Actualitat

Noves restriccions entre el 7 i el 16 de gener

A partir de dijous 7 de gener i durant 10 dies s’aplicaran noves mesures per aturar el creixement dels contagis.

Tot just s’acaba de publicar al DOGC els principals canvis que, entre d’altres són:
 

Mobilitat

Es prorroga el confinament perimetral de Catalunya i el confinament nocturn amb les excepcions justificades. Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les excepcions justificades, així com la realització d’activitat física i d’activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
 

Horaris de tancament

Es prorroguen els horaris de tancament, en cap cas pugui superar la franja entre les 6h i les 21h, en general; la franja entre les 6h i les 22h, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 6h i les 23h per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 

Empreses de serveis i comerç minorista

La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 

Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:
 

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.

b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 

En queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 

Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.
 

Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials dedicats a venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 

També poden obrir al públic, excepte dissabtes i diumenges, aquells establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i disposin d’accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30% i aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 

Així mateix, poden obrir al públic els equipaments culturals i els equipaments esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials, amb subjecció a les condicions que per a l’exercici de l’activitat corresponent s’estableixen a l’apartat 12 d’aquesta Resolució.
 

Roman suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.
 

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
 

Activitats d’hostaleria i restauració

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
 

- El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

- En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 h a les 9:30 h i de les 13 h a les 15:30 h. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució.

- Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22 h.

- S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 

Aquesta Resolució entrarà en vigor el 7 de gener de 2021. La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 h del dia 18 de gener de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.