Actualitat

Novetats 2022 per a autònoms i pimes

Us presentem les principals novetats d'aquest 2022 per a autònoms i pimes:

Seguretat social - Cotització:

Pujada de la quota dels autònoms. Tots aquells treballadors per compte propi que cotitzin per la base mínima l'any 2022 hauran de pagar 8 euros més al mes a la seva quota. Així doncs, la quota passarà de 286 euros mensuals del 2021 a 294 euros de quota d'autònoms al mes aquest 2022. Això és degut a l'increment en les contingències professionals, que passen de l'1,1% a l'1,3%, i pel cessament d'activitat, que pugen d'un 0,8% a un 0,9%. Mentre que les cotitzacions per contingències comunes (28,3%) i per formació professional (0,1%) es mantenen.La pujada de 2022 a les bases de cotització seran les següents:

 • Base mínima: es passa de 944,40 euros a 960,60 euros mensuals.
 • Base màxima: es passa de 4.070,10 euros a 4.139,40 euros mensuals.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

 • Limitació a 1.500 euros les deduccions de les aportacions individuals als plans de pensions: a partir de l'1 de gener de 2022 es redueix el límit aplicable relatiu a les aportacions a sistemes de previsió social en l'IRPF. D'aquesta manera, disminueix de 2.000 a 1.500 euros a l'any l'aportació màxima per aplicar deducció per aportacions a plans individuals de previsió social.
 • Règim d'Estimació Objectiva (Mòduls): l'any 2022 es prorroguen els límits de tributació per mòduls dels autònoms i es mantenen els seus nivells i condicions, com és el cas de la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls.
 • Ajudes públiques: d'acord amb els Pressupostos Generals de l'Estat, no s'inclouen en la base imposable de l'IRPF les ajudes públiques rebudes per a reparar danys de l'erupció volcànica de la Palma.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

Es prorroguen els límits establerts per al règim simplificat i el règim especial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Impost sobre la Renda de No Residents: 

A partir de l'1 de gener de 2022 als no residents amb establiment permanent se'ls hi aplica la tributació mínima de l'Impost sobre Societats.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

S'ha creat un grup nou que classificarà l'activitat dels periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.Limitació de pagaments en efectiu a 1.000 euros:Us recordem que des del passat 11 de juliol de 2021 va entrar en vigor la denominada "Llei antifrau", la qual rebaixa el límit legal per a efectuar pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 euros. Tanmateix, això afecta exclusivament a empresaris i professionals. A més, és important saber que aquest límit de pagament s'aplica a la transacció completa. Per tant, el que es tindrà en compte és que la suma d'aquestes transaccions no excedeixi aquests 1.000 euros de límit.

Reforma Laboral:

Pendent de la seva aprovació definitiva al Congrés, els punts més importants són els següents: 

 • Els contractes temporals: es limita la temporalitat a 6 mesos, ampliable a un any, la durada del contracte temporal per circumstàncies de la producció, i en 90 dies la durada dels contractes per augment de treball ocasional.
 • Els convenis: el conveni d'empresa preval sobre el sectorial, excepte en els salaris. Els sous no podran ser inferiors als fixats en el conveni del sector.
 • La formació: es limitarà el contracte de formació per a joves fins a 30 anys i es dividirà en: contracte de formació dual (que combina treball i formació), i el contracte per a la pràctica professional.
 • La ultraactivitat: es recupera la ultraactivitat, el que permetrà que el conveni col·lectiu s'allargui fins que sigui substituït per un de nou.
 • La subcontractació: s'ha acordat no restringir la subcontractació, però s'haurà de respectar el conveni de l'empresa que faci la subcontracta o de l'activitat que realitzi. L'objectiu és limitar els casos d'abús laboral.
 • Els ERTO: es crea un nou << mecanisme RED >>, una eina de flexibilitat interna (que haurà de ser activada pel Consell de Ministres) i que disposarà de dues modalitats: cíclica i sectorial.  

