Actualitat

Supressió temporal de l'IVA en productes de primera necessitat

Us informem que el 27 de desembre es van aprovar les noves mesures per a fer front a l'impacte de la guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma, entre altres, s'aplica l'eliminació temporal de l'IVA en els aliments de primera necessitat i la baixada al 5% diIVA en olis i pastes. Les mesures entraran en vigor l'1 de gener i tindran vigència fins al 30de juny d'enguany: - Eliminació de l'IVA de les entregues, de les importacions i adquisicions intracomunitàries de:

 • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú.
 • Les farines panificables
 • La llet de qualsevol tipus d'espècie animal, ja sigui natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esteritzada, UHT, evaporada o en pols.
 • Els formatges
 • Els ous
 • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubèrculs i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari  i les disposicions dictades pel seu desenvolupament

En referència al concepte de "pa comú" cal tenir en compte la seva definició de la Norma de Qualitat del pa (Reial Decret 308/2019, 26 d'abril): és el producte resultant de la cocció d’una massa obtinguda per la mescla de farina i aigua, amb addició de sal o sense, fermentada amb l’ajuda de llevat de panificació o massa mare de consum habitual les vint-i-quatre hores següents a la seva cocció, elaborat amb farina o farina integral de cereals. Pot incorporar en la seva composició segó de cereals. Les demominacions del pa comú poden ser: 

 • Pa bregat, de molla dura, espanyol o candial.
 • Pa de flama o de molla tova.  Les varietats tradicionals elaborades a partir d’aquest tipus de massa poden utilitzar les diferents denominacions com ara baguet, xapata i pagès, entre d’altres.
 • Pa integral: pa elaborat amb farina integral o de gra sencer, d’acord amb el que estableix la legislació vigent. Com a Pa integral es considera:
  1. Es denominen «pa 100 % integral» o «pa integral» els pans elaborats amb farina exclusivament integral. 
  2. Els pans en què la farina utilitzada en l’elaboració no sigui integral exclusivament.
  3. En l’elaboració del pa integral també es poden utilitzar sèmoles integrals, granyons procedents de grans sencers o grans sencers.
  4. La massa mare utilitzada per a l’elaboració de «pa 100 % integral» ha de procedir de farina integral. La massa mare utilitzada per a l’elaboració de la resta del pa integral pot procedir de farina no integral, la qual s’ha de tenir en compte en el càlcul per establir el percentatge de farina integral utilitzada.
  5. El terme «integral» es pot substituir pel «de gra sencer».
 • Pa elaborat amb farina d’un altre cereal: és el pa elaborat, exclusivament, amb farina d’un cereal diferent del blat. 
 • Pa elaborat amb dues o més farines de cereals: és el pa elaborat amb dues o més farines de cereals, entre les quals hi pot haver el blat.

 Tots els pans que tinguin la consideració de pa comú segons aquestes definicions es repercutirà un IVA del 0%. Pel que fa als pans especials es seguirà repercutint un IVA del 10%Es considera pans especials el pa no inclòs en la definició de pa comú, que per la seva elaboració s’hi hagi incorporat una farina tractada, definida en la legislació vigent o que s’hi hagi incorporat qualsevol ingredient d’acord amb l’article 11.3 o que per la seva elaboració s’hagi incorporat en l’elaboració un procediment tecnològic especial, diferent dels utilitzats habitualment per a l’elaboració del pa comú, com és la ratllada, la cocció en motlle, amb formes especials o amb un escaldament parcial de les farines, entre d’altres. El pa especial pot rebre les següents denominacions, que s'inclouen a títol enunciatiu i no limitador: 

 1. Pa elaborat amb farina de cereals i altres farines al qual s’han afegit llavors comestibles de diferents espècies de plantes que no pertanyen a la família de les gramínies ni lleguminoses ni són llavors oleaginoses, com ara l’amarant, la quinoa, el fajol o el blat negre, entre d’altres.
 2. Pa multicereal: és el pa elaborat amb tres o més farines diferents, de les quals almenys dues procedeixen de cereals. Cadascuna de les tres farines majoritàries ha d’estar en una proporció mínima del deu per cent i les farines procedents de cereals no poden suposar menys del trenta per cent, sobre la mescla total de farines.  Els grans també es poden utilitzar en forma de sèmola, granyons o grans sencers, i han de computar en els percentatges esmentats. 
 3. Pa de Viena, pa de neu o pa «bombón»: pa elaborat a base de massa tova de farina de blat, entre els ingredients del qual poden entrar, a més dels bàsics, un o diversos dels següents: sucres, llet, greixos o olis.
 4. Pa torrat: pa que després de la seva cocció es talla en llesques, es torra i s’envasa.
 5. Biscota: pa que després de la seva cocció en motlles amb tapa, es talla a llesques, es torra i s’envasa.
 6. Bastons, «regañás» o «picos»: són peces de molla seca, trencadissa i cruixent i de secció estreta. S’elaboren a partir d’una massa de pa que conté greixos o olis, es talla habitualment després del laminatge, es fermenta i es forneja.  Poden adoptar diferents formats i varietats, amb diverses denominacions, consagrades per la tradició.
 7. Pa de motlle
 8. Pa ratllat
 9. Altres pans especials: també són pans especials pa de pessic, pa dolç, pa de fruites, bastonets, bastons, pa àzim, pa de pita, tortilla de... i altres.

- Baixada del tipus d'IVA al 5% en olis d'oliva, de llavors i de les pastes alimentàries 

El text de la norma fa menció expressa a la prohibició que l’import de la reducció de l’IVA es pugui dedicar, totalment o parcialment, a incrementar el marge de benefici empresarial.