La Cecot qüestiona la davallada dels fons de qualificació de persones treballadores per Catalunya

L’entitat no posa en dubte l’esforç pressupostari que l’executiu estatal està fent per combatre l’impacte de la COVID-19 però es manifesta totalment contrària a la decisió del Ministeri d’utilitzar els fons de polítiques actives del 2020 per cobrir altres prestacions.
  • A Catalunya aquestes competències les té assumides el Govern de la Generalitat que ha vist reduït en 86M d’euros els fons previstos per accions dins les polítiques actives d’ocupació aquest any. 
  • La Cecot insisteix al Ministeri de Treball que utilitzi els 5.000M d’euros que ja ha detret en els darrers sis anys, fent un mal ús del fons de formació, i deixar que l’aportació d’enguany s’utilitzi per a la finalitat per la qual es va crear.

El Ministeri de Treball i Economia Social va acordar ahir distribuir a les comunitats autònomes més de 895 milions d’euros, juntament amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, per dur a terme programes de formació i polítiques actives.  

La xifra, que en conjunt pot semblar positiva, quan es desglossa per CCAA, suposa per Catalunya una reducció de 86M d’euros respecte l’any 2019 perjudicant directament les polítiques actives per aquest any 2020. La Cecot considera preocupant la distribució proposada pel Ministeri de Treball ja que aquest capital resulta imprescindible per a la reactivació de l'economia i per a fomentar l'ocupabilitat de les persones treballadores, màximament en un moment de depressió econòmica i social com al que ja estem assistint.

 El mes d’abril el BOE publicava el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. La norma recull la possibilitat que els ingressos derivats de la cotització per formació professional que aporten les empreses i els treballadors el sistema dels quals es regula en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, puguin aplicar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació, incloent finalitats més àmplies que la mera formació professional per a l'ocupació i produint-se d'aquesta manera una desafectació de la quota de formació professional al finançament del Sistema de Formació Professional Per a l'Ocupació. 

La Cecot remarca el caràcter d’inconstitucionalitat de la mesura per tractar-se de fons finalistes, la qual cosa comporta que s’hagin d’utilitzar per la finalitat per la qual s’han cotitzat, és a dir la formació contínua, i que cal recordar que generen empreses (0,6%) i persones treballadores (0,1%). 

No és la primera vegada que el Govern de l’estat utilitza els fons de polítiques actives d'ocupació per a finançar subsidis de manera incorrecta. L’any 2018 patronals i sindicats van denunciar un ús indegut dels fons de formació per part del Govern qui en els darrers anys ha detret 5.000M d’euros per cobrir dèficit, destinant els recursos a altres despeses diferents a la finalitat dels fons.  Malgrat que la Cecot reconeix que és inqüestionable que la cobertura de les prestacions i subsidis de protecció per desocupació ha de ser una de les màximes prioritats del Govern en aquests moments de lluita contra l’impacte del coronavirus, també considera que aquesta situació no ha d'afectar mesures que amb tota seguretat seran més necessàries que mai per a reactivar la nostra economia. Així que utilitzar els fons de polítiques actives d'ocupació per a finançar subsidis no sembla raonable. 

La caiguda esperada del PIB, la destrucció de teixit empresarial i les altes xifres de persones desocupades són l'escenari en el que ens estem movent actualment, i sobre el qual hem de treballar per a atenuar els seus efectes sobre la població, els fons per a l'ocupació i per a la formació són, si cap, més necessaris que mai. És per això que no compartim que s'hipotequin sabent que són una eina fonamental per a tractar aquesta realitat que hem d'afrontar.