Inflació i pujada de l'IPC:

L'IPC interanual del 2021 a Catalunya ha estat del 6,1% i, a Espanya del 6,5%. Una xifra inusual provocada per la pujada de preus que ha generat la pandèmia i que pot repercutir en importants pujades en els costos dels autònoms i pimes. Aquest fet pot influenciar en la pujada de lloguer del local o oficina. També si es tenen persones contractades a nòmina.

Kit Digital:

El kit digital és un programa dirigit a la transformació digital d'autònoms i pimes mitjançant un sistema que permetrà finançar una sèrie de serveis i solucions tecnològiques. Aquest sistema va dirigit a empreses amb un baix nivell de digitalització perquè inverteixin en la seva millora a través de solucions disponibles en el mercat. Les ajudes d'aquesta primera fase seran de fins a 3.000 euros i permetran a les empreses invertir aquests diners en serveis com: presència en internet i gestió de xarxes socials, comerç electrònic, analítica de dades o ciberseguretat.
 Més informació

Nova Llei de Startups:

La Llei d' Startups aprovada pel govern a finals de 2021 assolirà el seu desenvolupament el 2022. Entre les novetats més destacables per a emprenedors destaquen:

 • Es manté la rebaixa de l'impost de societats del 25% al 15%, aplicable durant els primers anys de vida d'una startup.
 • S'introdueix l'exempció de cotitzar a la Seguretat Social.
 • S'eleva a 50.000 euros l'exempció en les "stock options" i el 50% (fins a un màxim de 100.000 euros) l'exempció per inversions realitzades en empreses de nova creació.
 • Simplificació de la tramitació burocràtica: eliminant l'obligació dels pagaments fraccionats en els Impostos de Societats i No Residents o alguns dels aranzels notarials necessaris per a la constitució.
 • Facilitats burocràtiques per afavorir la inversió estrangera: s'elimina l'obligació d'obtenir el Número d'Identificació de No Resident, amb el que poden operar amb un NIF. I s'incorpora un visat especial per a emprenedors i treballadors d'empreses estrangeres que desitgin instal·lar-se en el nostre país.
 • S'impulsa més entorns de prova (sandbox reguladors) per a permetre la incoporació de nous models de negoci.
 • Possibilitat de gaudir d'aquests incentius en 3 projectes siguin paral·lels o consecutius.
 • ENISA serà l'encarregada de determinar si una empresa és startup o no.

Nova Llei Concursal:

El projecte de llei de reforma concursal aprovada pel Govern recull algunes modificacions importants respecte a la llei vigent:

 • Mecanismes d'alerta primerenca de perill d'insolvència: introdueixen una sèrie d'indicadors d'avís perquè l'empresa conegui i valori els seus riscos.
 • Exoneració del passiu insatisfet als deutors i als consumidors: es podrà optar per una exoneració immediata prèvia a la liquidació o per un pla de pagaments o exoneració provisional. En aquesta exoneració no entren els crèdits públics o deutes amb Hisenda i la Seguretat Social, excepte quantitats molt petites.

Inspecció de Treball: sancions automatitzades:  

La inspecció de Treball i de la Seguretat Social es digitalitza i modernitza, emetent sancions sobre base de dades que tenen en els seus sistemes informàtics, sense necessitat que existeixi una visita prèvia o de la inspecció a l'empresa.  Gràcies a nous desenvolupaments d'intel·ligència artificial i big data, es podran detectar nombroses irregularitats que automàticament generaran la sanció. Sobretot, errates o retards en cotitzacions o altes i baixes de treballadors. Així com, la durada màxima de contractes temporals i l'encadenament de contractes.Tot això obligarà a les pimes i autònoms que tinguin el personal contractat en nòmina i s'assegurin que tots els tràmits laborals es realitzin de manera efectiva, aprofitant la tecnologia disponible.

Calendari laboral 2022

Us facilitem aquest recurs que podràs descarregar al nostre web.