La Cecot ha sol·licitat al Govern i a la Generalitat que reconeguin i habilitin les reunions telemàtiques de les societats civils i mercantils sense haver d’esmenar estatuts

Rius: “el que demanem des de la Cecot és aplicar una mesura sense cost per a l’administració i que generarà un estalvi de temps i de diners a les entitats i associacions. Es tracta de reconèixer les reunions telemàtiques i els acords que es prenguin en elles sense haver d’explicitar-ho als estatuts de totes i cadascuna de les organitzacions”.
  •  Durant l’estat d’alarma i l’emergència per Covid19 el Govern va habilitar la possibilitat de celebrar a distància, per mitjans telefònics i telemàtics, les reunions d’òrgans d’administració i govern i de les juntes y assemblees de societats mercantils i entitats de dret privat, malgrat els Estatuts de les diferents entitats no ho contemplessin explícitament.   
  • Hem començat el 2022 i aquesta mesura temporal ha deixat de tenir efecte, tret en el cas de les associacions inscrites al Departament de Justícia, com és el cas de les entitats esportives de Catalunya que han aconseguit mantenir la cobertura gràcies a un Decret Llei de la Generalitat.

A partir d’aquest mes de gener, totes les societats civils i mercantils, incloses les cooperatives, així com les associacions i les fundacions, hauran de tornar a organitzar i convocar les juntes i assemblees de manera presencial per tal de donar validesa jurídica als acords que s’hi prenguin. “Malgrat el passat cap de setmana s’hagin eliminat les restriccions a grups de deu persones, el context sanitari obliga a la prudència”, exposa Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot, “poder mantenir reunions i assemblees telemàtiques tant per facilitar l’accés a les persones confinades com per aquelles que ho fan per prevenció és una demanda lògica. Però també ho és el fet d’integrar aquesta tecnologia a les dinàmiques habituals de gestió associativa per ajudar a la participació dels seus membres en general. Hauria de formar part de la normalitat”.

L’impacte de la pandèmia a les empreses i a la resta d’entitats jurídiques de dret privat no s’ha acotat només a la seva activitat mercantil sinó que també ha afectat la seva gestió jurídic-societària. Durant l’estat d’alarma i l’emergència per Covid19 el Govern va habilitar la possibilitat de celebrar a distància, per mitjans telefònics i telemàtics, les reunions d’òrgans d’administració i govern i de les juntes i assemblees de societats mercantils i entitats de dret privat, malgrat els Estatuts de les diferents entitats no ho contemplessin explícitament. Així doncs, tant les societats civils i mercantils, incloses les cooperatives, com les associacions i les fundacions van poder celebrar reunions i assemblees a distància durant els 2020 i 2021 sota el paraigua de la seguretat jurídica que van proporcionar el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 i posteriorment la concreció de la normativa en el Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març.

Tanmateix, aquesta seguretat jurídica temporal que disposaven les entitats per fer reunions a distància ja no s’ha prorrogat i el 2022 les entitats que no explicitin la possibilitat de realitzar reunions a distància en els seus estatuts i els reglaments derivats, hauran de tornar a fer les reunions en format presencial. “Des de la Cecot hem proposat al Govern d’Espanya la possibilitat d’establir, via Reial Decret-Llei, que a partir d’ara les reunions puguin ser telemàtiques sense la necessitat d’haver d’esmenar estatuts que implica una despesa addicional de temps i diners, que no aporten valor”, reitera Rius, “implica gastar uns diners per uns tràmits que es poden obviar”. “Perquè totes les societats civils i mercantils, associacions i fundacions de dret privat puguin esmenar els estatuts han de convocar una reunió de junta o una assemblea presencial i aprovar-ho. Tenint en compte la situació sanitària que estem tenint el mes de gener i el nivell de confinaments que encara tenim, és força inviable convocar aquest tipus de reunions i garantir l’assistència majoritària”, exposa l’assessor fiscal de la Cecot.

A Catalunya, les entitats i associacions inscrites al Departament de Justícia, com ara les entitats esportives, sí poden aplicar les reunions telemàtiques gràcies a l’aprovació del Decret-Llei 4/2021 de 19 de gener que van modificar determinats aspectes del règim jurídic d’aquestes. Una normativa vigent i actualment vàlida. Tanmateix no aplica actualment a les entitats inscrites al Departament de Treball, per la qual cosa “també hem donat a conèixer aquesta situació al Conseller d’Empresa i Treball i sol·licitat que pugui elaborar una disposició o ampliar els supòsits del DLl 4/2021 a les associacions inscrites a Treball”.