia nacional, sobretot tenint en compte el pròxim semestre.

L'evolució del PIB espanyol en el primer trimestre del 2023 presenta una lleu millora respecte al tancament del quart trimestre del 2022. Malgrat això, cal destacar que aquest creixement està impulsat pel sector serveis, el qual mostra un millor comportament que el PIB industrial.  

L'índex de clima industrial ha registrat una disminució de 6,3 punts respecte a maig del 2022, principalment a causa de les expectatives de producció en signe negatiu i la continuada caiguda del consum de béns intermedis per part de les empreses industrials. Aquesta situació confirma l'alentiment de la producció manufacturera, el que afecta especialment les pimes.  

Un altre factor alarmant és l'increment dels preus de béns, serveis i costos laborals, que ha deixat les pimes industrials amb uns Excedents Bruts d'Explotació molt reduïts o fins i tot negatius, posant en risc la seva viabilitat econòmica. Les dificultats per fer front al retorn del finançament extern rebut agreugen aquesta situació.  

D'altra banda, les exportacions de la indústria manufacturera espanyola han augmentat, però encara no s'ha assolit una plena recuperació del sector industrial en general, especialment el manufacturer, que està patint una recuperació més lenta que la resta de l'economia i el sector serveis.  

La situació també s'agreuja per l’alentiment de l'activitat industrial a nivell mundial, especialment a Europa, Estats Units i Xina, que afecta directament a l'economia catalana i espanyola, tenint en compte la seva alta dependència comercial amb aquests països.  

Des de la Cecot, es demana una mirada més precisa i adaptada per part dels governants per dissenyar polítiques econòmiques i legislacions que tinguin en compte les particularitats sectorials i la diversitat de les empreses industrials. Les mesures adoptades han de protegir i fomentar la competitivitat de les pimes, evitant generar desestabilització i erosió del teixit industrial.  

Enmig d'aquest panorama desafiador, la Cecot ressalta que també es presenten oportunitats per a la indústria catalana i espanyola. Aprofitar l'alentiment de les importacions asiàtiques a Europa i desplegar plans de diversificació cap a noves economies emergents pot ajudar a mitigar els impactes negatius i potenciar el creixement del sector.  

A més, en relació amb les dificultats de les empreses per fer front als compromisos crediticis generats pels ICO Covid, des de la Cecot s’insta a revisar els termes i condicions de retorn, tenint en compte l'escenari econòmic actual, amb l'objectiu de preservar la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes empreses industrials.