Sala de premsa

Pla d'actuacions per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte

El document l’ha elaborat el Grup de Treball que el Departament d’Empresa i Coneixement va impulsar el novembre de l’any passat amb el món local i els agents econòmics amb l’objectiu d’optimitzar els terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per a realitzar determinades activitats econòmiques i pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada durant l’estat d’alarma de l’any passat, que va agreujar el retard d’aquests procediments

Actualment, hi ha més de 120 procediments administratius que requereixen d’autorització, llicència o informe preceptiu, alguns de caràcter sectorial i altres de transversals, com els urbanístics o relatius a aigües, residus o incendis. Aquests procediments administratius, que impliquen un règim d’intervenció prèvia, afecten activitats econòmiques amb impacte sobre el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones, que són també les que comporten una major inversió i tenen una major incidència en l’economia.

El pla, coordinat per l’Oficina de Gestió Empresa (OGE), proposa un seguit d’actuacions organitzatives, tecnològiques jurídiques i comunicatives necessàries per reduir els terminis.

Les línies d’actuació del Pla se centren en dos grans blocs: d’una banda, la millora dels serveis oferts per les administracions implicades, i d’una altra, l’optimització dels circuits de tramitació d’expedients.

Pel que fa a la millora dels serveis oferts per les administracions implicades, aquest bloc d’actuació es desglossa en les accions següents:

  1. Dimensionament adequat dels recursos humans: implementació dels canvis organitzatius per garantir que les unitats competents en la legalització de les activitats econòmiques disposin dels recursos humans adequats i de la formació específica per al desenvolupament de les tasques en el menor termini possible.
  2. Informació inclosa en el portal: garantir que les unitats competents comparteixen la informació actualitzada relacionada amb les activitats econòmiques (model de tramitació, afectacions al servei...) de manera que sempre es pugui visualitzar des del Canal Empresa com a portal electrònic de referència i possibilitat que les empreses des de la seva Àrea Privada coneguin en tot moment l’estat de la tramitació.
  3. Servei de cita prèvia: integrar el servei de cita prèvia virtual corporatiu a les unitats competencials amb la voluntat que els interessats hi puguin fer arribar les seves consultes.
  4. Pagament online: possibilitar el pagament via transferència bancària per aquells procediments amb imports i/o taxes elevades, i estudiar la viabilitat d’un registre únic d’avals.

Pel que fa a l’optimització dels circuits de tramitació dels expedients, el pla detalla actuacions en els àmbits que s’han identificat com els més afectats i amb major nombre d’endarreriments:

  1. Urbanisme
  2. Incendis-informe previ d’incendis
  3. Medi ambient
  4. Activitats extractives
  5. Llicències ambientals