Actualidad

Normativa europea sobre aparatologia

Us informem que el Parlament Europeu ha publicat una Normativa sobre l'ús d'aparatologia en l'àmbit de l'estètica. Tot i que encara no s'ha fet una transposició a nivell estatal, aquesta normativa determina que els aparells d'ús per tractaments estètics han passat a considerar-se productes sanitaris on només en podran fer ús professionals acreditades.

De manera que els posseïdors del títol oficial del cicle formatiu de grau superior d'Estètica Integral i Benestar de la família d'imatge personal, tindran aquestes competències acreditades.

A qui afectarà aquest nou reglament?

Principalment, afectarà els distribuïdors d'equips electroestètics i a les persones usuàries usuaris professionals que en fan ús.

Què regula aquesta nova normativa?

El reglament estableix normes relatives a la introducció en el mercat, la comercialització o la posada en servei de productes sanitaris per a ús humà i accessoris dels productes esmentats a la Unió Europea. Això afecta molts productes, però converteix en producte sanitari gran part de l'aparatologia electroestètica, la qual afecta la comercialització i a la formació dels professionals que treballen amb aquests equips.

A quina aparatologia electroestètica afecta?

Afecta els equips destinats a utilitzar-se per a reduir, retirar o destruir teixit adipós. Fa referència a equips com:

 • Cavitació.
 • Ultrasons focalitzats (HIFU).
 • Ones de xoc.
 • Radiofreqüència.
 • Altres.

Per altra banda, afecta equips que emeten radiació electromagnètica d'alta densitat destinats a l'ús en el cos humà:

 • Làsers.
 • Equips de llum polsada intensa per a rejovenir la pell, eliminació de tatuatges,
 • Depilació o altres tractaments dèrmics.
 • Altres.

Quins requisits han de complir qui comercialitza amb els equips?

 • Els equips han de disposar del marcat CE de producte sanitari emès per un organisme certificat. És un CE 1936 específic, que té uns requisits molt exhaustius i aquest ha d'aparèixer en l'etiquetatge de l'equip. Per això existeix una norma europea: ISO 13485.
 • Disposar de llicència de comercialització de producte sanitari. Han d'obtenir per l'Agència Espanyola de Medicament i Producte Sanitari la llicència específica per a comercialitzar aquest tipus de productes sanitaris, que es farà efectiva obtenint un núm. de registre.
 • Les empreses o autònoms que posen en el mercat el producte han de garantir que l'usuari (comprador) disposi de la qualificació professional reglada específica per a poder utilitzar l'equip amb seguretat i efectivitat.

S'ha de tenir en compte que si la formació d'aparatologia es realitza mitjançant el fabricant, distribuïdor, acadèmia o formador autònom, es tractarà d'una formació no reglada i no tindrà validesa legal.

Existeixen altres normes que regulin el sector?

Tot i no disposar d'una legislació autonòmica específica, és també obligatori el compliment de disposar de qualificacions professionals per exercir l'estètica. El Tractat de Lisboa i la Llei 13 Directiva/2005/36/CE unifica els criteris d'educació, amb l'objectiu de garantir la defensa del consumidor i de poder accedir a una mobilitat laboral en qualsevol país de la Unió Europea. Per tant, qualsevol persona que es vulgui realitzar un tractament, té dret a ser tractat per un professional que disposi de la mateixa formació reglada, garantint tant la professionalitat com la qualitat i la seguretat del servei.

Quines són les reponsabilitats de qui exerceix els tractaments sense qualificació professional?

El/la professional podria ser imputada amb responsabilitat civil, administrativa i penal.

El consumidor i el professional estarien protegits amb una assegurança?

Tot i que el centre o el/la professional tingui una assegurança amb responsabilitat civil, l'asseguradora està en el seu dret de no fer-se càrrec del sinistre. La realització d'una activitat sense la corresponent titulació acadèmica o qualificació professional específica és un motiu d'exclusió tipificat. 

Com acreditar la meva experiència per poder fer ús de l'aparatologia electroestàtica?

A través de l'acreditació oficial de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant la demostració d'allò que el/la professional és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment.

Des de GPIC, a través dels orientadors professionals de la Cecot, us oferim un acompanyament en el procés d'orientació i informació de l'acreditació oficial d'experiència.

L'esteticista ha de participar en un seguit d'entrevistes que preferenment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals que constitueixen part d'un certificat o títol professional.

Si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d'un Certificat Professional o bé el Títol de Formació Professional.

L'obtenció d'un certificat d'acreditació facilita el desenvolupament professional i personal millorant el currículum i les possibilitats de trobar feina. A més, quan s'acaba el procediment, la persona usuària rep una orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir.

 

Vols més informació? Contacta'ns.