Renda Bàsica ¿Universal? - Anàlisi i Valoracions

A la Cecot hem entès que els agents econòmics i socials hem de ser proactius davant les propostes que formulen alguns sectors socials, i implicar-nos en l’anàlisi i el treball conjunt per aportar la visió empresarial al debat social que es plantegi. En aquest cas, el debat sobre la conveniència d’implementar un sistema de Renda Bàsica Universal (RBU).

Després de dos anys d’estudiar i analitzar el context d’una possible aplicació de la Renda Bàsica Universal, a la Cecot creiem que tenim al davant un mecanisme més per poder donar resposta als reptes socials i econòmics de com societat hem d’afrontar.

Tanmateix, totes les propostes implementades per diferents països fins el moment estan o bé condicionades o bé dirigides a perceptors amb unes característiques concretes. Creiem que aquestes experiències pilot són imprescindibles perquè aniran donant informació en els propers anys que serviran de base per definir models eficients i eficaços. Models que hauran de contemplar aspectes com les diferències culturals entre els països i les diferents valoracions de l’opinió pública.

Aquest procés d'anàlisi ens ha dut a veure que massa vegades els agents econòmics i socials actuem de manera passiva o amb excessiva prevenció davant les propostes que formulen alguns sectors socials i/o acadèmics i, en comptes d’analitzar i treballar plegats amb la voluntat de liderar i cercar solucions, reaccionem de manera reactiva, incidint poc en els models a experimentar i amb un alt risc de pagar el preu socialment elevat que suposa no implicar-se des de l’inici en propostes com aquesta. 

En aquest document plantegem aspectes com:

  • L’RBU ha de ser una assignació incondicional, directa, recurrent i universal per a tots els ciutadans?
  • Quina és l’experiència d’altres països?
  • Com mantenir l’equilibri pressupostari dels comptes públics?
  • Com pot incidir sobre el risc de pobresa i els nivells de desigualtat