Actualitat

URGENT | Estat d'alarma i restricció de la mobilitat nocturna

El Govern espanyol ha decretat l'Estat d'Alarma que serà vigent, per ara, fins al 9 de novembre.

El Govern espanyol ha aprovat el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

L'entrada en vigor d'aquest nou Estat d'Alarma ha permès a la Generalitat prendre noves mesures per contenir els contagis de la COVID-19, publicades al DECRET 127/2020, de 25 d'octubre, (DOGC núm. 8254) per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Aquestes mesures, que resumim a continuació, han entrat en vigor a partir de les 22h del 25 d'octubre de 2020.

Tot i això, la Conselleria d'Interior ha informat que la tasca que duran a terme els cossos de seguretat durant la primera nit serà exclusivament de caràcter informatiu. També ha recordat tot el conjunt de mesures de contenció dels contagis que continuen totalment vigents.

Afegir-vos que aquestes mesures contemplen un règim sancionador: segons la resolució correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes. L'incompliment de les mesures recollides en la Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Des d'ara i fins al 9 de novembre es prohibeixen a tot Catalunya els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 22h i les 6h del matí.

Els serveis, comerç minorista i restauració, els espais públics, activitats recreatives i esportives han de tancar i acabar a les 21h. En el cas de l'activitat de la prestació del serveis de restauració a domicili, els repartiments han d'acabar a les 22h.

Les activitats culturals poden acabar a les 22 h i les persones que hi assisteixin poden tornar entre les 22 i les 23h.

La limitació NO afecta als serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Excepcions en la mobilitat nocturna. Només es pot sortir entre les 22h i les 6h pels següents motius:

• Assistència sanitària urgent.
• Compra de productes farmacèutics i de primera necessitat.
• Anada i tornada al lloc de treball (cal certificat d'empresa).
• Retorn al domicili de centres educatius i d'activitats culturals i espectacles públics.
• Desplaçaments de professionals i voluntaris per a serveis essencials, sanitaris i socials.
• Cura inajornable de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
• Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
• Retorn al domicili habitual en cas de viatge.
• Cura d'animals de companyia (de 4h a 6h).
• Altres causes de força major.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

El desplaçament ha d'anar acompanyat del certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, empresa, etc.) que justifiqui el desplaçament.

Genera on-line el teu Certificat Autoresponsable de Desplaçament clicant aquí.