El Govern reclamarà el cost dels 1.350M€ de CASTOR als accionistes de la fallida ESCAL UGS? La Cecot interpel·la a la Ministra Ribera a donar compliment del RD 13/2014

ESCAL UGS, l’empresa concessionària del magatzem gasístic CASTOR ha entrat en concurs de creditors de manera que no podrà fer efectiva la sentència del Tribunal Constitucional que l’obligava a retornar 1.350.729.000€.
  • La Cecot s’ha dirigit per carta a la Ministra per a la Transició Ecològica per saber quines mesures té previstes el Govern d’Espanya per recuperar aquesta quantia i si entre aquestes mesures apel·larà a la responsabilitat patrimonial dels socis d’ESCAL UGS per cobrar el cost del projecte CASTOR.

Tan bon punt la Cecot va conèixer que l’empresa concessionària de la construcció i explotació del magatzem gasístic CASTOR a les costes de Tarragona, ESCAL UGS, SL, ha presentat concurs de creditors, s’ha dirigit per carta a la Ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per interpel·lar al Govern a que faci públiques les mesures que durà a terme per recuperar els 1.350.729.000€ que l’empresa té obligació de retornar.

La Cecot recorda que segons la Sentència 152/2017 de 21 de desembre de 2017 del Tribunal Constitucional, ESCAL UGS, SL té obligació de retornar els 1.350.729.000€ que va rebre ja que es va declarar inconstitucional, entre d’altres, l’article 4.1 del Reial Decret-llei 13/2014 de 3 d’octubre. La patronal catalana dona per fet a la Ministra que ESCAL UGS, SL no retornarà aquesta quantia ja que no disposa de bens i drets suficients per fer-ho. “Precisament, per aquest motiu, es fa declarar en concurs de creditors”, afirma Antoni Abad, president de l’entitat, a la carta tramesa a Teresa Ribera.

I és sota aquesta premissa, i a la vista que ESCAL UGS SL serà insolvent, que la Cecot demana explícitament si el Govern pensa activitat la responsabilitat patrimonial dels socis per cobrar el cost del projecte Castor, tal i com disposa el RD 13/2014.

 L'art. 2.4 del Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, disposa que:

“L'extinció de la concessió d'explotació d'emmagatzematge subterrani d'hidrocarburs «Castor» es produeix sense perjudici de les responsabilitats que puguin ser exigides a ESCAL UGS, S.L. tant a resultes dels eventuals vicis o defectes en la seva execució que puguin presentar les instal·lacions i es posin de manifest dins dels deu anys següents a l'entrada en vigor del present reial decret llei com de les accions i omissions que, com a titular de la concessió, hagi desenvolupat durant el seu període de vigència i fins avui en què la Societat ENAGÁS TRANSPORT, S.A.O. assumeixi de manera plena l'administració de les instal·lacions de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 2 de la disposició transitòria segona del present reial decret llei. En el cas de dissolució o liquidació de la societat ESCAL UGS, S.L., així com si resultés insolvent per a fer front a les tals responsabilitats, aquestes seran exigibles, solidàriament, als socis o partícips en la seva capital a 18 de juliol de 2014, així com, subsidiàriament, a les societats dominants dels grups de societats al fet que aquests socis i partícips pertanyessin, tot això, igualment, per referència a la indicada data de 18 de juliol de 2014.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, serà societat dominant la que ostentés una participació superior al cinquanta per cent en el capital social de la societat accionista de ESCAL UGS, S.L., Si cap societat aconseguís tal percentatge seràaplicable l'article 42 del Codi de Comerç”.

 

Accions de la Cecot davant les irregularitats del projecte CASTOR

La Cecot va iniciar en 2015, al costat d'altres organitzacions empresarials com el Consell Intertextil Español i el Centre Metal·lúrgic, amb el suport de FEPIME, un pla d'acció destinat a evitar que els consumidors de gas, i especialment les empreses del sector industrial, haguessin d'assumir el cost de la compensació a l'empresa constructora i concessionària del magatzem gasista CASTOR que no s'ha arribat a posar en marxa. La quantia de la compensació prevista era de 1.350M d'euros que els consumidors de gas havien de pagar a la seva factura del gas en els posteriors 30 anys, fruit del que la Cecot considerava una mala gestió de l'Estat.

A la fi d'abril del 2015 l'Eurocambra va instar a la Comissió Europea i al Banc Europeu d'Inversions que prenguessin mesures amb la finalitat d'evitar que els ciutadans espanyols haguessin d'abonar els 1.350M d'euros en compensacions per un projecte precedit “d'una avaluació desastrosa”. En 2017 el Tribunal Constitucional va avalar la decisió de l'Eurocambra, fet que va constituir un suport a les demandes d'impugnació de les diferents Ordres Ministerials publicades a partir del Reial decret llei 13/2014 per part de la Cecot en el Tribunal Suprem.

 

Accions judicials de la Cecot contra els ordes ministerials del Reial decret llei 13/2014

La Cecot va impugnar les Ordres Ministerials per als exercicis 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 aprovades en el desenvolupament del Reial decret llei 13/2014 on es preveia, per via dels peatges del sistema gasista, recaptar les quantitats necessàries per als costos de conservació i manteniment de les instal·lacions del CASTOR, així com per sufragar part dels 1.350M d’euros.

El Tribunal Suprem ha donat la raó a la totalitat de les quatre impugnacions de les Ordres Ministerials relatives als costos de les instal·lacions del magatzem CASTOR, totes amb un veredicte positiu a la Cecot.