Actualitat

Autorització d'instal·lació de parades per a la diada de Sant Jordi

Autorització d'instal·lació de parades per a la diada de Sant Jordi

Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, ja es pot sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de parades no permanents a la via pública destinades, exclusivament, a la venda de roses i llibres per a activitats econòmiques del sector professional del llibre i de la rosa, entitats sense ànim de lucre, centres escolars i partits polítics.

Qui pot sol·licitar-ho, espais ofertat i mides de les parades de venda 

Activitats econòmiques del sector professional del llibre i de la rosa:

 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixen una activitat econòmica del sector professional del llibre i/o de la rosa a la ciutat de Terrassa.
 • Les editorials o empreses que tinguin llicència d'activitats per a la venda al major de llibres.
 • Comerços que estiguin donats d'alta a l'epígraf números 659.4 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Punts de venda

 • Un davant del seu establiment.
 • Un altra en una ubicació diferent.

La mida de la parada serà de 3 metres lineals fins a 9 metres allà on ho permetin les Bases Reguladores.

Dies de venda

Entre els dies 21 i 23 d'abril (un, dos o els tres dies)

Termini de presentació:

Les sol·licituds d'autorització per a la venda de roses i llibres per a la Diada de Sant Jordi es poden presentar del 20 de març al 31 de març de 2023, ambdós inclosos.

Preu: 

Consulta la taxa per a l'aprofitament de sòl, vol i subsòl de la via pública.

Condicions de la parada:

 • La mida per parada serà de màxim 3 metres lineals a totes les ubicacions. No obstant això, allà on ho permetin les Bases Reguladores serà de fins a màxim 9 metres lineals. En cap cas es podrà sobrepassar les mides establertes en l'autorització. 
 • La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada a la llicència i no s'impedirà l'accés per part dels vianants al mobiliari urbà o a d'altres serveis públics.
 • La persona titular serà la responsable que el sistema estructural de la parada tingui la consistència suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
 • S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja i salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
 • Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a la llicència. 
 • No està permesa la instal·lació de generadors elèctrics sense que compleixin els requisits tècnics i s'obtingui específicament l'autorització.

Condicions de l'autorització i altres

 • L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
 • L'horari d'ocupació per la realització del muntatge serà entre les 7:00 i les 9:00 hores, i el desmuntatge es realitzarà el mateix dia de 21 a les 23 hores. L'horari de venda serà de 9:00 a 21:00h. 
 • No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització. 
 • El /la titular de l'autorització podrà vendre únicament els productes autoritzats. 
 • S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit. 

Aplicació de les taxes

Aquesta activitat pot estar subjecte al pagament de la taxa recollida a l'Ordenança Fiscal 3.11 reguladora de la taxa d'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la Via Pública.

 • Les autoritzacions per a l'exercici d'activitats comercials, per venda o no sedentària per festivitats tradicionals, per metre lineal o fracció i dia, hauran de fer efectiva una taxa de 6,58 euros.
 • Estaran exempts del pagament de la taxa les entitats sense ànim de lucre, sempre que l'activitat desenvolupada no produeixi directament cap tipus de rendes o, si en produeix, que aquestes siguin en benefici o per complir amb la finalitat de la pròpia entitat i que no s'obtinguin per tercers amb ànim lucratiu.

Imprès

Per a poder continuar amb la sol·licitud per a la instal·lació d'una parada de Sant Jordi, és necessari que complementeu el model únic de declaració responsable a la via pública, i l'adjunteu a la instància.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil. Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

Com pots fer el tràmit:

El tràmit s'ha de fer de forma telemàtica al següent enllaç.