Actualitat

Foment ha presentat un informe que constata que Catalunya té un dels IRPF amb els tipus impositius més alts d’Espanya i fa un ús molt reduït de les desgravacions

Aquesta situació fa de Catalunya una de les CCAA amb els tipus d’IRPF més alts i no la fa atractiva ni competitiva fiscalment.

L’informe del Departament d’Economia de Foment del Treball -que compara la fiscalitat de les comunitats autònomes- assenyala que Catalunya presenta uns tipus mínims significativament més alts (el mínim se situa en 12%, dos punts i mig per sobre de la mitjana) i que en els màxims ocupa la quarta posició, al costat d’Astúries i Cantàbria (25,5%, mig punt per damunt).

Per contra, comunitats amb un PIB similar a Catalunya, com la de Madrid, presenten uns tipus impositius més baixos -el mínim (9%) i el màxim (21%). En general, el tipus mínim del conjunt de CCAA té una mitjana del 9,68% i la seva mitjana es troba en el 9,5%. Quant al màxim, la mitjana és del 24,5% i la seva mitjana, en el 25%.

En base al resultat de l'informe:

  • Seria molt positiu introduir deducció per família nombrosa (general o especial) i monoparental i per adopció internacional o per part o adopció múltiple.
  • Sorprèn la inexistència de deduccions autonòmiques per malaltia, dependències, minusvalidesa, tercera edat o per tema laboral.
  • Catalunya ha d’oferir deduccions que incentivin el creixement del parc d’habitatge de lloguer i de propietat.
  • Han de considerar-se deduccions per inversió en sectors estratègics.
  • En educació, la Generalitat de Catalunya hauria d’incrementar les deduccions fiscals, pràcticament inexistents.
  • Han d’implementar-se deduccions que facilitin una mobilitat més sostenible, com per l’adquisició de vehicles elèctrics i d’abonaments de transport públic.
  • Foment recomana deduccions per les subvencions o ajudes rebudes per pal·liar els efectes de la pandèmia.
  • Es proposen deduccions com les de la Comunitat Autònoma de Madrid de 1.000€ per als menors de 35 anys que causin alta per primera vegada en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors.

Trobareu l'informe complert al web de Foment del Treball, entitat de la que en formem part.

SERVEIS RELACIONATS: