Actualitat

RESUM | Acords de Govern d'interès per empreses i autònoms

El Govern aprova quatre decrets llei amb mesures urgents de caràcter tributari i social, i per l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la pandèmia.

El Govern aprova una deducció de l’IRPF per a les rendes més baixes

  • L’objectiu de la mesura és evitar que les persones que han estat afectades per un ERTO o s’hagin quedat a l’atur es vegin penalitzades a l’hora de tributar per aquest impost
  • S’ajorna fins a l’1 de juny del 2021 l’increment de tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal amb un doble objectiu: d’una banda, donar resposta a les dificultats econòmiques del sector del turisme a Catalunya com a conseqüència dels efectes econòmics de la pandèmia; i, de l’altra, protegir els treballadors amb major precarietat laboral que aquest any s’han hagut d’acollir a un ERTO, es troben a l’atur o que han encadenat diversos contractes per l’actual situació provocada per la Covid-19. En aquest sentit, l’Executiu ha acordat un nou ajornament de la posada en marxa de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i ha aprovat una deducció autonòmica en
l’IRPF per a les rendes laborals/salarials més baixes.
La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals. En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO Covid-19 o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur.
Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l’hora de fer la declaració de la renda corresponent a l’any 2020, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva.
En altres paraules, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català.
S’estima que aquesta mesura, que neix amb la voluntat de mantenir-se en el temps, podria beneficiar unes 250.000 persones a Catalunya i que la pèrdua d’ingressos per a la Generalitat serà d’uns 16,3 milions d’euros en el pressupost del 2022. El contribuent presentarà la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2020 durant els mesos de maig i juny del 2021 i l’Estat liquidarà el resultat d’aquest exercici a la Generalitat l’any 2022.


Impost sobre les estades en establiments turístics

Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’ajorna fins a l’1 de juny del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes i l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, que havia d’entrar en vigor el passat mes de juliol d’aquest any, però que el Parlament ja havia validat posposar fins a l’1 de gener del 2021. La situació sanitària fa difícil preveure que els establiments turístics funcionin amb normalitat el mes de gener, per la qual cosa el Govern ha decidit aprovar un nou ajornament dels esmentats increments. L’impacte en la recaptació d’aquesta mesura suposa una pèrdua addicional de 2,9 milions d’euros amb relació a la situació vigent. 

El Decret llei de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques s’estructura en dos capítols, un per cada mesura, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

El Govern aprova destinar 102,6 milions d’euros a mesures socials

  • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies proposa una pujada de tarifes per als sectors de la gent gran, la discapacitat i la infància, per valor de 35 milions d’euros
  • 20 milions d’euros més aniran destinats a uns nous ajuts de 2.000 euros per al col·lectiu dels treballadors autònoms
  • També es reforça el suport als professionals de les arts escèniques, música i audiovisuals, i als beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres

El Govern ha aprovat un paquet de mesures pressupostat en 102,6 milions d’euros que té com a finalitat reforçar el sistema de serveis socials i l’atenció a diversos col·lectius professionals especialment afectats per la crisi sanitària.

L’Executiu destina 35 milions d’euros a una pujada de tarifes per als sectors de la gent gran, la discapacitat i la infància, que es desglossa de la manera següent:

‐ 20 milions per a gent gran
‐ 7,5 milions per a discapacitat
‐ 7,5 milions per a infància

Es tracta del compliment del compromís polític assumit amb la tramitació de la llei de pressupostos del 2020 per a les places públiques del sistema de serveis socials i tindrà efectes retroactius des del gener.

El creixement de tarifes oscil·la entre l’1,2% i el 6,8% del preu actual i ha de revertir necessàriament –així consta en el Decret de Govern– en la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i en la qualitat assistencial als usuaris.
En el cas d’infància, a més de 7,5 milions d’euros per a tarifes, també es preveuen 3,5 milions d’euros per pagar sobre costos que han tingut les entitats d’infància per la covid19. Serà una compensació temporal i extraordinària per a les entitats d’infància en un sector que, tot i no haver rebut l’impacte de la pandèmia amb tanta força com altres col·lectius, ha fet i continua fent un sobreesforç per la gestió emocional i la qualitat de vida d’infants i adolescents acollits.
També es crea una ajuda extraordinària per a les famílies acollidores, (extensa o aliena,) de menors d’edat tutelats per la Generalitat. Es tracta d’un complement de 100 euros per acolliments realitzats entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020, independentment de la duració.
Pel que fa al treball autònom, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit destinar 20 milions d’euros addicionals a aquest col·lectiu. Fins a 10.000 autònoms podran beneficiar-se d’un ajut de 2.000 euros en un pagament únic per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica, sempre que estiguin donats d’alta del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o a mutualitats alternatives, ja desenvolupin la seva activitat com a persona física o amb una empresa amb personalitat jurídica i que compleixin els següents requisits econòmics: la base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, i el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.
El Govern també ha aprovat una nova línia d’ajuts a professionals i tècnics de les arts escèniques, visuals, música i audiovisual i altres activitats culturals suspeses per la crisi sanitària per valor de 3,6 milions d’euros. Es podran acollir a aquest ajut de 750 euros aquells qui hagin tingut ingressos fins a 18.555 euros entre gener i setembre.
També s’ha aprovat un reforç de 40,5 milions d’euros per fer front a l’augment de sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

