Actualitat

Recomanacions sobre l'ús de mascaretes als centres d'estètica

Sobre la base de la necessitat de valoració per part del servei de prevenció sobre la necessitat d'ús de mascaretes en interiors com a mesura de prevenció de contagi, s'han tingut en compte el coneixement científic sobre els mètodes de transmissió de la malaltia i l'evidència existent sobre la transmissió aèria del virus mitjançant aerosols, especialment acusada en interiors. Igualment, s'han tingut en compte els valors de distanciament interpersonal establerts fins ara per part del Ministeri de Sanitat. Per això s'ha optat per un principi de prudència en aquells casos en els quals pogués existir dubte sobre la idoneïtat o no de mantenir les mascaretes.

Valoració de la ventilació:

A l'hora de valorar la ventilació d'una zona, es considerarà que existeix una ventilació adequada en els següents casos:

 • Si disposa d'un sistema de ventilació forçada en l'edifici i la renovació de l'aire garanteix entre 3 i 5 renovacions per hora, o una aportació d'aire de renovació de 12,5 litres per ocupant. (Pot consultar aquests valors al responsable de manteniment del sistema de climatització).
 • Es disposa en les estances de finestres, o obertures semblants, que permetin la constant o amb una periodicitat d'almenys, 10 minuts cada hora.
 • Si coneix els nivells de CO₂, aquests nivells es mantenen per sota de 1200ppm en ambients urbans o 1000ppm en ambients no urbans.
 • Disposa d'un sistema de filtració d'aire amb filtre HEPA que garanteixi la retenció de virus.

Així mateix, s'han de tenir en compte els següents criteris addicionals:

 • Serà obligatori l'ús de mascaretes per a tota persona treballadora amb símptomes compatibles amb la malaltia o aquelles persones treballadores positives asimptomàtiques. Així mateix, haurà d'utilitzar mascareta tota aquella persona que hagi estat considerada com a contacte estret durant el període que estableixi l'autoritat sanitària.
 • Serà obligatori l'ús per a persones vulnerables, sempre que es romangui en una zona compartida amb altres persones treballadores, en la qual no es garanteixi uns nivells de ventilació adequats i una distància de seguretat de 1,5 metres. En aquests casos es recomana l'ús de màscara tipus FFP2.
 • En ascensors, es recomana mantenir l'ús de mascaretes quan s'utilitzin més d'una persona.
 • Es permetrà l'ús de mascareta a aquelles persones treballadores que, si bé no tinguin obligació de portar-la, prefereixin continuar usant-la.
 • Es recomana un ús responsable de la màscara en espais tancats d'ús públic on les persones transiten o romanen un temps prolongat.

Mesures higièniques bàsiques:

 • Mantingui, sempre que sigui possible, mesures de distanciament interpersonal d'almenys 1,5 metres.
 • Renti's les mans amb freqüència: la higiene de mans és la mesura preventiva més important per a reduir la transmissió indirecta de qualsevol agent infecciós.
 • Eviti tocar-se la cara.
 • Mantingui, en la mesura que sigui possible, una correcta ventilació dels llocs de treball i espais interiors.
 • No mengi, begui o fumi, mentre no s'hagi realitzat una correcta higiene de mans.
 • Faciliti el treball al personal de neteja en abandonar el lloc de treball alliberant d'estris aquest el màxim possible.
 • Compleixi amb totes aquelles mesures de prevenció i protecció establertes per les autoritats sanitàries, així com les establertes per al pròpia empresa, per a la prevenció de possibles contagis.

Mesures de caràcter tècnic:

 • Es garantirà que les persones treballadores (així com, en el seu cas, els possibles usuaris/clients) tinguin a la seva disposició, en els llocs de treball, aigua i sabó, gels hidroalcohòlics, o desinfectants amb l'activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
 • S'adoptaran mesures de neteja i desinfecció dels llocs de treball, adequades a les característiques i intensitat d'ús, prestant especial atenció a les cabines d'estètica.
 • Es recomana que la humitat relativa en interiors es situï entre el 40% i el 60%.
 • En els llocs de treball i, especialment, en els centres d'estètica, es recomana col·locar panells informatius i/o senyalitzacions que fomentin les mesures d'higiene i prevenció.

Mesures de caràcter organitzatiu:

 • En el cas de persones positives asimptomàtiques o amb simptomatologia lleu, es recomana la no assistència, en la mesura que sigui possible, al centre de treball, durant els 7 primers dies des de l'inici de símptomes o de la data de diagnòstic.

Normes d'actuació si es presenten símptomes de la malaltia:

Les persones que presentin símptomes lleus i que no compleixin criteris d'indicació de realització d'una prova diagnòstica, han d'extremar precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials utilitzant de manera constant la mascareta mantenint una adequada higiene de mans. S'evitarà especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació en esdeveniments multitudinaris.

Es recomana que la persona que presenti símptomes lleus i que compleixi criteris d'indicació de realització d'una prova diagnòstica, es posi en contacte amb el sistema sanitari de la seva comunitat o ciutat autònoma i romangui en el seu domicili fins que obtingui el resultat de la PDIA.

En cas de presentar criteris de gravetat o mala evolució haurà de contactatr amb el seu metge o amb el sistema sanitari de la manera establerta en la comunitat autònoma.

Estudi i maneig de contactes:

L'objectiu és la protecció de les persones pertanyents a grups vulnerables i el diagnòstic precoç per al control de la transmissió.

Els contactes estrets no realitzaran quarentena. No obstant això, durant els 10 dies posteriors a l'última exposició han d'extremar precaucions i reduir tot el posssible les interaccions socials utilitzant de manera constant la mascareta i mantenint una adequada higiene de mans. En cas d'aparició de símptomes actuarà segons s'indica en l'apartat de normes d'actuació.

Les autoritats de salut pública podrane stablir actuacions addicionals respecte al maneig de contactes estrets quan així ho considrerin necessari en situacions o àmbits específics.

Persones vulnerables:

En cas que en la plantilla de l'empresa existís alguna persona vulnerable s'haurà de comunicar al Servei de Prevenció perquè procedeixi a la valoració de la vulnerabilitat d'aquesta persona treballadora i puguin establir-se les mesures de protecció oportunes que li permetin fer el seu treball minimitzant el risc d'un hipotètic contagi en el mitjà laboral.


Per més informació contacteu amb l'assessor en Prevenció de Riscos Laborals | Miguel A. González 

Tel. 93 736 11 09 | riscoslaborals@cecot.org