La Cecot reclama al Govern una reforma consensuada de les polítiques d’habitatge a Catalunya en comptes d’impulsar una regulació de preus de lloguer

Abad: “Regular els preus dels lloguers, i fer-ho mitjançant una proposta de llei de lectura única, suposa una acció política de fugida endavant en comptes de treballar amb els agents implicats per establir un marc d’habitatge assequible per al país”
  • La Cecot aposta per altres mecanismes d’intervenció directa com ara mesures urbanístiques i tributàries per millorar l’accessibilitat a l’habitatge de lloguer.

Avui es votarà al Parlament de Catalunya la  Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en lectura única.

Des de la Cecot es considera que la regulació dels preus del lloguer perjudicarà la implementació de polítiques socials i d’habitatge que els diferents consistoris vulguin dur a terme en la definició del model urbà per al seu poble o ciutat.

L’organització empresarial recorda que la manca d’habitatge social ha estat una reivindicació històrica i que cap de les reformes del sòl que s’han dut a terme, han estat capaces de solucionar. “Creiem que mai s’ha dut a terme una anàlisi en profunditat de les causes que comporten la manca d’habitatge de lloguer assequible i que aquesta proposició de llei per intervenir els preus del lloguer és un error, ja que no resoldrà el problema de fons”, argumenta Antoni Abad, president de la Cecot. Topar el preu de lloguer desincentivarà noves inversions, reduirà els estímuls a incrementar el lloguer accessible comportant, amb el temps, la degradació de determinades zones o barriades i del valor conjunt de l’espai urbà.

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) conclou en la seva anàlisi OB 47/2020 que la limitació de rendes de lloguer és un instrument que pot arribar a ser contraproduent per aconseguir l’objectiu de fer accessible l’accés a l’habitatge i, a més destaca, entre altres qüestions, que la limitació de les rendes de lloguer constitueix una greu distorsió a un factor essencial de competència com és el preu.  

Si tenim en compte que el preu és un factor clau per donar cobertura a famílies amb dificultats per accedir a l’habitatge, una solució factible és estimular i promoure més oferta de mercat de lloguer, incrementant la competència i facilitant que els preus baixin en una dinàmica equilibrada d’oferta-demanda. “Però per posar més habitatge assequible al mercat cal una major claredat i transparència en els criteris del preu del sòl i en els tipus fiscals que graven el preu de l’habitatge que estan provocant un sobre cost impositiu que les diferents administracions utilitzen per finançar-se”.

Per poder assolir aquest increment de l’oferta de lloguer accessible, la Cecot proposa un pacte entre els actors del sector de la construcció i de l’administració per definir els criteris d’un nou model d’habitatge assequible. Un d’aquests criteris passaria per concretar el sòl disponible i qualificar-lo com a sòl urbanitzable amb caràcter social, amb un rendiment pactat i amb garanties d’estabilitat a mig termini entre l’administració i el sector de manera que incentivés de manera efectiva els constructors i promotors, perquè fer-ho sigui una realitat.

Des de la Cecot es considera que la participació activa dels agents socials i, la dels representants empresarials que és la que ostenta l’entitat, en debats de reformes estructurals enriquirien el propi debat amb aportacions i propostes que incidirien en l’eficiència de les accions.

Reclamem reforma polítiques d’habitatge a Catalunya en comptes de regular els preus de lloguer