Actualitat

Autorització per a la instal·lació de parades per la diada de Rams

Us informem que amb motiu de la celebració del Diumenge de Rams, es podrà sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de parades no permanents a la via pública destinades, exclusivament, a la venda de palmes i palmons i rams de llorer.

 

Lloc d'ubicació i període de venda:

 • Tram central de la Rambla d'Ègara entre els carrers Grànius i Doctor Ullés. S'ofertarà la instal·lació d'un màxim de 7 parades en total en aquest espai.
 • El període de venda de palmes, palmons i rams de llorer per Rams serà del 4 al 9 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

Termini de presentació:

Les sol·licituds d'autorització de venda de palmes, palmons i rams de llorer per Rams es poden presentar del 4 al 25 de març de 2022, ambdós inclosos.

Preu: 

Consulta al següent enllaç la taxa per a l'aprofitament de sòl, vol i subsòl de la via pública.

Documentació que cal presentar:

 • Imprès Model 036/037 d'Hisenda (original)
 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries (original)

Condicions de la parada:

 • La mida màxima per parada serà de 3 metres lineals i en cap cas es podrà sobrepassar.
 • La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada a l'autorització i no s'impedirà l'accés per part dels vianants al mobiliari urbà o a d'altres serveis públics.
 • La persona titular serà la responsable que el sistema estructural de la parada tingui la consistència suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
 • S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
 • Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a l'autorització.
 • L'Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà el nom de la festivitat, el número de l'autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular, i el període autoritzat. Aquest distintiu haurà de ser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.

 Condicions de l'autorització i altres

 • L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
 • L'horari d'ocupació i venda serà entre les 9:00h i les 21:00h dels dies que s'hagi autoritzat.
 • Haver obtingut l'autorització en anys anteriors, no garantitza ni dóna dret a la instal·lació d'una parada en el mateix espai ni en cap altre.
 • Només s'autoritzarà una parada per sol·licitant.
 • No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització.
 • El/la titular del permís podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 • Els/les titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i accidents de tot tipus. En especial resten obligats a preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevol eventualitat.
 • L'Ajuntament de Terrassa podrà limitar el nombre de parades a instal·lar en funció de l'espai disponible i dels canvis en les mesures de contenció derivades de la normativa de salut per fer front a la COVID-19.
 • En cas que hi hagi un nombre elevat de peticions que compleixin els requisits i criteris, es procedirà a la realització d'un sorteig de conformitat amb la normativa aplicable.
 • Aquesta activitat estarà subjecta al pagament de la taxa corresponent recollida a l'Ordenança Fiscal 3.11.
 • NO es podrà fer el pagament de la taxa sense la prèvia llicència per a la instal·lació de la parada de venda per part del servei responsable.
 • En cas de desistiment o renúncia per part de la persona interessada, una vegada autoritzada la petició, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes (Ordenança Fiscal 3.11).

Com pots fer el tràmit:

S'ha de fer de forma telemàtica al següent enllaç.