Actualidad

Nou règim de cotització d'autònoms

Us informem que s'ha assolit un preacord entre el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i les principals organitzacions d'autònoms d'àmbit estatal per l'avantprojecte del Reial Decret-Llei sobre la reforma del sistema de cotitzacions que permetrà que les persones treballadores autònomes cotitzin pels seus ingressos reals i accedeixin en el futur a pensions més altes.

Tanmateix, s'ha de tenir present que l'acord és tot just un esborrany. Però des de l'Organització d'Autònoms de Catalunya, més enllà del redactat final del RDL s'estarà molt amatent al redactat final dels reglaments i les ordres ministerials posteriors que s'han d'implementar i dur a la pràctica l'esperit de l'acord.

Des de l'Autcat lamentem que es vulgui transmetre la idea de que una baixa cotització per part dels autònoms sigui la causant de tensionar el sistema perquè una baixa cotització a qui perjudica realment és als mateixos autònoms. Considerem que si el sistema està en risc és perquè s'estan carregant a la caixa de la seguretat social partides que pertocaria cobrir amb els Pressupostos Generals de l'Estat i no amb la SS. Per exemple, els mínims vitals.

D'atra banda, considerem que la proposta de cotització en funció dels ingressos reals és la via idònia i una demanda històrica dels autònoms per equiparar no només les quotes sinó també les prestacions. Ara bé, no n'hi ha prou d'establir les cotitzacions dels autònoms en base a les necessitats de la Seguretat Social, cal plantejar-les tenint en compte les necessitats dels autònoms i d'una perspectiva íntegra, també tenint en compte aspectes fiscals. També seria de justícia que s'equipari l'aportació de recursos entre treballadors per compte aliè i treballadors autònoms perquè d'aquesta manera es pugui treballar de manera clara per eliminar el frau a través dels falsos autònoms i també l'economia submergida que actualment representa un 22% del nostre PIB.

En resum, la solució a tots aquests greuges comparatius passa per eliminar el règim d'autònoms i equiparar-lo al règim general, amb els mateixos drets i obligacions. Establint un mecanisme on es pagui pel que es guanya, on es permeti altes i baixes en funció dels dies realment treballats i on l'autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliena. Considerem que tècnicament seria possible però encara no se'n parla. De fet ja s'han integrat altres règims com el de les treballadores de la llar, així que seria el moment d'incloure-ho en el diàleg social i tractar-ho dins del mateix paquet de mesures. L'organització afirma que un sistema més equitatiu d'equiparació permetria abaratir els costos de cotització general.

L'Autcat aposta i vetlla per:

  • Establir el percentatge de cotització i aplicar-ho sobre els rendiments nets, evitant les constants disfuncions que es generen en funció d'on s'està situat en el sistema de trams.
  • Compassar les bases màximes amb pensions màximes. No es pot establir una base màxima de cotització molt dispar en relació al que serà després la base màxima de càlcul de la pensió.
  • Definir i acordar quina serà exactament la base. A vegades es parla d'ingressos i altres vegades es parla de rendiments. Des de l'Autcat s'aposta per establir com a base els rendiments, però ha de quedar molt clar a les instruccions i normatives i de manera explícita.
  • Analitzar la situació de les jubilacions anticipades en base al període que porta cotitzat una persona i no tant per l'edat de qui es jubila.