Actualitat

Autorització d'instal·lació de parades per a la diada de Sant Jordi

Autorització d'instal·lació de parades per a la diada de Sant Jordi

Us informem que amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, es podrà sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de parades no permanents a la via pública destinades, exclusivament, a la venda de roses i llibres per a comerciants minoristes de llibres i flors, associacions , entitats i centres educatius. 

Dates i espais relacionats a sol·licitar:    

- Professionals amb local a Terrassa:

 1. Les floristeries (professionals amb local a Terrassa) podran sol·licitar efectuar la venda amb una única parada davant de la façana del seu establiment dels dies 20 al 23 d'abril de 2022 (un, dos, tres o els quatre dies).
 2. Per al dia 22 d'abril es podrà sol·licitar la instal·lació d'una parada a la Plaça Vella.
 3. Per al dia 23 d'abril es podran sol·licitar parades o punts de venda a la Plaça Vella i/o a d'altres espais de la ciutat.

* Els paradistes que s'instal·lin a la Plaça Vella el dia 22 d'abril podran disposar del mateix espai pel dia 23 si així ho sol·liciten. 

Termini de presentació: Les sol·licituds d'autorització per a la venda de roses i llibres per a la Diada de Sant Jordi es poden presentar del 4 de març a l'1 d'abril de 2022, ambdós inclosos. 

PreuConsulta al següent enllaç la taxa per a l'aprofitament de sòl, vol i subsòl de la via pública. 

Condicions de la parada:

 • La mida mínima per parada serà de 3 metres lineals i com a màxim 9 metres lineals allà on l'espai ho permeti. En cap cas es podrà sobrepassar les mides establertes en l'autorització.
 • La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada a la llicència i no s'impedirà l'accés per part dels vianants al mobiliari urbà o a d'altres serveis públics.
 • La persona titular serà la responsable que el sistema estructural de la parada tingui la consistència suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
 • S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja i salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
 • Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a la llicència.
 • No està permesa la instal·lació de generadors elèctrics sense que compleixin els requisits tècnics i s'obtingui específicament l'autorització.

Condicions de l'autorització i altres

 • L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
 • L'horari d'ocupació per la realització del muntatge i desmuntatge serà de 7:30 a 21:30h, i l'horari de venda serà de 9:00 a 21:00h.
 • Haver obtingut l'autorització en anys anteriors, no garantitza ni dóna dret a la instal·lació d'una parada en el mateix espai.
 • No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització.
 • El /la titular de l'autorització podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 • S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
 • L'Ajuntament de Terrassa podrà limitar el nombre de parades a instal·lar en funció de l'espai disponible i dels canvis en les mesures de contenció de la COVID-19.
 • Aquesta activitat estarà subjecta al pagament de la taxa recollida a l'Ordenança Fiscal 3.11.
 • NO es podrà fer el pagament de la taxa sense la prèvia autorització per a la instal·lació de la parada de venda per part del servei responsable.
 • En cas de desistiment per part de la persona interessada i segons l'Ordenança Fiscal 3.11, una vegada autoritzada i notificada l'activitat, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes.
 • Els/les titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i accidents de tot tipus. En especial resten obligats a preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevol eventualitat.

Informació addicional

 • No es garanteix la ubicació a l'emplaçament sol·licitat.
 • No es garanteix la concessió dels metres sol·licitats.
 • En el cas de llibreries i floristeries, que durant els dies 20 al 23 d'abril podran sol·licitar una única parada davant del seu establiment, el número de metres restarà condicionat a les dimensions de la façana de l'establiment i a la idoneïtat de la instal·lació.

Com pots fer el tràmit:

S'ha de fer de forma telemàtica al següent enllaç.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de  l'idCAT mòbil. Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.