Entitats empresarials catalanes demanen a Pedro Sánchez el restabliment de la CNMC com autoritat competent per fixar les tarifes de distribució de l’electricitat

La CE confirma haver iniciat un procediment d’infracció contra les autoritats espanyoles per incompliment de les disposicions de la Directiva sobre electricitat, entre altres, pel que fa a l’autoritat competent per fixar les tarifes de distribució de l’electricitat.
  • El mes de novembre de 2017 organitzacions empresarials catalanes van interposar de forma conjunta una denúncia, a instàncies europees, en relació a l'actuació del Govern d'Espanya en l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques en alta tensió.
  • El mes de maig de 2018 les entitats van demanar incorporar a la investigació per la causa, la denúncia que la CNMC va interposar al Govern espanyol davant del Tribunal Suprem per vulneració de competències en la fixació dels preus de peatge a finals de 2017.

 

Divendres, 7 de setembre de 2018. Les organitzacions empresarials AEPCRO-Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta, Cecot, CEDAC-Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, Centre Metal·lúrgic, Confederació Catalana de la Fusta, Federació Empresarial del Metall, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l’Institut Industrial Tèxtil, RETAILcat-Unió d’empreses del Retail a Catalunya i la Unió Empresarial Metal·lúrgica, han informat per escrit al nou President del Govern d’España, Pedro Sánchez, de la denúncia per Ajudes d’Estat que van interposar de forma conjunta, a instàncies europees, en relació a l'actuació del Govern d'Espanya en l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques des del 2014. Les entitats han annexat també les comunicacions  realitzades amb la Direcció General de la Competència de la CE amb l’objectiu de posar al corrent d’aquesta gestió al nou executiu de Sánchez, així com reiterar la necessitat de resoldre un problema de greuge comparatiu entre empreses que, sense fonamentació tècnica, està afectat directament la competitivitat d’una part d’aquestes empreses.  

El passat mes de juny, les organitzacions empresarials van demanar a la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea incloure en l’expedient d’investigació el fet que als pressupostos de l’Estat per 2018, aprovats pel Congrés i pendents de ratificar pel Senat, hi ha prevista una partida que les entitats sospiten que està destinada a compensar la reducció d’ingressos que suposarà la mesura de reduir el cost del peatge 6.1.b. A criteri dels demandants, aquest fet evidencia clarament l’ajuda d’Estat.

La Direcció General de la Competència de la Comissió Europea confirma, en el seu document de resposta a l’última demanda de les entitats empresarials, que la CE ha incoat un procediment d’infracció contra les autoritats espanyoles per incompliment de les disposicions de la Directiva sobre l’electricitat que fa referència, entre altres aspectes, a l’autoritat competent per fixar les tarifes de distribució de l’electricitat. De fet, la Comissió Europea ja té obert un procediment d’infracció a Espanya per no respectar la independència de l’òrgan regulador relativa a la incorrecta aplicació a Espanya de la Directiva 2009/72/CE, de 23 de juliol, sobre normes comuns per al mercat interior de l’electricitat.

Per la seva part, la CNMC ha interposat, davant del Tribunal Suprem, recurs contenciós administratiu contra el RD 903/2017 pel que es traspassa funcions importants al Ministeri que abans eren exercides per la CNMC.

Entre altres articles, s’impugna l’article 3, apartat 1 d) que atribueix al Ministeri la funció d’aprovar tarifes, preus, peatges i cànons. Aquesta funció ja havia estat prèviament treta de la CNMC mitjançant la Disposició final quarta de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, amb la que es va aprofitar per modificar l’article 16.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, a efectes d’atribuir de forma expressa al Govern estatal i no a la CNMC, la competència per establir l’estructura i condicions d’aplicació dels peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució elèctriques.

 

Antecedents

Les entitats denunciants són associacions empresarials que aglutinen i representen els interessos de més de 50.000 empreses, de les quals 500 són indústries usuàries dels serveis d'electricitat afectats per la mesura que impugna la mateixa denúncia, dels sectors tèxtil, metall, químic, fusta i distribució. En aquestes empreses el consum energètic i, especialment el d'electricitat, tenen una importància estratègica ja que suposa una part rellevant dels costos industrials i per tant de les despeses d'explotació.