El Govern també ha pres dues mesures més en relació amb l’atenció als col·lectius vulnerables:
a. La flexibilització dels mecanismes de bestreta i justificació dels àmbits dels centres especial de treball de persones amb discapacitat per agilitzar-ne el finançament.
b. La pròrroga de l’execució d’actuacions en matèria de reforç social i educatiu per a població en zones d’alta immigració i l’habilitació pel 2021 d’ajuts a contractació de les professionals de la llar.
c. La flexibilització en els períodes d’execució de determinats programes de violència masclista per ajustar-ne el seu desenvolupament a la realitat Covid-19.

El Govern destina més de 9 milions d’euros a una nova línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19

  • Es posarà en marxa un programa de préstecs dirigit a empreses catalanes que necessitin desenvolupar un pla de viabilitat

El Govern ha aprovat posar en marxa una nova línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19 amb un pressupost de més de 9 milions d’euros. El Departament d’Empresa i Coneixement, a través d’Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA), engega aquesta nova línia de préstecs participatius per a empreses catalanes que hagin de desenvolupar un pla de viabilitat.
En aquest sentit, la situació generada per la Covid-19 fa necessari recuperar el programa de préstecs per ajudar a superar la situació de manca de liquiditat necessària per a la supervivència empresarial, així com contribuir a fer més sòlida la posició financera per encaminar l’empresa a defensar la seva viabilitat en el mercat.
La Línia de reactivació industrial post-Covid-19 té les característiques següents:
- Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros.
- Amortització única del principal al venciment.
- Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
- Tipus d’interès fix: Euribor a un any més un diferencial màxim del 10%.
- Tipus d’interès variable: addicional fins a un màxim d’un 10% de l’EBITDA de la Societat (l’EBITDA és el resultat brut d’explotació de la Societat abans de deduir la càrrega financera, amortitzacions, depreciacions i l’impost de societats, i sense considerar els ingressos o despeses de caràcter extraordinari).
- Amb garanties personals i/o immobiliàries.
- Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.
Les variables específiques de cada préstec, import, termini, carència, tipus fix i tipus variable es determinaran en funció de les necessitats de l’empresa per tenir capacitat de continuïtat futura i ser econòmicament rendible, dins les característiques fixades prèviament.

El Govern aprova un primer paquet d’ajudes de 8,4 milions destinats al món cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19

  • S’obren dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària

El Govern de la Generalitat ha aprovat un primer paquet d’ajudes destinades al món cultural, amb un import total de 8,4 milions d’euros, que han d’aplicarse de forma urgent per evitar que el sistema cultural del nostre país entri en fallida i pugui continuar treballant per construir una societat sòlida i cohesionada tant socialment com territorial.
Aquest primer paquet de mesures conté dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Una línia de subvencions, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, té per objecte compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia. L’altra línia de subvencions, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, té per objecte compensar les pèrdues per la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada.
El Govern va declarar el 22 de setembre que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva. Una declaració que forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals del ciutadans i a les indústries i als sectors creatius. Així, ara, davant de les noves restriccions que s’albiren, cal prendre mesures urgents per tal de garantir la pervivència de la pròpia cultura i els dels seus agents.

3,7 milions d’euros per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la Covid-19

  • El Govern crea una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19, i hi destina 3,7 milions d’euros. Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels supòsits següents:

- Treballadors autònoms, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d'actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades:

1. Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d’arts escèniques o música en espais escènics o musicals, o bé a l’aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l’espectacle. S’exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.

2. Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
3. Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
4. Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
5. Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.
6. Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.

- Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals:

1. Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagar una entrada.
2. Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Requisits i condicions

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han d’acreditar de manera fefaent les activitats o espectacles culturals o els serveis per als quals havien estat contractades o als quals s’havien compromès. Les activitats que donen dret a la subvenció han d’haver estat cancel·lades per l’entitat o empresa organitzadora.
Aquestes subvencions son compatibles amb les línies de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l'Institut Català de les Empreses Culturals i amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments de la Generalitat o d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi l’import de les pèrdues d’ingressos objecte dels ajuts.

