Notes de Premsa

L’Autcat considera que la proposta de cotitzacions del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social perjudicaria els autònoms amb rendes més baixes

L’Organització d’Autònoms de Catalunya considera que l’esborrany sobre cotitzacions per trams que proposa el Ministeri perjudicaria als autònoms en les franges baixes dels trams i per les rendes més baixes. La realitat ens mostra cada dia que l’establiment de trams genera disfuncions de manera sistemàtica.
  • Rius: “des de l’Autcat sempre hem defensat la cotització en funció dels ingressos reals, sempre que s'integri en el Règim General.  No pot tractar-se com una mesura aïllada sinó que cal una integració del Règim dels Autònoms al General per acabar amb l’actual marc dual. Això permetria equiparar prestacions i reduiria la situació dels col·loquialment coneguts falsos autònoms”. 
  • L’esborrany presentat pel Ministeri aquesta setmana, d’entrada no recull aquests punts que Autcat creu factibles tècnicament i que aconseguirien abaratir els costos de cotització general.

Ahir es va donar a conèixer als mitjans de comunicació que el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions està treballant en la reforma de la Seguretat Social i que ha fet arribar als agents socials un esborrany on el Govern proposa una quota d’autònoms d’entre 90 i 1.220 euros mensuals en un període transitori de nou anys a partir del 2023.

Davant d’aquest anunci i a l’espera de poder analitzar el contingut de l’esborrany i fer les esmenes pertinents abans d’una aprovació definitiva, la Junta de l’Autcat es reitera en què la proposta de cotització en funció dels ingressos reals és la via idònia i una demanda històrica dels autònoms per equiparar no només les quotes sinó també les prestacions. Ara bé, “cal una revisió a fons de la situació actual dels autònoms en relació a la Seguretat Social i ens manca conèixer la proposta per a les pensions. És de justícia que s’equipari l’aportació de recursos entre treballadors per compte aliè i treballadors autònoms perquè d’aquesta manera es pugui treballar de manera clara per eliminar el frau a través dels falsos autònoms i també de l’economia submergida que actualment representa un 22% del nostre PIB”, explica Enric Rius, president de l’Autcat.

Per a l’Autcat, la solució a tots aquests greuges comparatius seria la d’eliminar el règim d’autònoms, equiparant-lo al règim general, amb els mateixos drets i obligacions. Establint un mecanisme on es pagui pel que es guanya, on es permeti altes i baixes en funció dels dies realment treballats i on l’autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliena. “Tècnicament és possible però encara no se’n parla. De fet ja s’han integrat altres règims com el de les treballadores de la llar, així que seria el moment d’incloure-ho en el diàleg social i tractar-ho dins del mateix paquet de mesures”. L’organització afirma que un sistema més equitatiu d’equiparació permetria abaratir els costos de cotització general.

Valoració de la proposta de reforma de cotitzacions del Govern

“Ara bé, centrant-nos més en la reforma de quotes d’autònoms que entraria en vigor el 2023 en període transitori, al nostre entendre la cotització que es fa per trams és molt perjudicial per a les franges baixes dels trams i en les rendes més baixes, donat que percentualment és molt més costós”, apunta Rius i segueix, “realment té sentit que una persona treballadora autònoma que ingressi fins a 3.000 euros/any nets, hagi de pagar quota d'autònoms?”. Suposem que un autònom guanyi 3.000 euros nets a l’any, amb la proposta del Ministeri haurà de pagar 200 euros al mes de cotització durant el primer any. Les quotes que hauria de pagar a la Seguretat Social sumarien prop de dos mil quatre-cents euros és a dir, que li quedarien uns 56€ al mes. A partir del 2031 ja podria disposar d’uns 160€. No té cap sentit, és excessiu”.

L’Autcat aposta per: 

  • Establir el percentatge de cotització i aplicar-ho sobre els rendiments nets, evitant les constants disfuncions que es generen en funció d’on s’està situat en el sistema de trams.
  • Compassar les bases màximes amb pensions màximes. “No es pot establir una base màxima de cotització molt dispar en relació al que serà després la base màxima de càlcul de la pensió”.
  • Definir i acordar quina serà exactament la base. A vegades es parla d’ingressos i altres vegades es parla de rendiments. Des de l’Autcat s’aposta per establir com a base els rendiments, però ha de quedar molt clar a les instruccions i normatives i de manera explícita.
  • Analitzar la situació de les jubilacions anticipades en base al període que porta cotitzat una persona i no tant per l’edat de qui es jubila.