Des de fa anys existeix una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses espanyoles han de suportar en la seva activitat industrial, degut fonamentalment a l'estructura tarifària dels peatges d'accés a la xarxa elèctrica. Aquesta és una discriminació que el sector empresarial ja ha denunciat reiteradament sense que s'hagi implementat cap mesura correctora per part dels diferents Governs; és més, no només no s'ha procurat corregir aquesta desigualtat sinó que ara la nova reforma, lluny d'igualar les condicions en què les empreses han de competir, agreuja encara més aquesta desigualtat existent.

Ens referim a la reforma de l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques, supressió de la tarifa 6.1B per englobar les tensions de 30 a 36kV a la tarifa 6.2, continguda en l'acord de 36 punts signat entre el Partit Popular (PP) i el Partit Nacionalista Basc (PNB) per a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat 2017.

La situació actual, agreujada amb aquesta reforma, comporta una notable disminució del cost d'adquisició de l'electricitat per a empreses situades en determinades regions de l'Estat espanyol i, per tant, els efectes de la mesura són, a criteri de les organitzacions empresarials, selectius territorialment i poden constituir una Ajuda d'Estat en favor de les empreses beneficiades que competeixen a nivell de tot el territori comunitari.

 

Una Ajuda Estatal Selectiva

Així doncs, es produeix una discriminació entre les empreses segons qual sigui la tensió d'accés, i aquesta discriminació és per territoris. La discriminació tarifària afavoreix a empreses acollides a la tarifa 6.1B amb subministrament elèctric superior a 30 kV i inferior a 36kV, creant una major diferència amb els subministraments contractats a la tarifa 6.1A amb tensió de subministrament inferior a 30 kV i potencia contractada major de 450 kV.

Les empreses no tenen la possibilitat d'escollir la tarifa, ja que això depèn de la tensió de la xarxa de distribució que hagi instal·lada a la zona on se situen. La decisió sobre el tipus de xarxa de cada zona la va adoptar l'empresa elèctrica que operava a la zona i que va ser la responsable de construir aquesta infraestructura. Així doncs, a Espanya conviuen diversos tipus de xarxa segons la part del territori.

La plataforma kV25/30 xifra en 5.800 empreses les que actualment estan sotmeses a les tarifes 6.1A i 6.1B. El canvi a la tarifa més reduïda 6.2 beneficiarà tan sol a 1.250 empreses, situades en 6 de les 17 comunitats autònomes espanyoles: 790 empreses al País Basc, 42 empreses a Navarra, 17 empreses a Cantàbria, 11 empreses a Astúries, 33 a Castella i Lleó i, finalment 357 empreses a Andalusia, els qui obtenen un avantatge econòmic consistent en la reducció del cost del subministrament elèctric. Si partim dels preus d'electricitat registrats en 2016, les empreses beneficiades reduirien encara més el cost del MWh en un 43%. Segons informacions proporcionades pels propis mitjans de comunicació, la mesura pot suposar un estalvi econòmic de 50 milions d'euros anuals a les empreses del País Basc.

De les 4.450 empreses que no poden beneficiar-se de la tarifa 6.2, hi ha 3.277 companyies que estan situades a Catalunya i la resta estan ubicades a Aragó i Extremadura.

 

Noves consideracions en el mes de maig de 2018 que s’afegeixen a l’expedient de la demanda.

A resposta de les primeres consideracions de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea, les entitats i organitzacions empresarials van remetre, el mes de maig d’enguany, un segon document de consideracions basat en els informes desfavorables de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) relatius a les successives modificacions de tarifes elèctriques. Aquests informes reforcen i fonamenten les tesis establertes per les organitzacions en la seva denúncia que afirmen que la discriminació entre els trams de tensió entre 1kV a 30kV i 30kV a 36kV no està justificada per motius tècnics, sinó que respon a la decisió discrecional del Govern per establir polítiques que afavoreixen més a determinats territoris.

[Consulteu aquí el detall de les consideracions aportades el mes de maig].

Imatge de les entitats demandants a Brussel·les sobre peatges elèctrics a Espanya