Quantia
L’import màxim de la subvenció és del 40% de l’import del caixet de cada espectacle o actuació. Si la remuneració es fixa en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 40% de l’import dels ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant d’acord amb el percentatge acordat amb l’entitat contractant. L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 14 euros per entrada.
En tots els casos de caixets o ingressos per taquilla, la subvenció mínima és de 500 euros, independentment del resultat de l’import de la subvenció d’acord
amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 euros per cada representació, funció o concert.
En el cas dels tècnics, el percentatge del 40% s’aplica sobre els honoraris pactats per a cada espectacle, concert o actuació.
Per a la resta de supòsits, un percentatge sobre l’import que el sol·licitant ha deixat d’ingressar per contractacions, per taquilla o per patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat, d’acord amb la taula següent:

Import de la pèrdua d’ingrés Subvenció
Fins a 3.000 euros 80% de la pèrdua d’ingrés
Més de 3.000 euros i fins a 10.000 euros 70% de la pèrdua d’ingrés
Més de 10.000 euros 7.000 euros o el 60% de la pèrdua d’ingrés fins a un màxim de 25.000 euros

Pèrdua d’ingressos subvencionable
Es considera pèrdua d’ingressos subvencionable l’import que es preveia ingressar per l’activitat cancel·lada, que consisteix en els supòsits següents:

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles.

b) Els honoraris acceptats per l’equipament d’arts visuals on s’havia de desenvolupar el projecte.
c) La facturació prevista per a les tasques contractades corresponent als mesos en què s’ha suspès el contracte.
d) Els honoraris acordats amb el titular del bé moble o de l’element arqueològic o artístics integrat en el patrimoni immoble per la seva restauració.
e) La facturació prevista per a les tasques contractades.
f) Els ingressos propis previstos, prenent com a referència la mateixa activitat de l’edició anterior.
El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de resoldre la convocatòria en el termini màxim de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’import de la subvenció s’abona en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.

4,7 milions d’euros per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

El Govern crea una segona línia de subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris, i hi destina 4,7 milions d’euros.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili social a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques següents:

En l'àmbit audiovisual

- Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d'una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una

contraprestació, sens perjudici que s'hi puguin programar altres continguts.
- Empreses distribuïdores independents. S'entén per distribuïdora audiovisual independent l'empresa distribuïdora que no és objecte d'influència dominant, directa o indirecta, ni per part d'empreses d'estats no membres de la Unió Europea ni associats a l'Espai Econòmic Europeu, ni d'empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions.

En l'àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre)

- Empreses distribuïdores d'espectacles d'arts escèniques.

- Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

En l'àmbit de la música

- Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.
- Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya. S'entén per programació estable aquelles programacions que incloguin com a mínim 25 concerts de pagament, per any, en els darrers 3 anys, sense incloure el 2020.

Requisits, condicions i incompatibilitats
Per poder optar a les subvencions s'ha de complir:
a) El període subvencionable es determina a la convocatòria corresponent.
b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600 euros.
d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l'exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2020.
Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries o temporals per a la mateixa finalitat de l'Institut Català de les Empreses Culturals o de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) convocades amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19.
Els ajuts que regulen aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a diferent finalitat de l'Institut Català de les Empreses Culturals o procedents d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat o d'altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que la suma dels imports concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Despeses subvencionables
Únicament es consideren despeses subvencionables les següents:
-Despeses del personal laboral de la persona sol·licitant.
-Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.
-Despeses d'estructura de l'establiment on es porta a terme l'activitat professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l'immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles).
En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l'establiment on es porta a terme l'activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període
subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.
-Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.
-Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de les activitats dels sol·licitants relatives al període subvencionable.
Totes les despeses que s'han exposat anteriorment són imputables en la part que no hagin estat subvencionades per l'Institut Català de les Empreses Culturals o per qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de la despesa imputable en la suma d'aquesta subvenció i les altres rebudes.

Quantia
L'import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un mínim de 600 euros i els màxims següents, d'acord amb la disponibilitat pressupostària:

Sol·licituds d’empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales d'exhibició cinematogràfica, de sales de teatre o carpes estables de circ i de sales amb programació estable de música en viu:

- Sales amb un aforament inferior o igual a 400 persones. Fins a 10.000 euros.
- Sales amb un aforament de 401 a 1.000 persones. Fins a 22.000 euros.
- Sales amb un aforament de 1.001 a 2.000 persones. Fins a 25.000 euros.
- Sales amb un aforament superior de 2.000 persones. Fins a 28.000 euros

Per a la resta de supòsits: fins a 12.000 euros.
Aquest Decret llei amb mesures de caràcter cultural és vital per preservar la cultura davant de les noves restriccions en matèria de salut pública, protegir els drets culturals dels ciutadans i l’essencialitat de la cultura.

Informació extreta del document d'Acords de Govern. 03.11.2020| comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat