La Cecot es mostra crítica amb el Departament de Salut i li recorda que la gestió de les baixes per ILT té un impacte directe sobre la vessant organitzativa de les empreses

Alba: “Comencem a estar tips que l’administració prengui decisions de manera sobtada, sense preveure l’impacte que tindran sobre l’activitat empresarial, sobre tot de les pimes. Des de la irrupció de la Covid que els agents econòmics oferim la nostra total implicació a col·laborar amb l’administració per resoldre incidències, però hi ha àmbits on aquesta predisposició és menysprea i acabem perdent tots”.
  • Les baixes per ILT requereixen, legalment, que la persona estigui impossibilitada per al treball que ha de realitzar i que rebi assistència sanitària de la Seguretat Social.
  • La gestió de les ILT afecta de ple a la vessant organitzativa de les empreses i a la seva capacitat productiva. La Cecot es suma a la petició de Foment de revertir la decisió i convocar el Diàleg Social per plantejar la problemàtica de manera conjunta i amb visió 360º.

La Cecot es suma a les crítiques del sector empresarial davant la decisió, sobtada i sense preavís, del Departament de Salut en relació a la reactivació de la concessió de baixes automàtiques per Covid19 per evitar el col·lapse del sistema d’atenció sanitària. “Salut ha pres la decisió sense informar o preavisar els agents econòmics, ja no dic d’una recomanable negociació o consens que, en realitat, és el que estem reclamant contínuament a l’administració abans que prengui decisions amb afectació directe a l’activitat econòmica o productiva”, afirma Oriol Alba, secretari general de la Cecot.

La mesura comporta inseguretat jurídica, tant per les persones treballadores que no rebran l’atenció mèdica pertinent, com per a les empreses que hauran d’assumir determinats supòsits fraudulents. I és que la incapacitat laboral transitòria (ILT) és un tema que la Cecot ha demanat replantejar de manera global en més d’una ocasió per tal que l’empresa pugui tenir el dret a comprovar que les baixes mèdiques s’ajusten als criteris de justificació de l’absència al treball. “Recordem que les IT suposen a l’empresa tant un cost econòmic com organitzatiu i necessita disposar d’informació per poder programar i planificar l’activitat productiva i el desenvolupament de les tasques dels llocs de treball. És per això que considerem important que l’empresa pugui realitzar aquesta comprovació des d’un primer moment i pugui preveure la reorganització de tasques de la persona que està de baixa”, recorda Josep Bosch, assessor laboral de la Cecot.

Per poder fer la comprovació que la baixa mèdica s’ajusta als criteris de justificació d’absència al treball, l’empresa hauria de poder comptar amb diferents vies o mecanismes de gestió més enllà de la Seguretat Social com ho poden ser les Mútues d’accidents o la sanitat privada. “Les empreses contracten les assegurances a les mútues d’accidents, assumeixen les primes de risc i les actualitzacions econòmiques d’aquest risc i, tanmateix, ni tenen possibilitat de control o seguiment de la baixa, i a més han d’assumir elles, no les mútues o la SS,  el finançament dels primers dies de baixa”.

És per això que la Cecot planteja que la prestació per IT es realitzi íntegrament a càrrec de l’asseguradora, eliminant el cost a càrrec de l’empresa dels primers dies de la baixa, així com permetre que l’empresa deixi de cotitzar a la SS en aquests períodes de suspensió del contracte de treball on no hi ha una prestació de serveis per part de la persona treballadora de baixa.